ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

128

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
72
ดูข้อมูล
รร.ไม่มีนักเรียน
7
ดูข้อมูล
รร.เปิด อ.3 ขวบ
45
ดูข้อมูล
รร.เปิดปฐมวัย
116
ดูข้อมูล
รร.เปิดประถมฯ
121
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
51
ดูข้อมูล
รร.เปิด ม.ปลาย
10
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 543

ดูข้อมูล

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ดูข้อมูล

1,281

ห้องเรียน

-25
ดูข้อมูล

19,518

นักเรียน

164
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
3,889
16
นร.ประถมศึกษา
11,562
44
นร.ขยายโอกาส
3,154
5
นร.ม.ปลาย
913
99
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
67020044 บ้านหวาย หล่มสัก
67020068 บ้านห้วยกอก หล่มสัก
67020086 บ้านหนองสว่าง หล่มสัก
67020087 บ้านโป่งช้าง หล่มสัก
67020100 บ้านน้ำอ้อย หล่มเก่า
67020109 บ้านนาแซง หล่มเก่า
67020127 บ้านหนองเขียว หล่มเก่า
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 7 /5%
ปฐมวัย - ประถมฯ 65 /51%
ปฐมวัย - ม.ต้น 41 /32%
ปฐมวัย - ม.ปลาย 10 /8%
ประถมฯ 5 /4%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 72 /56%
ขนาดกลาง 53 /41%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 72 /56%
ขนาดที่ 2 31 /24%
ขนาดที่ 3 13 /10%
ขนาดที่ 4 6 /5%
ขนาดที่ 5 5 /4%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่ตั้ง
ดูข้อมูล
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
128 โรงเรียน

4
หล่มสัก

65 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หล่มเก่า

38 โรงเรียน

ดูข้อมูล
น้ำหนาว

14 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เขาค้อ

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล

13
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วังกวางหลักด่าน

14 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปากช่อง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักเมือง

12 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช้างตะลูด

8 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝายบุญหลง

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา น้ำหนาว

6 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุ่งสนเข็ก

6 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขาค้อ

5 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศิลาตากกลอย

16 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง

11 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หินฮาวนาซำ

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ่อขุนผาเมือง

9 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมืองราด

12 โรงเรียน

ดูข้อมูล
158/1 หมู่ 1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
Version.