สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 8
เมื่อวานนี้ 23
เดีอนนี้ 497
เดือนก่อน 717
ปีนี้ 2,674
ปีก่อน 3,570
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
2,131,797.00 0.00 2,122,318.20 9,478.80
 

0.44 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
2,081,100.00 0.00 2,036,970.00 44,130.00
 

2.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เมษายน - มิถุนายน 2562)
2,169,100.00 0.00 2,163,612.00 5,488.00
 

0.25 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.4) 04 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
2,320,000.00 0.00 2,189,412.38 130,587.62
 

5.63 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 8,701,997.00   8,512,312.58 189,684.42
 

2.18 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (15 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
801,000.00 0.00 759,994.00 41,006.00
 

5.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
170,000.00 0.00 133,938.45 36,061.55
 

21.21 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
1,065,000.00 0.00 1,050,254.13 14,745.87
 

1.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
130,000.00 0.00 110,107.00 19,893.00
 

15.30 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
87,386.00 0.00 87,386.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าไฟฟ้า
629,900.23 0.00 629,900.23 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 07 ค่าน้ำประปา
65,070.93 0.00 65,070.93 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต
56,120.75 0.00 56,120.75 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 09 ค่าไปรษณีย์
27,967.00 0.00 27,967.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
480.00 0.00 240.00 240.00
 

50.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
127,295.00 0.00 118,960.00 8,335.00
 

6.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
340,000.00 0.00 337,125.00 2,875.00
 

0.85 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
245,000.00 0.00 209,596.13 35,403.87
 

14.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
10,000.00 0.00 7,972.03 2,027.97
 

20.28 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (17 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม
4,000.00 0.00 2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
 
2.3) 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560
10,800.00 0.00 5,038.00 5,762.00
 

53.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
2.4) 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.5) 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
6,000.00 0.00 5,679.00 321.00
 

5.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
2.6) 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.7) 07 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.8) 08 ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (7-9 พ.ค. 2562)
16,100.00 0.00 11,336.00 4,764.00
 

29.59 %

นายสละ พาดี/โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และบ้านวังบาล
 
2.9) 09 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
2.10) 10 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ (28 เม.ย.-3 พ.ค. 62) ณ โรงแรมรอเยลเบญจา
1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียนฯ
4,600.00 0.00 4,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.12) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5,500.00 0.00 3,712.00 1,788.00
 

32.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.13) 13 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ว2747)
2,000.00 0.00 1,170.00 830.00
 

41.50 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.14) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
2.15) 16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 
2.16) 17 เงินสนับสนุนขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือประชาชนระดับสถานศึกษาฯ จำนวน 5,000 บาท
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางวิลาวัลย์ พูนทอง
 
2.17) 18 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,000 บาท
8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
3 03 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00 0.00 1,706,872.52 164,227.48
 

8.78 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 เม.ย.-ก.ย.62)
1,871,100.00 0.00 1,577,234.95 293,865.05
 

15.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 04 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (15,000 บาท) (4 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน+ประกันสังคม จำนวน 50 คน (ตุลาคม 61 -มีนาคม 62)
4,725,000.00 0.00 4,642,233.75 82,766.25
 

1.75 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.2) 02 ค่าตอบธุรการโรงเรียน + ประกันสังคม จำนวน 11 คน (ตุลาคม 61 - มีนาคม 62)
1,039,500.00 0.00 986,785.50 52,714.50
 

5.07 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.3) 03 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน+ประกันสังคม จำนวน 50 คน (เม.ย.-ก.ย. 62)
4,630,000.00 0.00 4,603,649.10 26,350.90
 

0.57 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
4.4) 04 ค่าตอบธุรการโรงเรียน + ประกันสังคม จำนวน 11 คน (เม.ย.-ก.ย. 62)
355,500.00 0.00 355,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 05 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) (3 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (พ.ย.61-ม.ค.62)
1,890,000.00 0.00 1,474,189.96 415,810.04
 

22.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.2) 02 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (ก.พ.-เม.ย.62)
1,890,000.00 0.00 1,890,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.3) 03 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (พ.ค. - ก.ย.62)
2,106,000.00 0.00 2,084,187.07 21,812.93
 

1.04 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 06 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (2 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ต.ค.61-มี.ค.62)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
6.2) 02 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (เม.ย.-ก.ย. 62)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7 07 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (ต.ค.61-มี.ค.62)
226,800.00 0.00 220,091.00 6,709.00
 

2.96 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (เม.ย.-ก.ย.62)
226,800.00 0.00 226,800.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 08 ค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (2 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,039,500.00 0.00 1,039,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.2) 02 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (เมย-กย 62)
1,039,500.00 0.00 953,636.77 85,863.23
 

8.26 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9 09 ค่าตอบแทนนักการภารโรง (4 โครงการย่อย)  
 
9.1) 01 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 7 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
396,900.00 0.00 368,550.00 28,350.00
 

7.14 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.2) 02 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 12 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
680,400.00 0.00 567,000.00 113,400.00
 

16.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.3) 03 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 7 คนๆละ 9,000 บาท (เม.ย.-ก.ย. 62)
396,900.00 0.00 396,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
9.4) 04 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 12 คนๆละ 9,000 บาท (เม.ย.-ก.ย..62) (ว1806)
510,300.00 0.00 510,300.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 10 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (4 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน เดือนละ 9,000 บาท (ต.ค.-ธ.ค.61) จำนวน 45 คน
1,243,350.00 0.00 1,189,350.00 54,000.00
 

4.34 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.2) 02 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (ต.ค-ธ.ค.61)
32,400.00 0.00 29,700.00 2,700.00
 

8.33 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.3) 03 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1,275,750.00 0.00 1,134,000.00 141,750.00
 

11.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.4) 04 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 62)
1,134,000.00 0.00 1,124,550.00 9,450.00
 

0.83 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11 11 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (ต.ค.61-ก.พ.62)
1,496,250.00 0.00 1,496,050.00 200.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ต.ค.61-ก.พ.62)
236,250.00 0.00 66,800.00 169,450.00
 

71.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.62)
1,988,280.00 0.00 1,964,044.58 24,235.42
 

1.22 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
11.4) 04 ค่าตอบแทนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 7 เดือน (มี.ค.-กย.) โรงเรียนบ้านดงขวาง
110,460.00 0.00 210.00 110,250.00
 

99.81 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12 12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (2 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,740,000.00 0.00 1,007,631.49 732,368.51
 

42.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.2) 02 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 62)
1,326,000.00 0.00 724,282.29 601,717.71
 

45.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13 13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ประจำปี 2562 ของลูกจ้างชั่วคราวของ สพท. (7 โครงการย่อย)  
 
13.1) 01 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ธุรการโรงเรียน)
21,960.00 0.00 21,960.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.2) 02 สมทบเงินกองทุนทดแทน (นักการภารโรง)
13,824.00 0.00 13,824.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.3) 03 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ครูขั้นวิกฤต)
3,960.00 0.00 3,960.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.4) 04 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ครูดูแลนักเรียนพักนอน)
216.00 0.00 216.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.5) 05 สมทบเงินกองทุนทดแทน (พนักงานพิมพฺดีด แม่บ้าน ยาม)
864.00 0.00 864.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.6) 06 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.2% ของครูวิทย์คณิต เดือนละ 30 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม 61-กุมภาพันธ์ 62)
1,476.00 0.00 0.00 1,476.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
13.7) 07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
7,600.00 0.00 7,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14 14 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว1824) 1,277,750.00   1,253,250.00 24,500.00
 

1.92 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) **1,179,500 บาท** (22 โครงการย่อย)  
 
15.1) 01 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ว4972)
147,400.00 0.00 131,742.00 15,658.00
 

10.62 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
15.2) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972)
39,040.00 0.00 27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
15.3) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972)
92,376.00 0.00 35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
15.4) 04 โครงการประชุมสัมมนาประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ว4972)
33,240.00 0.00 33,240.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
15.5) 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท
150,000.00 0.00 83,200.00 66,800.00
 

44.53 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
15.6) 06 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวัฒนธรรม และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น (ว225)
30,500.00 0.00 30,500.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
15.7) 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225)
19,980.00 0.00 17,358.00 2,622.00
 

13.12 %

นางศรีชา คำพา
 
15.8) 08 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (ว225)
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
 
15.9) 09 โครงการพัฒนาทักษะด้านช่างฝีมือลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ว225)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 
15.10) 10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 2-5)
97,600.00 0.00 94,960.00 2,640.00
 

2.70 %

น.ส.ภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์/ นางมลธิรา จันทร์มูล /น.ส.สุกัญญา นางสุกัญญา ชุมวงศ์
 
15.11) 11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานการนิเทศออนไลน์ (School Notes) ว1745
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
 

100.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
15.12) 12 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีงบประมาณ 2562
27,950.00 0.00 24,905.00 3,045.00
 

10.89 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
15.13) 13 โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 (ว1745)
20,400.00 0.00 10,828.00 9,572.00
 

46.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
15.14) 14 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
23,600.00 0.00 23,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
15.15) 15 โครงการทบทวนองค์ความรู้ด้านกิจการลูกเสือโรงเรียน
18,700.00 0.00 18,200.00 500.00
 

2.67 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
15.16) 16 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
58,840.00 0.00 56,231.00 2,609.00
 

4.43 %

นางพจนา คงสัตรา
 
15.17) 17 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา (ว225)
10,000.00 0.00 7,115.00 2,885.00
 

28.85 %

นายสละ พาดี
 
15.18) 18 โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เพื่อการมีงานทำ “One School One Career For Working "
36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ / นางสาวรัตนา จันทร์สิน / นางศิวากร คำสนิท
 
15.19) 19 โครงการประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์-เพิ่มพลังสามัคคีสู่ความสำเร็จขององค์กร”
98,600.00 0.00 98,600.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
15.20) 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 รุ่น)
11,625.00 0.00 11,625.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
 
15.21) 21 โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียนฯ (ว1745)
18,000.00 0.00 16,670.00 1,330.00
 

7.39 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
15.22) 22 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสานสัมพันธ์-เพิ่มพลังสามัคคีผู้บริหารสถานศึกษา
141,000.00 0.00 141,000.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
16 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ (แผนงานพื้นฐานฯ) (7 โครงการย่อย)  
 
16.1) 01 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ว5603)
20,000.00 0.00 9,175.00 10,825.00
 

54.13 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
16.2) 02 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
5,000.00 0.00 3,947.50 1,052.50
 

21.05 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
16.3) 03 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว515)
271,500.00 0.00 261,400.00 10,100.00
 

3.72 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
16.4) 04 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.
30,000.00 0.00 26,345.00 3,655.00
 

12.18 %

นางศิวากร คำสนิท
 
16.5) 05 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ว1042) ระยะที่ 2
147,600.00 0.00 120,450.00 27,150.00
 

18.39 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
16.6) 06 โครงการรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ว1887)
38,260.00 0.00 38,424.00 -164.00
 

-0.43 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน
 
16.7) 07 งบสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว3446)
30,000.00 0.00 26,000.00 4,000.00
 

13.33 %

นายเทิดชาย สุขโทน
17 Project(เหลือจ่าย)- งบบริหารจัดการตามภารกิจ (4 โครงการย่อย)  
 
17.1) 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972)
15,000.00 0.00 14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
17.2) 02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 1) (ว4972)
52,300.00 0.00 51,000.00 1,300.00
 

2.49 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
17.3) 03 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.พช 2 ฐานข้อมูล Big Data (ว225)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
17.4) 04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ
44,800.00 0.00 15,650.00 29,150.00
 

65.07 %

นางพจรินทร์ จันทร์ทึง
รวม 42,708,870.91   39,071,911.13 3,636,959.78
 

8.52 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (6 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00 0.00 72,390.00 1,500.00
 

2.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ประกันสังคมพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
65,700.00 0.00 65,655.00 45.00
 

0.07 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ประกันสังคมพนักงานราชการ (เมษายน - มิถุนายน 2562)
82,100.00 0.00 73,055.00 9,045.00
 

11.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.4) 04 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10 เดือน (ธ.ค.61- ก.ย.62)
14,600.00 0.00 14,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.5) 05 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย. 62
77,000.00 0.00 74,670.00 2,330.00
 

3.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.6) 06 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ต.ค.-ธ.ค.62)
4,900.00 0.00 4,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 02 ค่าเช่าบ้าน (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1
1,031,840.00 0.00 895,570.44 136,269.56
 

13.21 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
1,830,660.00 0.00 1,111,600.00 719,060.00
 

39.28 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.3) 03 ค่าเช่าบ้าน ครั้ง 3 (ว4157)
235,000.00 0.00 190,500.00 44,500.00
 

18.94 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 3,415,690.00   2,502,940.44 912,749.56
 

26.72 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) (13 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
1.2) 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
1.3) 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14
70,600.00 0.00 70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
1.4) 04 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box
3,800.00 0.00 2,460.00 1,340.00
 

35.26 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
1.5) 05 ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 247 และค่าใช้จ่ายในกสนเดินทางภายในประเทศ
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
 

0.00 %

นายอนันต์ นามทองต้น
 
1.6) 06 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ (ว1845)
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.7) 07 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ รุ่นที่ 9 และ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ว2156)
8,500.00 0.00 6,960.00 1,540.00
 

18.12 %

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
 
1.8) 08 ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.
7,000.00 0.00 6,980.00 20.00
 

0.29 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
1.9) 09 ค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงเพื่อลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
2,550.00 0.00 2,220.00 330.00
 

12.94 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
1.10) 10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.11) 11 ค่าพาหนะของนักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ // รร.ดงน้ำเดื่อ และ รร. บ้านห้วยลาด (ว3378)
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
1.12) 12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
9,000.00 0.00 7,677.25 1,322.75
 

14.70 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
 
1.13) 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพป.และรอง ผอ.สพป. ระหว่างวันที่ 4-6 กย. 62 ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
47,200.00 0.00 37,820.00 9,380.00
 

19.87 %

ผอ.เขต /รองฯ
2 02 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00 0.00 1,530,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 2 ระยะ 5 เดือน (1 พ.ค.-30ก.ย.62)
1,530,000.00 0.00 1,223,998.88 306,001.12
 

20.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 03 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
342,180.00 0.00 129,735.00 212,445.00
 

62.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม)
13,500.00 0.00 13,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 04 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา (5 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1,210,000.00 0.00 1,204,930.00 5,070.00
 

0.42 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.2) 02 บริหารจัดการรถกะบะและรถที่ รร. ได้รับบริจาค (คันละ 100,000 บาท)
700,000.00 0.00 699,999.16 0.84
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.3) 03 บริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (คันละ 100,000 บาท)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.4) 04 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ - ส่งนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2562)
1,000,000.00 0.00 977,602.00 22,398.00
 

2.24 %

นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
 
4.5) 05 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค และค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ภาคเรียนที่ 1/2562 เพิ่มเติม)
588,500.00 0.00 580,408.20 8,091.80
 

1.37 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 05 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 283,300.00   191,205.00 92,095.00
 

32.51 %

นางแพรวพรรณ แก้วยม/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
6 06 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (ว1776) (8 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 งบดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
9,500.00 0.00 9,470.00 30.00
 

0.32 %

นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
 
6.2) 02 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูทับเบิกด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
 
6.3) 03 โครงการเกษตรปลอดภัย (บ้านโคกมน)
20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านโคกมน
 
6.4) 04 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (บ้านเข็กน้อย)
20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
 
6.5) 05 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
22,600.00 0.00 22,600.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
 
6.6) 06 โครงการเสริมทักษะอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน
22,600.00 0.00 22,500.00 100.00
 

0.44 %

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 
6.7) 07 โครงการพัฒนาช่างปูนพื้นฐานฝึกทักษะพัฒนาชีวิต
24,200.00 0.00 24,200.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านนายาว
 
6.8) 08 โครงการไม้กวาดดอกหญ้าพัฒนาวิชาชีพ (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
21,900.00 0.00 15,900.00 6,000.00
 

27.40 %

โรงเรียนบ้านหินโง่น สาขาสักง่า
7 07 ส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ 1/2562(80%) 440,180.00   209,000.00 231,180.00
 

52.52 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) (4 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย NEW DLTV
100,000.00 0.00 45,506.00 54,494.00
 

54.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.2) 02 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387)
39,300.00 0.00 39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
8.3) 03 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
60,000.00 0.00 58,910.00 1,090.00
 

1.82 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
8.4) 04 โครงการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ติดตาม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ว1823)
95,000.00 0.00 94,500.00 500.00
 

0.53 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
รวม 8,364,810.00   7,411,381.49 953,428.51
 

11.40 %

 
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรร สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) (5 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561
130,438.00 0.00 124,411.00 6,027.00
 

4.62 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
1.2) 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561
115,376.00 0.00 112,890.00 2,486.00
 

2.15 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.3) 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
385,760.00 0.00 385,760.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.4) 04 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณฯ (ว2853)
58,500.00 0.00 47,730.00 10,770.00
 

18.41 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
1.5) 05 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
28,000.00 0.00 25,774.00 2,226.00
 

7.95 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ) (11 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00 0.00 3,640.00 2,240.00
 

38.10 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
2.2) 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
8,400.00 0.00 7,934.00 466.00
 

5.55 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.3) 03 อบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 ระยะ
29,600.00 0.00 2,656.00 26,944.00
 

91.03 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
 
2.4) 04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนฯ
13,200.00 0.00 13,080.00 120.00
 

0.91 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.5) 05 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง ตามแนวทางกาประเมิน PISA 2021 (9-13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์ กทม)
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
 
2.6) 06 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ฯ
10,800.00 0.00 5,464.00 5,336.00
 

49.41 %

โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด,โรงเรียนบ้านหลักด่าน
 
2.7) 07 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รุ่นที่ 2 จำนวน 12 โรงเรียนๆละ 3,000 บาท)
36,000.00 0.00 33,000.00 3,000.00
 

8.33 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.8) 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2462 ณ โรงแรมคิงปาร์ค
3,140.00 0.00 3,140.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
 
2.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
15,700.00 0.00 8,070.00 7,630.00
 

48.60 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ / นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.10) 10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (ว2807)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (6-8 กันยายน 62 โรงแรมเอวาน่า บางนา)
2,700.00 0.00 2,700.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
รวม 875,994.00   808,749.00 67,245.00
 

7.68 %

 
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยาเสพติด) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียน (ว5754)
400,000.00 0.00 398,668.00 1,332.00
 

0.33 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
1.2) 02 การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพฐ. ครั้งที่ 2
521,000.00 0.00 515,840.00 5,160.00
 

0.99 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
2 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนยาเสพติด) (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
2.2) 02 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
 
2.3) 03 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าประชุมผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6,500.00 0.00 6,500.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
รวม 933,000.00   923,508.00 9,492.00
 

1.02 %

 
แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project -สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนทุจริตและประพฤติมิชอบ) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
275,000.00 0.00 237,608.00 37,392.00
 

13.60 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
1.2) 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
260,000.00 0.00 241,198.00 18,802.00
 

7.23 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสน
2 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทฯ วันที่ 20-22 กพ. 62 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (ว487)
12,000.00 0.00 7,840.00 4,160.00
 

34.67 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
10,400.00 0.00 7,960.00 2,440.00
 

23.46 %

นางปาณชีพ เกษามูล
รวม 557,400.00   494,606.00 62,794.00
 

11.27 %

 
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30,000.00   30,000.00 0.00
 

0.00 %

รร.บ้านเข็กน้อย , รร.บ้านโคกมน , รร.บ้านบุ่งคล้า
2 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "ผู้รับผิดชอบงานสิงแวดล้อม" วันที่ 13-16 สิงหาคม 62 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท (ว3415) 5,000.00   3,480.00 1,520.00
 

30.40 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
3 03 งบสนับสนุนภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ว3414) 50,000.00   5,850.00 44,150.00
 

88.30 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
รวม 85,000.00   39,330.00 45,670.00
 

53.73 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา (23 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
25,160.00 - 0.00 25,160.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 1.02 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านแก่งโตน)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านวังบาล)
53,280.00 - 0.00 53,280.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 1.04 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโป่งสามขา)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 1.05 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหินกลิ้ง)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
17,760.00 - 0.00 17,760.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
13,320.00 - 0.00 13,320.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 1.09 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านกลาง)
39,960.00 - 0.00 39,960.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโสก)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านบุ่งคล้า)
60,680.00 - 0.00 60,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 1.13 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
59,800.00 (36,050.00) 36,050.00 23,750.00
 

39.72 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านน้ำดุกเหนือ)
59,200.00 - 0.00 59,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
44,400.00 - 0.00 44,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
28,120.00 - 0.00 28,120.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.17) 2.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
273,800.00 - 0.00 273,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.18) 2.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับระถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
237,000.00 - 0.00 237,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.19) 2.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.20) 2.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
253,680.00 - 0.00 253,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.21) 2.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
33,600.00 - 0.00 33,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.22) 2.06 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.23) 2.07 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
59,800.00 - 0.00 59,800.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (52 โครงการย่อย) -  
 
2.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
31,600.00 - 25,120.00 6,480.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 1.02 เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2ก๊อก (บ้านห้วยอีจีน)
15,000.00 - 0.00 15,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 1.03 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านวังขอน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 1.04 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(Shopping List) (บ้านน้ำสร้าง)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 1.05 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (บ้านแก่งโตน)
42,500.00 - 0.00 42,500.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
31,600.00 - 25,120.00 6,480.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.7) 1.07 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
12,000.00 - 0.00 12,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.8) 1.08 ครุภัณฑ์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List) (บ้านโป่งสามขา)
130,000.00 - 0.00 130,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.9) 1.09 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที (บ้านห้วยข่อย)
50,000.00 - 0.00 50,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.10) 1.10 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านหินกลิ้ง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
52,140.00 - 41,448.00 10,692.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.12) 1.12 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (Shopping List) (บ้านหนองยาว)
108,000.00 - 0.00 108,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.13) 1.13 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่น/นาที (บ้านหนองยาว)
120,000.00 - 0.00 120,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
39,500.00 - 31,400.00 8,100.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านบุ่ง)
47,400.00 - 37,680.00 9,720.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
39,500.00 - 31,400.00 8,100.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
20,540.00 - 16,328.00 4,212.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.18) 1.18 ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
6,400.00 - 0.00 6,400.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.19) 1.19 ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
5,200.00 - 0.00 5,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.20) 1.20 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู (บ้านฝาย)
40,200.00 - 0.00 40,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.21) 1.21 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล (บ้านดงขวาง)
19,300.00 - 0.00 19,300.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.22) 1.22 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านน้ำชุน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านกลาง)
79,000.00 - 62,800.00 16,200.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.24) 1.24 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านป่าบง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโสก)
37,920.00 - 30,144.00 7,776.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.26) 1.26 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
65,500.00 - 36,050.00 29,450.00
 

44.96 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.27) 1.27 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านธารทิพย์)
49,500.00 - 0.00 49,500.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.28) 1.28 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List) (บ้านน้ำดุกเหนือ)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.29) 1.29 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านปากดุก)
116,920.00 - 93,047.00 23,873.00
 

20.42 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.30) 1.30 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens (บ้านหนองบัว)
27,700.00 - 0.00 27,700.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.31) 1.31 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
77,420.00 - 61,544.00 15,876.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโนนทอง)
31,600.00 - 25,120.00 6,480.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.33) 1.33 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (บ้านหนองไขว่)
14,000.00 - 0.00 14,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.34) 1.34 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านหนองไขว่)
27,500.00 - 0.00 27,500.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
47,400.00 - 37,680.00 9,720.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.36) 2.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
200,000.00 (87,000.00) 87,000.00 113,000.00
 

56.50 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.37) 2.02 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านวังบาล)
150,000.00 (94,410.00) 0.00 150,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.38) 2.03 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านศิลา)
150,000.00 (94,410.00) 0.00 150,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.39) 2.04 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านสงเปลือย)
43,000.00 (27,844.00) 27,844.00 15,156.00
 

35.25 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.40) 2.05 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านห้วยสวิง)
43,000.00 (27,844.00) 27,844.00 15,156.00
 

35.25 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.41) 2.06 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(Shopping List) (บ้านซำภู)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.42) 2.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านป่าบง)
90,720.00 - 67,824.00 22,896.00
 

25.24 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.43) 2.08 ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) (บ้านบุ่งคล้า)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.44) 2.09 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.45) 2.10 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (บ้านห้วยระหงส์)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.46) 2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สพป.พช.2)
294,000.00 (212,380.00) 212,380.00 81,620.00
 

27.76 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.47) 2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สพป.พช.2)
17,500.00 (9,660.00) 9,660.00 7,840.00
 

44.80 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.48) 2.13 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (สพป.พช.2)
62,400.00 (20,994.00) 20,994.00 41,406.00
 

66.36 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.49) 2.14 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (สพป.พช.2)
42,500.00 (13,480.00) 13,480.00 29,020.00
 

68.28 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.50) 2.15 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม (สพป.พช.2)
18,000.00 (14,300.00) 14,300.00 3,700.00
 

20.56 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.51) 2.16 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สพป.พช.2)
19,000.00 - 0.00 19,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.52) 2.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
16,800.00 - 12,560.00 4,240.00
 

25.24 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (42 โครงการย่อย) -  
 
3.1) 1.01 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงน้ำเดือ)
167,000.00 (167,000.00) 167,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.2) 1.02 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังกวาง)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.3) 1.03 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสงเปลือย)
300,000.00 (199,000.00) 199,000.00 101,000.00
 

33.67 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.4) 1.04 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.5) 1.05 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
151,000.00 (151,000.00) 151,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.6) 1.06 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยอีจีน)
179,000.00 (179,000.00) 179,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.7) 1.07 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.8) 1.08 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดหนองปลาซิว)
301,000.00 (301,000.00) 301,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.9) 1.09 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำก้อ)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.10) 1.10 เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรม (บ้านท่าอิบุญ)
214,000.00 (214,000.00) 214,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.11) 1.11 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
193,000.00 (193,000.00) 193,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.12) 1.12 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.13) 1.13 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
173,000.00 (173,000.00) 173,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.14) 1.14 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
130,000.00 (130,000.00) 130,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.15) 1.15 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองเล)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.16) 1.16 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.17) 1.17 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโนนทอง)
192,000.00 (192,000.00) 192,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.18) 1.18 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าบง)
253,000.00 (177,000.00) 177,000.00 76,000.00
 

30.04 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.19) 1.19 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
230,000.00 (230,000.00) 230,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.20) 1.20 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
301,000.00 (301,000.00) 301,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.21) 1.21 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
109,000.00 (109,000.00) 109,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.22) 1.22 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านช้างตะลูด)
291,000.00 (291,000.00) 291,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.23) 1.23 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
112,000.00 (112,000.00) 112,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.24) 1.24 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดศรีทอง)
143,000.00 (143,000.00) 143,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.25) 1.25 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังยาว)
195,000.00 (195,000.00) 195,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.26) 1.26 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
250,000.00 (250,000.00) 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.27) 1.27 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านธารทิพย์)
304,000.00 (304,000.00) 304,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.28) 1.28 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหินกลิ้ง)
250,000.00 (250,000.00) 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.29) 2.01 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) (บ้านวังมล)
884,300.00 (480,000.00) 480,000.00 404,300.00
 

45.72 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.30) 2.02 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านสงเปลือย)
421,700.00 (337,000.00) 337,000.00 84,700.00
 

20.09 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.31) 2.03 สนามบาสสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านป่าบง)
421,700.00 (340,000.00) 340,000.00 81,700.00
 

19.37 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.32) 3.01 สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (บ้านห้วยผักกูด)
600,000.00 (540,000.00) 540,000.00 60,000.00
 

10.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.33) 3.04 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/นั่ง (บ้านน้ำดุกเหนือ)
506,200.00 (444,444.00) 444,444.00 61,756.00
 

12.20 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.34) 3.05 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านวังยาว)
506,200.00 (477,222.00) 477,221.98 28,978.02
 

5.72 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.35) 3.06 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านน้ำคำ)
506,200.00 (440,000.00) 440,000.00 66,200.00
 

13.08 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.36) 3.07 อาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (บ้านวังยาว)
2,304,000.00 (2,000,000.00) 2,000,000.00 304,000.00
 

13.19 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.37) 3.08 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านน้ำชุน)
4,028,000.00 (2,980,000.00) 2,980,000.00 1,048,000.00
 

26.02 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.38) 3.09 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยหินลับ)
4,028,000.00 (3,850,000.00) 3,850,000.00 178,000.00
 

4.42 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.39) 3.10 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4) (บ้านห้วยลาด)
5,402,000.00 (4,378,000.00) 4,378,000.00 1,024,000.00
 

18.96 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.40) 4.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านปากดุก)
1,104,000.00 (840,000.00) 840,000.00 264,000.00
 

23.91 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.41) 4.02 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านห้วยลาด)
506,200.00 (480,000.00) 480,000.00 26,200.00
 

5.18 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.42) 4.03 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านหลักด่าน)
506,200.00 (492,920.00) 492,920.00 13,280.00
 

2.62 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนพื้นที่สูง) (2 โครงการย่อย) -  
 
4.1) 01. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
365,000.00 (365,000.00) 365,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
4.2) 02. อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (บ้านห้วยน้ำขาว)
1,663,000.00 (1,345,000.00) 1,345,000.00 318,000.00
 

19.12 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 ก่อหนี้ 05 ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC1 จำนวน 9 โรงเรียน 2,616,300.00 (2,607,975.00) 2,607,975.00 8,325.00  เนตรนภา
6 06 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบ รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (ครั้งที่ 1) จำนวน 5 โรงเรียน (5 โครงการย่อย) -  
 
6.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (บ้านเหล่าหญ้า)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
 
6.2) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (บ้านทรัพย์สว่าง)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
 
6.3) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านนายาว (บ้านนายาว)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
 
6.4) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านฟองใต้ (บ้านฟองใต้)
96,000.00 - 0.00 96,000.00
 

100.00 %

 เนตรนภา
 
6.5) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว (บ้านห้วยน้ำขาว)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
รวม 39,668,500.00 (29,996,933.00) 30,443,377.98 9,225,122.02
 

23.26 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
7 01 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (99 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 001 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังขอน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.2) 002 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองใหญ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.3) 003 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าข้าม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.4) 004 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหัวนา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.5) 005 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.6) 006 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยขอนหาด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.7) 007 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยหินลับ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.8) 008 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านกกกะบก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.9) 009 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยกะโะ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.10) 010 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านซำม่วง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.11) 011 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฟองใต้)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.12) 012 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดงคล้อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.13) 013 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยข่อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.14) 014 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าผู)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.15) 015 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านภูผักไซ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.16) 016 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินโง่น)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.17) 017 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.18) 018 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินฮาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.19) 019 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังก้นหวด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.20) 020 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.21) 021 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.22) 022 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านอุ่มกะทาด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.23) 024 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยผักกูด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.24) 025 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำอ้อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.25) 026 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านนาแซง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.26) 027 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองยาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.27) 028 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำสร้าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.28) 029 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินกลิ้ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.29) 030 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองเล)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.30) 031 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโป่งสามขา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.31) 032 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังเวิน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.32) 033 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.33) 034 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดทุ่งธงไชย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.34) 035 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำขอบ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.35) 036 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านอีเลิศ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.36) 037 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองบัวแก้ว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.37) 038 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.38) 039 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังเวินพัฒนา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.39) 040 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองเขียว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.40) 041 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านเหมืองแบ่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.41) 042 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านพร้าว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.42) 043 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าดินแดง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.43) 044 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองบัว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.44) 045 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.45) 046 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านสักหลง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.46) 047 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองสว่าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.47) 048 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยกอก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.48) 049 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฝายนาแซง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.49) 050 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าอิบุญ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.50) 051 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดศรีจันดาธรรม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.51) 052 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำคำ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.52) 053 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านบุ่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.53) 054 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านป่าแกเครือ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.54) 055 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านกกโอ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.55) 056 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดงทิพย์)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.56) 057 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองคัน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.57) 058 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดอนสว่าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.58) 059 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดหนองปลาซิว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.59) 060 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองปลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.60) 061 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านคลองสีฟัน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.61) 062 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโสกเดื่อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.62) 063 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหัวนาเลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.63) 064 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโสก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.64) 065 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านซำภู)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.65) 066 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดศรีทอง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.66) 067 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านส้มเลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.67) 068 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไทยรัฐวิทยา25)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.68) 069 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากดุก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.69) 070 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโนนทอง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.70) 071 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ่อขุนเมืองอุปถัมภ์)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.71) 072 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านไร่นางาม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.72) 073 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องกะถิน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.73) 074 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.74) 075 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ่อขุนผาเมืองรำลึก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.75) 076 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยไร่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.76) 077 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังโป่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.77) 078 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านลานบ่า)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.78) 079 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าโก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.79) 080 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากออก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.80) 081 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยคนทา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.81) 082 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านบึง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.82) 083 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องดู่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.83) 084 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่ากกแก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.84) 085 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านใหม่วิทยา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.85) 086 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองอ้อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.86) 087 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากห้วยด่าน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.87) 088 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโป่งช้าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.88) 089 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านแก่งยาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.89) 090 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำเฮี้ย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.90) 091 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหวาย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.91) 092 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฝายวังบอน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.92) 093 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านจางวาง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.93) 094 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังขอนดู่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.94) 095 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านนครเดิด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.95) 096 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำอ้อม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.96) 097 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องบง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.97) 098 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองไผ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.98) 099 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองขาม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.99) 100 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยสวิงน้อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
8 ก่อหนี้ 02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 5,776,800.00 (5,771,760.00) 5,771,760.00 5,040.00  นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
รวม 7,756,800.00 (5,771,760.00) 5,771,760.00 1,985,040.00
 

25.59 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 (7 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
2,524,430.00 0.00 2,523,650.00 780.00
 

0.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
3,889,215.00 0.00 3,888,255.00 960.00
 

0.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
16,852,350.00 0.00 16,847,550.00 4,800.00
 

0.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
970,055.00 0.00 970,055.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
1,459,125.00 0.00 1,459,125.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
6,301,900.00 0.00 6,301,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 10 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
6,101,650.00 0.00 6,101,650.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 02 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
9,132,756.00 0.00 9,132,756.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
2,567,045.00 0.00 2,560,765.00 6,280.00
 

0.24 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 03 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
5,255,170.00 0.00 5,242,230.00 12,940.00
 

0.25 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 04 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
3,929,320.00 0.00 3,929,320.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 05 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
17,040,950.00 0.00 17,040,950.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.6) 06 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
3,341,854.00 0.00 3,341,854.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.7) 07 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
924,270.00 0.00 924,270.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.8) 08 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
1,894,440.00 0.00 1,894,440.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.9) 09 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
1,435,660.00 0.00 1,435,660.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 03 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 และสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2561
176,000.00 0.00 176,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 03 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (2 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
4,734,500.00 0.00 4,640,500.00 94,000.00
 

1.99 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.2) 02 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4,943,500.00 0.00 4,943,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 04 เงินอุดหนุน (การศึกษาโดยครอบครัว) (4 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
195.00 0.00 195.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
240.00 0.00 240.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
3,681.00 0.00 3,681.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.4) 04ค่าจัดการเรียนการสอน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 1/2562 และภาคเรียนที่ 2/2561 สมทบเพิ่มครอบครัวที่ได้รับอนุญาติเพิ่มใหม่
5,095.00 0.00 0.00 5,095.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 07 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน 837,811.00   837,811.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7 เงินเหลื่อมปี 2560 เป็นค่าใช้จ่าย รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (ว1994) 1,260,000.00   1,260,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 95,581,212.00   95,456,357.00 124,855.00
 

0.13 %

 
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 07 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 12,500.00   0.00 12,500.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
รวม 12,500.00   0.00 12,500.00
 

100.00 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 104,366,064.91 83.81 % 87,467,564.04 16.19 % 16,898,500.87
รวม 208,661,773.91 91.74 % 191,436,233.62 8.26 % 17,225,540.29
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2561
175,021.00 0.00 175,021.00 0.00
 

0.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
 
1.2) 02 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 งวดที่ 2
408,383.00 0.00 393,138.00 15,245.00
 

3.73 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
2 02 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 85,050.00   85,050.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
3 03 ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 30,600.00   30,600.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
4 04 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (4880) 20,000.00   18,500.00 1,500.00
 

7.50 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
5 05 สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสภานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ว3482) 15,000.00   0.00 15,000.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
รวม 734,054.00   702,309.00 31,745.00
 

4.32 %

 
เงินเหลือจ่าย
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00   7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972) 15,000.00   14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
3 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม 4,000.00   2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
4 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972) 39,040.00   27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
5 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 10,800.00   5,038.00 5,762.00
 

53.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
6 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972) 92,376.00   35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
7 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 7,800.00   7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
8 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 6,000.00   5,679.00 321.00
 

5.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
9 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท 150,000.00   83,200.00 66,800.00
 

44.53 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
10 06 ค่าไฟฟ้า 629,900.23   629,900.23 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 6,000.00   6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
12 07 ค่าน้ำประปา 65,070.93   65,070.93 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225) 19,980.00   17,358.00 2,622.00
 

13.12 %

นางศรีชา คำพา
14 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต 56,120.75   56,120.75 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 08 ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (7-9 พ.ค. 2562) 16,100.00   11,336.00 4,764.00
 

29.59 %

นายสละ พาดี/โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และบ้านวังบาล
16 09 ค่าไปรษณีย์ 27,967.00   27,967.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 09 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" 48,000.00   48,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
18 10 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ (28 เม.ย.-3 พ.ค. 62) ณ โรงแรมรอเยลเบญจา 1,250.00   1,250.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
19 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,500.00   3,712.00 1,788.00
 

32.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20 13 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ว2747) 2,000.00   1,170.00 830.00
 

41.50 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
21 13 โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 (ว1745) 20,400.00   10,828.00 9,572.00
 

46.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
22 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
23 14 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 23,600.00   23,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
24 15 โครงการทบทวนองค์ความรู้ด้านกิจการลูกเสือโรงเรียน 18,700.00   18,200.00 500.00
 

2.67 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
25 16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,000.00   2,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
26 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 รุ่น) 11,625.00   11,625.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
รวม       162,169.00
 

12.57 %

 


แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
27 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม 3,500.00   3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
28 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,500.00   3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
29 02 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387) 39,300.00   39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
30 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 70,600.00   70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
31 03 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 60,000.00   58,910.00 1,090.00
 

1.82 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
32 03 โครงการเกษตรปลอดภัย 20,800.00   20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านโคกมน
33 04 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box 3,800.00   2,460.00 1,340.00
 

35.26 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
34 05 ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 247 และค่าใช้จ่ายในกสนเดินทางภายในประเทศ 4,000.00   4,000.00 0.00
 

0.00 %

นายอนันต์ นามทองต้น
35 06 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ (ว1845) 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
36 07 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ รุ่นที่ 9 และ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ว2156) 8,500.00   6,960.00 1,540.00
 

18.12 %

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
37 08 ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. 7,000.00   6,980.00 20.00
 

0.29 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
รวม       3,990.00
 

1.78 %

 


แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
38 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 130,438.00   124,411.00 6,027.00
 

4.62 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
39 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 115,376.00   112,890.00 2,486.00
 

2.15 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
40 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 8,400.00   7,934.00 466.00
 

5.55 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
41 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 385,760.00   385,760.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
42 05 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 28,000.00   25,774.00 2,226.00
 

7.95 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
รวม       11,205.00
 

1.68 %

 


แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
43 02 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000.00   0.00 3,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
รวม       3,000.00
 

100.00 %

 รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
งบดำเนินงาน
1 01 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) (โครงการย่อย 8)  
1) 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
2) 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 70,600.00 0.00 70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
3) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
4) 05 ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 247 และค่าใช้จ่ายในกสนเดินทางภายในประเทศ 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
 

0.00 %

นายอนันต์ นามทองต้น
5) 04 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box 3,800.00 0.00 2,460.00 1,340.00
 

35.26 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
6) 06 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ (ว1845) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
7) 08 ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. 7,000.00 0.00 6,980.00 20.00
 

0.29 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
8) 07 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ รุ่นที่ 9 และ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ว2156) 8,500.00 0.00 6,960.00 1,540.00
 

18.12 %

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
2 06 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (ว1776) (โครงการย่อย 1)  
1) 03 โครงการเกษตรปลอดภัย (บ้านโคกมน) 20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านโคกมน
3 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) (โครงการย่อย 2)  
1) 02 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387) 39,300.00 0.00 39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
2) 03 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 60,000.00 0.00 58,910.00 1,090.00
 

1.82 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (โครงการย่อย 4)  
1) 06 ค่าไฟฟ้า 629,900.23 0.00 629,900.23 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 07 ค่าน้ำประปา 65,070.93 0.00 65,070.93 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต 56,120.75 0.00 56,120.75 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4) 09 ค่าไปรษณีย์ 27,967.00 0.00 27,967.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (โครงการย่อย 13)  
1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม 4,000.00 0.00 2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
3) 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 10,800.00 0.00 5,038.00 5,762.00
 

53.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
4) 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
5) 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 6,000.00 0.00 5,679.00 321.00
 

5.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
6) 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
7) 08 ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (7-9 พ.ค. 2562) 16,100.00 0.00 11,336.00 4,764.00
 

29.59 %

นายสละ พาดี/โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และบ้านวังบาล
8) 09 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
9) 10 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ (28 เม.ย.-3 พ.ค. 62) ณ โรงแรมรอเยลเบญจา 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
10) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,500.00 0.00 3,712.00 1,788.00
 

32.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11) 13 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ว2747) 2,000.00 0.00 1,170.00 830.00
 

41.50 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
12) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
13) 16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
3 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) **1,179,500 บาท** (โครงการย่อย 8)  
1) 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225) 19,980.00 0.00 17,358.00 2,622.00
 

13.12 %

นางศรีชา คำพา
2) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972) 39,040.00 0.00 27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
3) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972) 92,376.00 0.00 35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
4) 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท 150,000.00 0.00 83,200.00 66,800.00
 

44.53 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
5) 13 โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 (ว1745) 20,400.00 0.00 10,828.00 9,572.00
 

46.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
6) 14 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 23,600.00 0.00 23,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
7) 15 โครงการทบทวนองค์ความรู้ด้านกิจการลูกเสือโรงเรียน 18,700.00 0.00 18,200.00 500.00
 

2.67 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
8) 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 รุ่น) 11,625.00 0.00 11,625.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
4 Project(เหลือจ่าย)- งบบริหารจัดการตามภารกิจ (โครงการย่อย 1)  
1) 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972) 15,000.00 0.00 14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบดำเนินงาน
1 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนยาเสพติด) (โครงการย่อย 1)  
1) 02 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
งบดำเนินงาน
1 Project - สพฐ.จัดสรร สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) (โครงการย่อย 4)  
1) 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 130,438.00 0.00 124,411.00 6,027.00
 

4.62 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2) 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 115,376.00 0.00 112,890.00 2,486.00
 

2.15 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
3) 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 385,760.00 0.00 385,760.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
4) 05 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 28,000.00 0.00 25,774.00 2,226.00
 

7.95 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ) (โครงการย่อย 1)  
1) 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 8,400.00 0.00 7,934.00 466.00
 

5.55 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
รวม       180,364.00