สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 55
เมื่อวานนี้ 57
เดีอนนี้ 79
เดือนก่อน 90
ปีนี้ 2,990
ปีก่อน 6,108
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (4 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
2,131,797.00 0.00 2,122,318.20 9,478.80
 

0.44 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
2,081,100.00 0.00 2,036,970.00 44,130.00
 

2.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เมษายน - มิถุนายน 2562)
2,169,100.00 0.00 2,163,612.00 5,488.00
 

0.25 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.4) 04 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
2,320,000.00 0.00 2,189,412.38 130,587.62
 

5.63 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 8,701,997.00   8,512,312.58 189,684.42
 

2.18 %

 
2.งบดำเนินงาน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (15 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์
801,000.00 0.00 759,994.00 41,006.00
 

5.12 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง
170,000.00 0.00 133,938.45 36,061.55
 

21.21 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจ้างเหมาบริการ (ค่าตอบแทนลูกจ้างปฏิบัติงาน 6 คนๆละ 15,000 บาท)
1,065,000.00 0.00 1,050,254.13 14,745.87
 

1.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (สำนักงาน/คอมพิวเตอร์/เครื่องปรับอากาศ)
130,000.00 0.00 110,107.00 19,893.00
 

15.30 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
87,386.00 0.00 87,386.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าไฟฟ้า
629,900.23 0.00 629,900.23 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 07 ค่าน้ำประปา
65,070.93 0.00 65,070.93 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต
56,120.75 0.00 56,120.75 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 09 ค่าไปรษณีย์
27,967.00 0.00 27,967.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 10 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย เดือนละ 40 บาท
480.00 0.00 240.00 240.00
 

50.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 11 ค่าประชุม ที่พัก และค่าพาหนะของคณะติดตามประเมินผล (ก.ต.ป.น.)
11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 12 งบส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
127,295.00 0.00 118,960.00 8,335.00
 

6.55 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 13 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานฯ
340,000.00 0.00 337,125.00 2,875.00
 

0.85 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
245,000.00 0.00 209,596.13 35,403.87
 

14.45 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 15 ค่าทะเบียนและประกันรถราชการ
10,000.00 0.00 7,972.03 2,027.97
 

20.28 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (17 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ)
7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม
4,000.00 0.00 2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
 
2.3) 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560
10,800.00 0.00 5,038.00 5,762.00
 

53.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
2.4) 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
2.5) 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
6,000.00 0.00 5,679.00 321.00
 

5.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
2.6) 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.7) 07 อบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
7,200.00 0.00 7,200.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.8) 08 ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (7-9 พ.ค. 2562)
16,100.00 0.00 11,336.00 4,764.00
 

29.59 %

นายสละ พาดี/โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และบ้านวังบาล
 
2.9) 09 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
2.10) 10 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ (28 เม.ย.-3 พ.ค. 62) ณ โรงแรมรอเยลเบญจา
1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษา ทักษะชีวิต และสุขภาวะในโรงเรียนฯ
4,600.00 0.00 4,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.12) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5,500.00 0.00 3,712.00 1,788.00
 

32.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.13) 13 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ว2747)
2,000.00 0.00 1,170.00 830.00
 

41.50 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
 
2.14) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
 
2.15) 16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 
2.16) 17 เงินสนับสนุนขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือประชาชนระดับสถานศึกษาฯ จำนวน 5,000 บาท
5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
 

100.00 %

นางวิลาวัลย์ พูนทอง
 
2.17) 18 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,000 บาท
8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
3 03 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 ต.ค.61-31 มี.ค.62)
1,871,100.00 0.00 1,706,872.52 164,227.48
 

8.78 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะ 6 เดือน (1 เม.ย.-ก.ย.62)
1,871,100.00 0.00 1,577,234.95 293,865.05
 

15.71 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 04 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (15,000 บาท) (4 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน+ประกันสังคม จำนวน 50 คน (ตุลาคม 61 -มีนาคม 62)
4,725,000.00 0.00 4,642,233.75 82,766.25
 

1.75 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.2) 02 ค่าตอบธุรการโรงเรียน + ประกันสังคม จำนวน 11 คน (ตุลาคม 61 - มีนาคม 62)
1,039,500.00 0.00 986,785.50 52,714.50
 

5.07 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.3) 03 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน+ประกันสังคม จำนวน 50 คน (เม.ย.-ก.ย. 62)
4,630,000.00 0.00 4,603,649.10 26,350.90
 

0.57 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
4.4) 04 ค่าตอบธุรการโรงเรียน + ประกันสังคม จำนวน 11 คน (เม.ย.-ก.ย. 62)
355,500.00 0.00 355,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 05 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน (9,000 บาท) (3 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (พ.ย.61-ม.ค.62)
1,890,000.00 0.00 1,474,189.96 415,810.04
 

22.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.2) 02 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (ก.พ.-เม.ย.62)
1,890,000.00 0.00 1,890,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.3) 03 ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน 9,000 บาท (พ.ค. - ก.ย.62)
2,106,000.00 0.00 2,084,187.07 21,812.93
 

1.04 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 06 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (2 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ต.ค.61-มี.ค.62)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
6.2) 02 ค่าตอบแทนครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน (เม.ย.-ก.ย. 62)
56,700.00 0.00 56,700.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
7 07 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2 โครงการย่อย)  
 
7.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (ต.ค.61-มี.ค.62)
226,800.00 0.00 220,091.00 6,709.00
 

2.96 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
7.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท. (เม.ย.-ก.ย.62)
226,800.00 0.00 226,800.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
8 08 ค่าตอบแทนครูขาดแคลนขั้นวิกฤต (2 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,039,500.00 0.00 1,039,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.2) 02 ค่าตอบแทนครูขั้นวิกฤต (เมย-กย 62)
1,039,500.00 0.00 953,636.77 85,863.23
 

8.26 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9 09 ค่าตอบแทนนักการภารโรง (4 โครงการย่อย)  
 
9.1) 01 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 7 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
396,900.00 0.00 368,550.00 28,350.00
 

7.14 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.2) 02 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 12 คนๆละ 9,000 บาท (ต.ค.61-มี.ค.62)
680,400.00 0.00 567,000.00 113,400.00
 

16.67 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
9.3) 03 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 7 คนๆละ 9,000 บาท (เม.ย.-ก.ย. 62)
396,900.00 0.00 396,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
9.4) 04 ค่าตอบแทนนักการภารโรง จำนวน 12 คนๆละ 9,000 บาท (เม.ย.-ก.ย..62) (ว1806)
510,300.00 0.00 510,300.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10 10 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (4 โครงการย่อย)  
 
10.1) 01 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน เดือนละ 9,000 บาท (ต.ค.-ธ.ค.61) จำนวน 45 คน
1,243,350.00 0.00 1,189,350.00 54,000.00
 

4.34 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.2) 02 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่นักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน (ต.ค-ธ.ค.61)
32,400.00 0.00 29,700.00 2,700.00
 

8.33 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.3) 03 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
1,275,750.00 0.00 1,134,000.00 141,750.00
 

11.11 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
10.4) 04 ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 62)
1,134,000.00 0.00 1,124,550.00 9,450.00
 

0.83 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11 11 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (4 โครงการย่อย)  
 
11.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (ต.ค.61-ก.พ.62)
1,496,250.00 0.00 1,496,050.00 200.00
 

0.01 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.2) 02 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 5 เดือน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ต.ค.61-ก.พ.62)
236,250.00 0.00 66,800.00 169,450.00
 

71.72 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
11.3) 03 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 7 เดือน (มี.ค.-ก.ย.62)
1,988,280.00 0.00 1,964,044.58 24,235.42
 

1.22 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
11.4) 04 ค่าตอบแทนบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะ 7 เดือน (มี.ค.-กย.) โรงเรียนบ้านดงขวาง
110,460.00 0.00 210.00 110,250.00
 

99.81 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12 12 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (2 โครงการย่อย)  
 
12.1) 01 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
1,740,000.00 0.00 1,007,631.49 732,368.51
 

42.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
12.2) 02 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 62)
1,326,000.00 0.00 724,282.29 601,717.71
 

45.38 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13 13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ร้อยละ 0.2 ประจำปี 2562 ของลูกจ้างชั่วคราวของ สพท. (7 โครงการย่อย)  
 
13.1) 01 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ธุรการโรงเรียน)
21,960.00 0.00 21,960.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.2) 02 สมทบเงินกองทุนทดแทน (นักการภารโรง)
13,824.00 0.00 13,824.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.3) 03 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ครูขั้นวิกฤต)
3,960.00 0.00 3,960.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.4) 04 สมทบเงินกองทุนทดแทน (ครูดูแลนักเรียนพักนอน)
216.00 0.00 216.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.5) 05 สมทบเงินกองทุนทดแทน (พนักงานพิมพฺดีด แม่บ้าน ยาม)
864.00 0.00 864.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
13.6) 06 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.2% ของครูวิทย์คณิต เดือนละ 30 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม 61-กุมภาพันธ์ 62)
1,476.00 0.00 0.00 1,476.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
13.7) 07 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
7,600.00 0.00 7,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14 14 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว1824) 1,277,750.00   1,253,250.00 24,500.00
 

1.92 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) **1,179,500 บาท** (22 โครงการย่อย)  
 
15.1) 01 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี (รอบทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ว4972)
147,400.00 0.00 131,742.00 15,658.00
 

10.62 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
15.2) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972)
39,040.00 0.00 27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
15.3) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972)
92,376.00 0.00 35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
 
15.4) 04 โครงการประชุมสัมมนาประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ว4972)
33,240.00 0.00 33,240.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
15.5) 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท
150,000.00 0.00 83,200.00 66,800.00
 

44.53 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
15.6) 06 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของบุคลากรของวัฒนธรรม และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น (ว225)
30,500.00 0.00 30,500.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
 
15.7) 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225)
19,980.00 0.00 17,358.00 2,622.00
 

13.12 %

นางศรีชา คำพา
 
15.8) 08 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (ว225)
19,500.00 0.00 19,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
 
15.9) 09 โครงการพัฒนาทักษะด้านช่างฝีมือลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ว225)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 
15.10) 10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 2-5)
97,600.00 0.00 94,960.00 2,640.00
 

2.70 %

น.ส.ภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์/ นางมลธิรา จันทร์มูล /น.ส.สุกัญญา นางสุกัญญา ชุมวงศ์
 
15.11) 11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานการนิเทศออนไลน์ (School Notes) ว1745
10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
 

100.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
15.12) 12 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ปีงบประมาณ 2562
27,950.00 0.00 24,905.00 3,045.00
 

10.89 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
15.13) 13 โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 (ว1745)
20,400.00 0.00 10,828.00 9,572.00
 

46.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
 
15.14) 14 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562
23,600.00 0.00 23,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
15.15) 15 โครงการทบทวนองค์ความรู้ด้านกิจการลูกเสือโรงเรียน
18,700.00 0.00 18,200.00 500.00
 

2.67 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
 
15.16) 16 โครงการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
58,840.00 0.00 56,231.00 2,609.00
 

4.43 %

นางพจนา คงสัตรา
 
15.17) 17 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา (ว225)
10,000.00 0.00 7,115.00 2,885.00
 

28.85 %

นายสละ พาดี
 
15.18) 18 โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เพื่อการมีงานทำ “One School One Career For Working "
36,000.00 0.00 36,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ / นางสาวรัตนา จันทร์สิน / นางศิวากร คำสนิท
 
15.19) 19 โครงการประชุมสัมมนา “สานสัมพันธ์-เพิ่มพลังสามัคคีสู่ความสำเร็จขององค์กร”
98,600.00 0.00 98,600.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
15.20) 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 รุ่น)
11,625.00 0.00 11,625.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
 
15.21) 21 โครงการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ของนักเรียนฯ (ว1745)
18,000.00 0.00 16,670.00 1,330.00
 

7.39 %

นางอรจิรา นามวงษา
 
15.22) 22 โครงการพัฒนาศักยภาพ และสานสัมพันธ์-เพิ่มพลังสามัคคีผู้บริหารสถานศึกษา
141,000.00 0.00 141,000.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
16 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการ (แผนงานพื้นฐานฯ) (7 โครงการย่อย)  
 
16.1) 01 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ว5603)
20,000.00 0.00 9,175.00 10,825.00
 

54.13 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
16.2) 02 โครงการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
5,000.00 0.00 3,947.50 1,052.50
 

21.05 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
16.3) 03 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ว515)
271,500.00 0.00 261,400.00 10,100.00
 

3.72 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
16.4) 04 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ.
30,000.00 0.00 26,345.00 3,655.00
 

12.18 %

นางศิวากร คำสนิท
 
16.5) 05 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ว1042) ระยะที่ 2
147,600.00 0.00 120,450.00 27,150.00
 

18.39 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
16.6) 06 โครงการรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ว1887)
38,260.00 0.00 38,424.00 -164.00
 

-0.43 %

นางลัดดาวัลย์ คำเขียน
 
16.7) 07 งบสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว3446)
30,000.00 0.00 26,000.00 4,000.00
 

13.33 %

นายเทิดชาย สุขโทน
17 Project(เหลือจ่าย)- งบบริหารจัดการตามภารกิจ (4 โครงการย่อย)  
 
17.1) 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972)
15,000.00 0.00 14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
 
17.2) 02 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 1) (ว4972)
52,300.00 0.00 51,000.00 1,300.00
 

2.49 %

นางเบญจมาศ ทองจา
 
17.3) 03 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.พช 2 ฐานข้อมูล Big Data (ว225)
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
 

100.00 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
17.4) 04 โครงการเส้นทางแห่งเกียรติยศ
44,800.00 0.00 15,650.00 29,150.00
 

65.07 %

นางพจรินทร์ จันทร์ทึง
รวม 42,708,870.91   39,071,911.13 3,636,959.78
 

8.52 %

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ประกันสังคม) (6 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประกันสังคมพนักงานราชการ (ตุลาคม -ธันวาคม 2561)
73,890.00 0.00 72,390.00 1,500.00
 

2.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ประกันสังคมพนักงานราชการ (มกราคม - มีนาคม 2562)
65,700.00 0.00 65,655.00 45.00
 

0.07 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ประกันสังคมพนักงานราชการ (เมษายน - มิถุนายน 2562)
82,100.00 0.00 73,055.00 9,045.00
 

11.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.4) 04 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10 เดือน (ธ.ค.61- ก.ย.62)
14,600.00 0.00 14,600.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.5) 05 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย. 62
77,000.00 0.00 74,670.00 2,330.00
 

3.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
1.6) 06 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ต.ค.-ธ.ค.62)
4,900.00 0.00 4,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 02 ค่าเช่าบ้าน (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1
1,031,840.00 0.00 895,570.44 136,269.56
 

13.21 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
1,830,660.00 0.00 1,111,600.00 719,060.00
 

39.28 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.3) 03 ค่าเช่าบ้าน ครั้ง 3 (ว4157)
235,000.00 0.00 190,500.00 44,500.00
 

18.94 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 3,415,690.00   2,502,940.44 912,749.56
 

26.72 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) (13 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
1.2) 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
 
1.3) 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14
70,600.00 0.00 70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
 
1.4) 04 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box
3,800.00 0.00 2,460.00 1,340.00
 

35.26 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
 
1.5) 05 ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 247 และค่าใช้จ่ายในกสนเดินทางภายในประเทศ
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
 

0.00 %

นายอนันต์ นามทองต้น
 
1.6) 06 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ (ว1845)
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.7) 07 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ รุ่นที่ 9 และ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ว2156)
8,500.00 0.00 6,960.00 1,540.00
 

18.12 %

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
 
1.8) 08 ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม.
7,000.00 0.00 6,980.00 20.00
 

0.29 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
1.9) 09 ค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงเพื่อลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
2,550.00 0.00 2,220.00 330.00
 

12.94 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
1.10) 10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.11) 11 ค่าพาหนะของนักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีฯ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ // รร.ดงน้ำเดื่อ และ รร. บ้านห้วยลาด (ว3378)
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
 
1.12) 12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั้งประเทศ ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
9,000.00 0.00 7,677.25 1,322.75
 

14.70 %

นางสาวกนกชณก มาทรัพย์
 
1.13) 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผอ.สพป.และรอง ผอ.สพป. ระหว่างวันที่ 4-6 กย. 62 ณ.โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
47,200.00 0.00 37,820.00 9,380.00
 

19.87 %

ผอ.เขต /รองฯ
2 02 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 1 (พ.ย.61-มี.ค.62)
1,530,000.00 0.00 1,530,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน งวดที่ 2 ระยะ 5 เดือน (1 พ.ค.-30ก.ย.62)
1,530,000.00 0.00 1,223,998.88 306,001.12
 

20.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 03 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน (2 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
342,180.00 0.00 129,735.00 212,445.00
 

62.09 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
3.2) 02 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบากในช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม)
13,500.00 0.00 13,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 04 ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษา (5 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
1,210,000.00 0.00 1,204,930.00 5,070.00
 

0.42 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.2) 02 บริหารจัดการรถกะบะและรถที่ รร. ได้รับบริจาค (คันละ 100,000 บาท)
700,000.00 0.00 699,999.16 0.84
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.3) 03 บริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (คันละ 100,000 บาท)
100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มนโยบายและแผน
 
4.4) 04 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ - ส่งนักเรียน (ภาคเรียนที่ 1/2562)
1,000,000.00 0.00 977,602.00 22,398.00
 

2.24 %

นางสาวกฤติยา อุดพ้วย
 
4.5) 05 ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถกระบะและรถที่โรงเรียนได้รับบริจาค และค่าบริหารจัดการรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ภาคเรียนที่ 1/2562 เพิ่มเติม)
588,500.00 0.00 580,408.20 8,091.80
 

1.37 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 05 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 283,300.00   191,205.00 92,095.00
 

32.51 %

นางแพรวพรรณ แก้วยม/นายผดุงกานต์ ทัพพโชติ
6 06 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (ว1776) (8 โครงการย่อย)  
 
6.1) 01 งบดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
9,500.00 0.00 9,470.00 30.00
 

0.32 %

นางสาวดารัตน์ มีแสงแก้ว
 
6.2) 02 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูทับเบิกด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น (บ้านทับเบิกร่วมใจ)
20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
 
6.3) 03 โครงการเกษตรปลอดภัย (บ้านโคกมน)
20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านโคกมน
 
6.4) 04 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (บ้านเข็กน้อย)
20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
 
6.5) 05 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต
22,600.00 0.00 22,600.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ
 
6.6) 06 โครงการเสริมทักษะอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน
22,600.00 0.00 22,500.00 100.00
 

0.44 %

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 
6.7) 07 โครงการพัฒนาช่างปูนพื้นฐานฝึกทักษะพัฒนาชีวิต
24,200.00 0.00 24,200.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านนายาว
 
6.8) 08 โครงการไม้กวาดดอกหญ้าพัฒนาวิชาชีพ (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
21,900.00 0.00 15,900.00 6,000.00
 

27.40 %

โรงเรียนบ้านหินโง่น สาขาสักง่า
7 07 ส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภาคเรียนที่ 1/2562(80%) 440,180.00   209,000.00 231,180.00
 

52.52 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) (4 โครงการย่อย)  
 
8.1) 01 โครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย NEW DLTV
100,000.00 0.00 45,506.00 54,494.00
 

54.49 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
8.2) 02 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387)
39,300.00 0.00 39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
 
8.3) 03 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
60,000.00 0.00 58,910.00 1,090.00
 

1.82 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
8.4) 04 โครงการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯและดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ ติดตาม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ว1823)
95,000.00 0.00 94,500.00 500.00
 

0.53 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
รวม 8,364,810.00   7,411,381.49 953,428.51
 

11.40 %

 
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรร สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) (5 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561
130,438.00 0.00 124,411.00 6,027.00
 

4.62 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
1.2) 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561
115,376.00 0.00 112,890.00 2,486.00
 

2.15 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.3) 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
385,760.00 0.00 385,760.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
1.4) 04 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และวิทยาการคำนวณฯ (ว2853)
58,500.00 0.00 47,730.00 10,770.00
 

18.41 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
 
1.5) 05 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
28,000.00 0.00 25,774.00 2,226.00
 

7.95 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ) (11 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบยาของรัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (23-30 ต.ค. 61) ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
5,880.00 0.00 3,640.00 2,240.00
 

38.10 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี/นางสาวรินรดา ธนวังศรี
 
2.2) 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope)
8,400.00 0.00 7,934.00 466.00
 

5.55 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.3) 03 อบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 จำนวน 3 ระยะ
29,600.00 0.00 2,656.00 26,944.00
 

91.03 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
 
2.4) 04 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียนฯ
13,200.00 0.00 13,080.00 120.00
 

0.91 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.5) 05 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง ตามแนวทางกาประเมิน PISA 2021 (9-13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ศรีนครินทร์ กทม)
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
 
2.6) 06 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ฯ
10,800.00 0.00 5,464.00 5,336.00
 

49.41 %

โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด,โรงเรียนบ้านหลักด่าน
 
2.7) 07 ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (รุ่นที่ 2 จำนวน 12 โรงเรียนๆละ 3,000 บาท)
36,000.00 0.00 33,000.00 3,000.00
 

8.33 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
 
2.8) 08 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2462 ณ โรงแรมคิงปาร์ค
3,140.00 0.00 3,140.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า
 
2.9) 09 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
15,700.00 0.00 8,070.00 7,630.00
 

48.60 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์ / นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.10) 10 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (ว2807)
30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
 
2.11) 11 ค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลให้แก่สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (6-8 กันยายน 62 โรงแรมเอวาน่า บางนา)
2,700.00 0.00 2,700.00 0.00
 

0.00 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
รวม 875,994.00   808,749.00 67,245.00
 

7.68 %

 
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยาเสพติด) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการดนตรีพัฒนาทักษะชีวิต ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียน (ว5754)
400,000.00 0.00 398,668.00 1,332.00
 

0.33 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
1.2) 02 การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพฐ. ครั้งที่ 2
521,000.00 0.00 515,840.00 5,160.00
 

0.99 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
2 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนยาเสพติด) (3 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง
 
2.2) 02 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
 
2.3) 03 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าประชุมผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6,500.00 0.00 6,500.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
รวม 933,000.00   923,508.00 9,492.00
 

1.02 %

 
แผนงานบูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 Project -สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนทุจริตและประพฤติมิชอบ) (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)
275,000.00 0.00 237,608.00 37,392.00
 

13.60 %

นางปาณชีพ เกษามูล
 
1.2) 02 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
260,000.00 0.00 241,198.00 18,802.00
 

7.23 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสน
2 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) (2 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ประชุมการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทฯ วันที่ 20-22 กพ. 62 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ (ว487)
12,000.00 0.00 7,840.00 4,160.00
 

34.67 %

นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง
 
2.2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
10,400.00 0.00 7,960.00 2,440.00
 

23.46 %

นางปาณชีพ เกษามูล
รวม 557,400.00   494,606.00 62,794.00
 

11.27 %

 
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 30,000.00   30,000.00 0.00
 

0.00 %

รร.บ้านเข็กน้อย , รร.บ้านโคกมน , รร.บ้านบุ่งคล้า
2 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "ผู้รับผิดชอบงานสิงแวดล้อม" วันที่ 13-16 สิงหาคม 62 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท (ว3415) 5,000.00   3,480.00 1,520.00
 

30.40 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
3 03 งบสนับสนุนภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ว3414) 50,000.00   5,850.00 44,150.00
 

88.30 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
รวม 85,000.00   39,330.00 45,670.00
 

53.73 %

 
3.งบลงทุน
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 ค่าครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา (23 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
25,160.00 - 0.00 25,160.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 1.02 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านแก่งโตน)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 1.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านวังบาล)
53,280.00 - 0.00 53,280.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 1.04 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโป่งสามขา)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 1.05 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหินกลิ้ง)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
17,760.00 - 0.00 17,760.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 1.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
13,320.00 - 0.00 13,320.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.8) 1.08 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.9) 1.09 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.10) 1.10 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านกลาง)
39,960.00 - 0.00 39,960.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านโสก)
11,840.00 - 0.00 11,840.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.12) 1.12 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านบุ่งคล้า)
60,680.00 - 0.00 60,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.13) 1.13 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
59,800.00 (36,050.00) 36,050.00 23,750.00
 

39.72 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านน้ำดุกเหนือ)
59,200.00 - 0.00 59,200.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
44,400.00 - 0.00 44,400.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
28,120.00 - 0.00 28,120.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.17) 2.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
273,800.00 - 0.00 273,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.18) 2.02 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับระถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
237,000.00 - 0.00 237,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.19) 2.03 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
79,000.00 - 0.00 79,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.20) 2.04 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
253,680.00 - 0.00 253,680.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.21) 2.05 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
33,600.00 - 0.00 33,600.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.22) 2.06 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านเข็กน้อย)
59,800.00 - 0.00 59,800.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.23) 2.07 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (บ้านห้วยน้ำขาว)
59,800.00 - 0.00 59,800.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 ค่าครุภัณฑ์ภาคบังคับ (52 โครงการย่อย) -  
 
2.1) 1.01 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านห้วยขอนหาด)
31,600.00 - 25,120.00 6,480.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 1.02 เครื่องทำน้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด 2ก๊อก (บ้านห้วยอีจีน)
15,000.00 - 0.00 15,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 1.03 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านวังขอน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 1.04 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(Shopping List) (บ้านน้ำสร้าง)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 1.05 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (บ้านแก่งโตน)
42,500.00 - 0.00 42,500.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.6) 1.06 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโจะโหวะ)
31,600.00 - 25,120.00 6,480.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.7) 1.07 เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
12,000.00 - 0.00 12,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.8) 1.08 ครุภัณฑ์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (Shopping List) (บ้านโป่งสามขา)
130,000.00 - 0.00 130,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.9) 1.09 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที (บ้านห้วยข่อย)
50,000.00 - 0.00 50,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.10) 1.10 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านหินกลิ้ง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.11) 1.11 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองเล)
52,140.00 - 41,448.00 10,692.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.12) 1.12 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (Shopping List) (บ้านหนองยาว)
108,000.00 - 0.00 108,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.13) 1.13 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30แผ่น/นาที (บ้านหนองยาว)
120,000.00 - 0.00 120,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.14) 1.14 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าอิบุญ)
39,500.00 - 31,400.00 8,100.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.15) 1.15 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านบุ่ง)
47,400.00 - 37,680.00 9,720.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.16) 1.16 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านดงทิพย์)
39,500.00 - 31,400.00 8,100.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.17) 1.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าดินแดง)
20,540.00 - 16,328.00 4,212.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.18) 1.18 ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
6,400.00 - 0.00 6,400.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.19) 1.19 ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1000 ลิตร (บ้านบุ่ง)
5,200.00 - 0.00 5,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.20) 1.20 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30000 บีทียู (บ้านฝาย)
40,200.00 - 0.00 40,200.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.21) 1.21 กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล (บ้านดงขวาง)
19,300.00 - 0.00 19,300.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.22) 1.22 เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 แผ่น/นาที (บ้านน้ำชุน)
120,000.00 - 0.00 120,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.23) 1.23 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านกลาง)
79,000.00 - 62,800.00 16,200.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.24) 1.24 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List) (บ้านป่าบง)
135,000.00 - 0.00 135,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.25) 1.25 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโสก)
37,920.00 - 30,144.00 7,776.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.26) 1.26 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา (บ้านหนองคัน)
65,500.00 - 36,050.00 29,450.00
 

44.96 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.27) 1.27 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านธารทิพย์)
49,500.00 - 0.00 49,500.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.28) 1.28 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List) (บ้านน้ำดุกเหนือ)
126,000.00 - 0.00 126,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.29) 1.29 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านปากดุก)
116,920.00 - 93,047.00 23,873.00
 

20.42 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.30) 1.30 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI Lumens (บ้านหนองบัว)
27,700.00 - 0.00 27,700.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.31) 1.31 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (วัดหนองปลาซิว)
77,420.00 - 61,544.00 15,876.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.32) 1.32 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านโนนทอง)
31,600.00 - 25,120.00 6,480.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.33) 1.33 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร (บ้านหนองไขว่)
14,000.00 - 0.00 14,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.34) 1.34 ตู้เหล็ก 2 บาน (บ้านหนองไขว่)
27,500.00 - 0.00 27,500.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.35) 1.35 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
47,400.00 - 37,680.00 9,720.00
 

20.51 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.36) 2.01 ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (Shopping List) (บ้านห้วยลาด)
200,000.00 (87,000.00) 87,000.00 113,000.00
 

56.50 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.37) 2.02 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านวังบาล)
150,000.00 (94,410.00) 0.00 150,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.38) 2.03 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (Shopping List) (บ้านศิลา)
150,000.00 (94,410.00) 0.00 150,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.39) 2.04 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านสงเปลือย)
43,000.00 (27,844.00) 27,844.00 15,156.00
 

35.25 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.40) 2.05 อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List) (บ้านห้วยสวิง)
43,000.00 (27,844.00) 27,844.00 15,156.00
 

35.25 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.41) 2.06 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น)(Shopping List) (บ้านซำภู)
120,000.00 - 0.00 120,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.42) 2.07 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านป่าบง)
90,720.00 - 67,824.00 22,896.00
 

25.24 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.43) 2.08 ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List) (บ้านบุ่งคล้า)
150,000.00 - 0.00 150,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.44) 2.09 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (หน้าศูนย์เครืองมือกล)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.45) 2.10 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (Shopping List) (บ้านห้วยระหงส์)
420,000.00 - 0.00 420,000.00  กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.46) 2.11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (สพป.พช.2)
294,000.00 (212,380.00) 212,380.00 81,620.00
 

27.76 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.47) 2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (สพป.พช.2)
17,500.00 (9,660.00) 9,660.00 7,840.00
 

44.80 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.48) 2.13 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (สพป.พช.2)
62,400.00 (20,994.00) 20,994.00 41,406.00
 

66.36 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.49) 2.14 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens (สพป.พช.2)
42,500.00 (13,480.00) 13,480.00 29,020.00
 

68.28 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.50) 2.15 เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม (สพป.พช.2)
18,000.00 (14,300.00) 14,300.00 3,700.00
 

20.56 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.51) 2.16 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง (สพป.พช.2)
19,000.00 - 0.00 19,000.00
 

100.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.52) 2.17 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (บ้านท่าช้าง)
16,800.00 - 12,560.00 4,240.00
 

25.24 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3 03 ค่าก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (42 โครงการย่อย) -  
 
3.1) 1.01 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงน้ำเดือ)
167,000.00 (167,000.00) 167,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.2) 1.02 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังกวาง)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.3) 1.03 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสงเปลือย)
300,000.00 (199,000.00) 199,000.00 101,000.00
 

33.67 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.4) 1.04 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านบุ่งคล้า)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.5) 1.05 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านซำภู)
151,000.00 (151,000.00) 151,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.6) 1.06 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยอีจีน)
179,000.00 (179,000.00) 179,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.7) 1.07 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.8) 1.08 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดหนองปลาซิว)
301,000.00 (301,000.00) 301,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.9) 1.09 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำก้อ)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.10) 1.10 เพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นชำรุดทรุดโทรม (บ้านท่าอิบุญ)
214,000.00 (214,000.00) 214,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.11) 1.11 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229)
193,000.00 (193,000.00) 193,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.12) 1.12 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโป่งสามขา)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.13) 1.13 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงขวาง)
173,000.00 (173,000.00) 173,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.14) 1.14 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านดงทิพย์)
130,000.00 (130,000.00) 130,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.15) 1.15 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหนองเล)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.16) 1.16 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังมล)
300,000.00 (300,000.00) 300,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.17) 1.17 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโนนทอง)
192,000.00 (192,000.00) 192,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.18) 1.18 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าบง)
253,000.00 (177,000.00) 177,000.00 76,000.00
 

30.04 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.19) 1.19 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านน้ำดุกเหนือ)
230,000.00 (230,000.00) 230,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.20) 1.20 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านโจะโหวะ)
301,000.00 (301,000.00) 301,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.21) 1.21 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
109,000.00 (109,000.00) 109,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.22) 1.22 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านช้างตะลูด)
291,000.00 (291,000.00) 291,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.23) 1.23 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
112,000.00 (112,000.00) 112,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.24) 1.24 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (วัดศรีทอง)
143,000.00 (143,000.00) 143,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.25) 1.25 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านวังยาว)
195,000.00 (195,000.00) 195,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.26) 1.26 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านห้วยขอนหาด)
250,000.00 (250,000.00) 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.27) 1.27 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านธารทิพย์)
304,000.00 (304,000.00) 304,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.28) 1.28 ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านหินกลิ้ง)
250,000.00 (250,000.00) 250,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.29) 2.01 ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) (บ้านวังมล)
884,300.00 (480,000.00) 480,000.00 404,300.00
 

45.72 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.30) 2.02 สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านสงเปลือย)
421,700.00 (337,000.00) 337,000.00 84,700.00
 

20.09 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.31) 2.03 สนามบาสสเก็ตบอล แบบ FIBA (บ้านป่าบง)
421,700.00 (340,000.00) 340,000.00 81,700.00
 

19.37 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.32) 3.01 สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (บ้านห้วยผักกูด)
600,000.00 (540,000.00) 540,000.00 60,000.00
 

10.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.33) 3.04 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/นั่ง (บ้านน้ำดุกเหนือ)
506,200.00 (444,444.00) 444,444.00 61,756.00
 

12.20 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.34) 3.05 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านวังยาว)
506,200.00 (477,222.00) 477,221.98 28,978.02
 

5.72 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.35) 3.06 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านน้ำคำ)
506,200.00 (440,000.00) 440,000.00 66,200.00
 

13.08 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.36) 3.07 อาคารเรียน สปช.101/26 ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้องธุรการ (บ้านวังยาว)
2,304,000.00 (2,000,000.00) 2,000,000.00 304,000.00
 

13.19 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.37) 3.08 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านน้ำชุน)
4,028,000.00 (2,980,000.00) 2,980,000.00 1,048,000.00
 

26.02 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.38) 3.09 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) (บ้านห้วยหินลับ)
4,028,000.00 (3,850,000.00) 3,850,000.00 178,000.00
 

4.42 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.39) 3.10 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ชั้นบน 4) (บ้านห้วยลาด)
5,402,000.00 (4,378,000.00) 4,378,000.00 1,024,000.00
 

18.96 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.40) 4.01 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (บ้านปากดุก)
1,104,000.00 (840,000.00) 840,000.00 264,000.00
 

23.91 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.41) 4.02 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านห้วยลาด)
506,200.00 (480,000.00) 480,000.00 26,200.00
 

5.18 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
3.42) 4.03 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 (บ้านหลักด่าน)
506,200.00 (492,920.00) 492,920.00 13,280.00
 

2.62 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4 04 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนพื้นที่สูง) (2 โครงการย่อย) -  
 
4.1) 01. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (บ้านเข็กน้อย)
365,000.00 (365,000.00) 365,000.00 0.00
 

0.00 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
4.2) 02. อาคารเรียน สปช. 102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (บ้านห้วยน้ำขาว)
1,663,000.00 (1,345,000.00) 538,000.00 1,125,000.00
 

67.65 %

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 ก่อหนี้ 05 ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC1 จำนวน 9 โรงเรียน 2,616,300.00 (2,607,975.00) 2,607,975.00 8,325.00  เนตรนภา
6 06 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งประกอบ รายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (ครั้งที่ 1) จำนวน 5 โรงเรียน (5 โครงการย่อย) -  
 
6.1) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (บ้านเหล่าหญ้า)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
 
6.2) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู (บ้านทรัพย์สว่าง)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
 
6.3) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านนายาว (บ้านนายาว)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
 
6.4) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านฟองใต้ (บ้านฟองใต้)
96,000.00 - 0.00 96,000.00
 

100.00 %

 เนตรนภา
 
6.5) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว (บ้านห้วยน้ำขาว)
150,000.00 (150,000.00) 150,000.00 0.00
 

0.00 %

 เนตรนภา
รวม 39,668,500.00 (29,996,933.00) 29,636,377.98 10,032,122.02
 

25.29 %

 
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
7 01 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (99 โครงการย่อย) -  
 
1.1) 001 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังขอน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.2) 002 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองใหญ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.3) 003 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าข้าม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.4) 004 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหัวนา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.5) 005 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านป่าแดง(เขาค้อ))
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.6) 006 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยขอนหาด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.7) 007 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยหินลับ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.8) 008 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านกกกะบก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.9) 009 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยกะโะ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.10) 010 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านซำม่วง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.11) 011 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฟองใต้)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.12) 012 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดงคล้อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.13) 013 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยข่อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.14) 014 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าผู)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.15) 015 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านภูผักไซ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.16) 016 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินโง่น)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.17) 017 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านเนินมิตรภาพที่ 47)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.18) 018 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินฮาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.19) 019 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังก้นหวด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.20) 020 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.21) 021 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.22) 022 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านอุ่มกะทาด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.23) 024 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยผักกูด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.24) 025 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำอ้อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.25) 026 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านนาแซง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.26) 027 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองยาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.27) 028 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำสร้าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.28) 029 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหินกลิ้ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.29) 030 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองเล)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.30) 031 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโป่งสามขา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.31) 032 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังเวิน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.32) 033 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.33) 034 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดทุ่งธงไชย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.34) 035 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำขอบ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.35) 036 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านอีเลิศ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.36) 037 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองบัวแก้ว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.37) 038 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.38) 039 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังเวินพัฒนา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.39) 040 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองเขียว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.40) 041 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านเหมืองแบ่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.41) 042 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านพร้าว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.42) 043 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าดินแดง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.43) 044 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองบัว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.44) 045 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวัรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร))
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.45) 046 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านสักหลง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.46) 047 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองสว่าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.47) 048 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยกอก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.48) 049 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฝายนาแซง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.49) 050 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าอิบุญ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.50) 051 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดศรีจันดาธรรม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.51) 052 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำคำ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.52) 053 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านบุ่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.53) 054 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านป่าแกเครือ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.54) 055 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านกกโอ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.55) 056 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดงทิพย์)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.56) 057 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองคัน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.57) 058 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านดอนสว่าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.58) 059 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดหนองปลาซิว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.59) 060 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองปลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.60) 061 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านคลองสีฟัน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.61) 062 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโสกเดื่อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.62) 063 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหัวนาเลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.63) 064 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโสก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.64) 065 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านซำภู)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.65) 066 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วัดศรีทอง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.66) 067 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านส้มเลา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.67) 068 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไทยรัฐวิทยา25)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.68) 069 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากดุก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.69) 070 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโนนทอง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.70) 071 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ่อขุนเมืองอุปถัมภ์)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.71) 072 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านไร่นางาม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.72) 073 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องกะถิน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.73) 074 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากห้วยขอนแก่น)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.74) 075 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พ่อขุนผาเมืองรำลึก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.75) 076 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยไร่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.76) 077 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังโป่ง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.77) 078 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านลานบ่า)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.78) 079 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่าโก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.79) 080 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากออก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.80) 081 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยคนทา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.81) 082 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านบึง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.82) 083 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องดู่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.83) 084 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านท่ากกแก)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.84) 085 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านใหม่วิทยา)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.85) 086 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองอ้อ)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.86) 087 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านปากห้วยด่าน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.87) 088 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านโป่งช้าง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.88) 089 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านแก่งยาว)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.89) 090 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำเฮี้ย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.90) 091 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหวาย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.91) 092 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านฝายวังบอน)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.92) 093 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านจางวาง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.93) 094 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านวังขอนดู่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.94) 095 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านนครเดิด)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.95) 096 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านน้ำอ้อม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.96) 097 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านร่องบง)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.97) 098 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองไผ่)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.98) 099 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านหนองขาม)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
 
1.99) 100 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บ้านห้วยสวิงน้อย)
20,000.00 - 0.00 20,000.00  
8 ก่อหนี้ 02 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 5,776,800.00 (5,771,760.00) 5,771,760.00 5,040.00  นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
รวม 7,756,800.00 (5,771,760.00) 5,771,760.00 1,985,040.00
 

25.59 %

 
4.งบเงินอุดหนุน
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 (7 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
2,524,430.00 0.00 2,523,650.00 780.00
 

0.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 1
3,889,215.00 0.00 3,888,255.00 960.00
 

0.02 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1
16,852,350.00 0.00 16,847,550.00 4,800.00
 

0.03 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.4) 04 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
970,055.00 0.00 970,055.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.5) 05 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
1,459,125.00 0.00 1,459,125.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.6) 06 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2
6,301,900.00 0.00 6,301,900.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
1.7) 10 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
6,101,650.00 0.00 6,101,650.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2 02 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9 โครงการย่อย)  
 
2.1) 01 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
9,132,756.00 0.00 9,132,756.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.2) 02 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
2,567,045.00 0.00 2,560,765.00 6,280.00
 

0.24 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.3) 03 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
5,255,170.00 0.00 5,242,230.00 12,940.00
 

0.25 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.4) 04 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
3,929,320.00 0.00 3,929,320.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.5) 05 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%)
17,040,950.00 0.00 17,040,950.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
2.6) 06 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
3,341,854.00 0.00 3,341,854.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.7) 07 ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
924,270.00 0.00 924,270.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.8) 08 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
1,894,440.00 0.00 1,894,440.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 
2.9) 09 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1.2562 30%
1,435,660.00 0.00 1,435,660.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3 03 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) (1 โครงการย่อย)  
 
3.1) 01 ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2561 และสมทบ ภาคเรียนที่ 1/2561
176,000.00 0.00 176,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4 03 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (2 โครงการย่อย)  
 
4.1) 01 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
4,734,500.00 0.00 4,640,500.00 94,000.00
 

1.99 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
4.2) 02 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
4,943,500.00 0.00 4,943,500.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5 04 เงินอุดหนุน (การศึกษาโดยครอบครัว) (4 โครงการย่อย)  
 
5.1) 01 ค่าอุปกรณ์การเรียน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
195.00 0.00 195.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.2) 02 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
240.00 0.00 240.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.3) 03 ค่าจัดการเรียนการสอน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียนที่ 1/2562
3,681.00 0.00 3,681.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 
5.4) 04ค่าจัดการเรียนการสอน (การศึกษาโดยครอบครัว) ภาคเรียนที่ 1/2562 และภาคเรียนที่ 2/2561 สมทบเพิ่มครอบครัวที่ได้รับอนุญาติเพิ่มใหม่
5,095.00 0.00 0.00 5,095.00
 

100.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6 07 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อทดแทนให้กับสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน 837,811.00   837,811.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7 เงินเหลื่อมปี 2560 เป็นค่าใช้จ่าย รายการค่าหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (ว1994) 1,260,000.00   1,260,000.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รวม 95,581,212.00   95,456,357.00 124,855.00
 

0.13 %

 
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 07 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 12,500.00   0.00 12,500.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
รวม 12,500.00   0.00 12,500.00
 

100.00 %

 
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 104,366,064.91 83.04 % 86,660,564.04 16.96 % 17,705,500.87
รวม 208,661,773.91 91.36 % 190,629,233.62 8.64 % 18,032,540.29
เงินนอกงบประมาณ
ไม่ได้ระบุแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (2 โครงการย่อย)  
 
1.1) 01 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3 งวดที่ 1 ปีการศึกษา 2561
175,021.00 0.00 175,021.00 0.00
 

0.00 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
 
1.2) 02 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 งวดที่ 2
408,383.00 0.00 393,138.00 15,245.00
 

3.73 %

นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ์
2 02 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 85,050.00   85,050.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
3 03 ดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 30,600.00   30,600.00 0.00
 

0.00 %

นางรัชนีกร ไชยปะ
4 04 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดและลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (4880) 20,000.00   18,500.00 1,500.00
 

7.50 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
5 05 สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสภานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ว3482) 15,000.00   0.00 15,000.00
 

100.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
รวม 734,054.00   702,309.00 31,745.00
 

4.32 %

 
เงินเหลือจ่าย
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
1 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00   7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972) 15,000.00   14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
3 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม 4,000.00   2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
4 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972) 39,040.00   27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
5 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 10,800.00   5,038.00 5,762.00
 

53.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
6 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972) 92,376.00   35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
7 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 7,800.00   7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
8 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 6,000.00   5,679.00 321.00
 

5.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
9 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท 150,000.00   83,200.00 66,800.00
 

44.53 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
10 06 ค่าไฟฟ้า 629,900.23   629,900.23 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
11 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 6,000.00   6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
12 07 ค่าน้ำประปา 65,070.93   65,070.93 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
13 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225) 19,980.00   17,358.00 2,622.00
 

13.12 %

นางศรีชา คำพา
14 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต 56,120.75   56,120.75 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
15 08 ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (7-9 พ.ค. 2562) 16,100.00   11,336.00 4,764.00
 

29.59 %

นายสละ พาดี/โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และบ้านวังบาล
16 09 ค่าไปรษณีย์ 27,967.00   27,967.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
17 09 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" 48,000.00   48,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
18 10 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ (28 เม.ย.-3 พ.ค. 62) ณ โรงแรมรอเยลเบญจา 1,250.00   1,250.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
19 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,500.00   3,712.00 1,788.00
 

32.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20 13 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ว2747) 2,000.00   1,170.00 830.00
 

41.50 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
21 13 โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 (ว1745) 20,400.00   10,828.00 9,572.00
 

46.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
22 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
23 14 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 23,600.00   23,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
24 15 โครงการทบทวนองค์ความรู้ด้านกิจการลูกเสือโรงเรียน 18,700.00   18,200.00 500.00
 

2.67 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
25 16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,000.00   2,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
26 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 รุ่น) 11,625.00   11,625.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
รวม       162,169.00
 

12.57 %

 


แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
27 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม 3,500.00   3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
28 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,500.00   3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
29 02 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387) 39,300.00   39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
30 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 70,600.00   70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
31 03 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 60,000.00   58,910.00 1,090.00
 

1.82 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
32 03 โครงการเกษตรปลอดภัย 20,800.00   20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านโคกมน
33 04 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box 3,800.00   2,460.00 1,340.00
 

35.26 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
34 05 ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 247 และค่าใช้จ่ายในกสนเดินทางภายในประเทศ 4,000.00   4,000.00 0.00
 

0.00 %

นายอนันต์ นามทองต้น
35 06 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ (ว1845) 3,000.00   3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
36 07 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ รุ่นที่ 9 และ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ว2156) 8,500.00   6,960.00 1,540.00
 

18.12 %

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
37 08 ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. 7,000.00   6,980.00 20.00
 

0.29 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
รวม       3,990.00
 

1.78 %

 


แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
38 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 130,438.00   124,411.00 6,027.00
 

4.62 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
39 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 115,376.00   112,890.00 2,486.00
 

2.15 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
40 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 8,400.00   7,934.00 466.00
 

5.55 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
41 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 385,760.00   385,760.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
42 05 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 28,000.00   25,774.00 2,226.00
 

7.95 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
รวม       11,205.00
 

1.68 %

 


แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบดำเนินงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
43 02 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000.00   0.00 3,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
รวม       3,000.00
 

100.00 %

 รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
งบดำเนินงาน
1 01 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์) (โครงการย่อย 8)  
1) 02 ค่าใช้จ่ายประชุมจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

นายสละ พาดี
2) 03 ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พีใฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 14 70,600.00 0.00 70,600.00 0.00
 

0.00 %

นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย
3) 01 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (30 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 62) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00
 

0.00 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
4) 05 ค่าใช้จ่ายเข้าค่ายฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 247 และค่าใช้จ่ายในกสนเดินทางภายในประเทศ 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
 

0.00 %

นายอนันต์ นามทองต้น
5) 04 ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box 3,800.00 0.00 2,460.00 1,340.00
 

35.26 %

นางณัฐนันท์ คงเพ็ง
6) 06 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ (ว1845) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
7) 08 ประชุมจัดทำแผนกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 23-25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม. 7,000.00 0.00 6,980.00 20.00
 

0.29 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
8) 07 ประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน มทศ รุ่นที่ 9 และ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (ว2156) 8,500.00 0.00 6,960.00 1,540.00
 

18.12 %

โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
2 06 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ (ว1776) (โครงการย่อย 1)  
1) 03 โครงการเกษตรปลอดภัย (บ้านโคกมน) 20,800.00 0.00 20,800.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนบ้านโคกมน
3 Project - สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานยุทธศาสตร์ฯ) (โครงการย่อย 2)  
1) 02 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (ว7387) 39,300.00 0.00 39,300.00 0.00
 

0.00 %

นางเสาวณิต กองเงิน
2) 03 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 60,000.00 0.00 58,910.00 1,090.00
 

1.82 %

น.ส.เปรมยุดา สายบุญตั้ง
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและและเสริมสร้างศักยภาพคน
งบดำเนินงาน
1 01 งบบริหารจัดการสำนักงานฯ (โครงการย่อย 4)  
1) 06 ค่าไฟฟ้า 629,900.23 0.00 629,900.23 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2) 07 ค่าน้ำประปา 65,070.93 0.00 65,070.93 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
3) 08 ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต 56,120.75 0.00 56,120.75 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
4) 09 ค่าไปรษณีย์ 27,967.00 0.00 27,967.00 0.00
 

0.00 %

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
2 02 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานพื้นฐานฯ) (โครงการย่อย 13)  
1) 01 การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ) 7,500.00 0.00 7,440.00 60.00
 

0.80 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
2) 02 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม 4,000.00 0.00 2,756.00 1,244.00
 

31.10 %

หน่วยตรวจสอบภายใน
3) 03 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี พ.ศ. 2560 10,800.00 0.00 5,038.00 5,762.00
 

53.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
4) 04 จัดกิจกรรมพัฒนาความสามรถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 7,800.00 0.00 7,800.00 0.00
 

0.00 %

นางอมรรัตน์ ศรีทอง
5) 05 การอบรมปฏิบัติการเทคนิคการบริหารจัดการและดูแลระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ 6,000.00 0.00 5,679.00 321.00
 

5.35 %

นางเสาวณิต กองเงิน
6) 06 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม วันที่ 24 มกราคม - 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
 

0.00 %

นางกชนันท์ โนรินทร์
7) 08 ประชุมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน (7-9 พ.ค. 2562) 16,100.00 0.00 11,336.00 4,764.00
 

29.59 %

นายสละ พาดี/โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ และบ้านวังบาล
8) 09 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ "ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00
 

0.00 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
9) 10 ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ (28 เม.ย.-3 พ.ค. 62) ณ โรงแรมรอเยลเบญจา 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
 

0.00 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
10) 12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินและผู้รับผิดชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,500.00 0.00 3,712.00 1,788.00
 

32.51 %

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11) 13 ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ (ว2747) 2,000.00 0.00 1,170.00 830.00
 

41.50 %

นายสมทรง ศรีอุดกัน
12) 14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
 

0.00 %

นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์
13) 16 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
 

0.00 %

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
3 Project - งบบริหารจัดการตามภารกิจ (สำหรับโครงการ) **1,179,500 บาท** (โครงการย่อย 8)  
1) 07 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการดำเนินงานเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน (ว225) 19,980.00 0.00 17,358.00 2,622.00
 

13.12 %

นางศรีชา คำพา
2) 02 โครงการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา (ว4972) 39,040.00 0.00 27,970.00 11,070.00
 

28.36 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
3) 03 โครงการเตรียมความพร้อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี ครั้งที่ 2 (ว4972) 92,376.00 0.00 35,670.00 56,706.00
 

61.39 %

นางสาวยมลพร หมื่นสาย
4) 05 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา (ว4972) 27,944 บาท และ (ว225) 122,056 บาท 150,000.00 0.00 83,200.00 66,800.00
 

44.53 %

นางสาวจิราพร ศรีนุต
5) 13 โครงการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สู่การศึกษาอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 (ว1745) 20,400.00 0.00 10,828.00 9,572.00
 

46.92 %

นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น
6) 14 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2562 23,600.00 0.00 23,600.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
7) 15 โครงการทบทวนองค์ความรู้ด้านกิจการลูกเสือโรงเรียน 18,700.00 0.00 18,200.00 500.00
 

2.67 %

นางดวงดาว ยศสุนทร
8) 20 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 4 รุ่น) 11,625.00 0.00 11,625.00 0.00
 

0.00 %

นางพจนา คงสัตรา
4 Project(เหลือจ่าย)- งบบริหารจัดการตามภารกิจ (โครงการย่อย 1)  
1) 01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (เหลือจ่าย ว4972) 15,000.00 0.00 14,870.00 130.00
 

0.87 %

นางมลธิรา จันทร์มูล
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
งบดำเนินงาน
1 สพฐ.จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนยาเสพติด) (โครงการย่อย 1)  
1) 02 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
 

100.00 %

นางศิวากร คำสนิท
แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
งบดำเนินงาน
1 Project - สพฐ.จัดสรร สำหรับโครงการ (แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ) (โครงการย่อย 4)  
1) 01 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 130,438.00 0.00 124,411.00 6,027.00
 

4.62 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2) 02 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ป.1 ปีการศึกษา 2561 115,376.00 0.00 112,890.00 2,486.00
 

2.15 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
3) 03 การบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 385,760.00 0.00 385,760.00 0.00
 

0.00 %

นางสาวรินรดา ธนวังศรี
4) 05 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562 28,000.00 0.00 25,774.00 2,226.00
 

7.95 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
2 สพฐ. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย (แผนงานบูรณาการฯ) (โครงการย่อย 1)  
1) 02 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยบตามแนวคิดไฮสโคป (HighScope) 8,400.00 0.00 7,934.00 466.00
 

5.55 %

นางวราภรณ์ ใบภักดี
รวม       180,364.00