จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาการเกษตร และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด 2 ก๊อก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษาและครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์
ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาหารและโภชนาการ ครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นแบบท่อต่อขนาด 2 ก๊อก
ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร และเครื่องตัดหญ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

 

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์
ระดับก่อนประถมศึกษาและครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษ
ะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์(e-bidding)