ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน-บ้านร่องดู่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนวัดศรีทอง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านวังเวิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านดงคล้อ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารของ โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  แต่งตั้งที่ปรึกษาการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การรณรงค์ในการงดให้และงดรับของขวัญ
  เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำเดือน มี.ค. 2563
  การพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์