รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
17 พ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน)
เวลา 13.00 น. นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มาติดตามเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านหนองคัน ดังนี้ 1.ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีความพร้อม 2.ด้านการจัดชั้นเรียน จัดครู เหมาะสมและพร้อม 3.ด้านระบบการจัดการเรียนการสอน DLTV มีความพร้อม โดยใช้สอนสด 4.ด้านประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประกาศมาตรฐาน กำหนดค่าเป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไว้เรียบร้อย 5.ด้านแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ และดำเนินการอย่างถูกต้อง 6.ได้แนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้เร่งรัดการพัฒนาตามแผนระยะที่ 2 (1เม.ย-30ก.ย.2562) เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการวัดระดับเขตพื้นที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งในด้านความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ ให้มีความพร้อมที่สุด ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียน ความพร้อมของคณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกระดับช่วงชั้น ตลอดจนเอกสารประจำชั้นเรียนทุกอย่าง ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การวางแผนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อการพัฒนาในระดับต่อไป
นายไพฑูรย์ ขันบุญ
02 ก.ค. 2562