รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
02 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
นายนิรศักดิ์ นารี พร้อมด้วยนางพจนา คงสัตรา และนางอมรรัตน์ ศรีทอง ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันตรงตาม Thai School Lunch
นางเกื้อกูล ทองขาน
05 ส.ค. 2562