รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังก้นหวด
ตามที่คณะศึกษานิเทศตรวจสอบสถานศึกษาปลอดภัยและการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ CCTและได้แนะแนวทางการใช้เงินของสถานศึกษามาตราการความปลอดภัยของโรงเรียน