รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
19 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าดินแดง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนิเทศฯ ครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์แบ่งสายดำเนินการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และ 4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.3 และ6 ในการนี้ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคุณครูทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 และร่วมกันอภิปลายผลการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยเน้นให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคค ฝากให้ผู้อำนวยการและคุณครูช่วยกันสืบค้นสาเหตุและวิธีการในการพัฒนา และนิเทศและแก้ไขรายชั้นเรียนด้วย


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ได้ประชุมคณะครูทุกคน ให้หาแนวทางการพัฒนาคุรภาพผู้เรียนด้านการอ่าน โดยให้ครูจัดทำข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนให้เป็นรูปธรรม ให้ครูประจำชั้นรายงานผลการอ่านของนักเรียนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสัปดาห์ และพัฒนาการอ่านของนักเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ปัญหาด้านการอ่านหมดไป ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง
นายบุญเลิศ คำโฉม
04 มี.ค. 2563