รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
13 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าขาม
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนิเทศฯ ครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์แบ่งสายดำเนินการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และ 4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.3 และ6 ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคุณครูทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 ได้นำเสนอข้อมูลย้อนกลับและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาโดยเน้นนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ฝากท่านผู้อำนวยการและคุณครูวิชาการไปนิเทศชั้นเรียนต่อและรายงานความก้าวหน้าด้วย


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ท่านผอ.บรรเจิดกลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด และคณะศึกษานิเทศก์ได้ทดสอบเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 และป.4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้นป.3และป.6 นั้น ทางโรงเรียนได้นำข้อมูลและแนวคิดมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารได้นิเทศชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและให้คณะครูสอนตามตัวชี้วัดและดูตัวชี้วัดในข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ
นายยศภัค จรัสศุภชยา
21 ม.ค. 2563