รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
05 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้านิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด (การอ่าน การเขียน / NT / O-NET) ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ศึกษานิเทศก์ได้นำเครื่องมือวัดการอ่าน เขียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ และวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรชั้น ป.๓ และ ป.๖ จากนั้นได้นำข้อมูลมาสะท้อนกลับเพื่อหาแนวทางพัฒนา โดยเน้นนำข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานไปด้วย ฝากให้ผู้อำนวยการและครูวิชาการนำข้อมูลดังกล่าวไปนิเทศชั้นเรียนต่อไป


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้า กับทีมงานคณะครู ได้มีการดำเนินการดำนี้ 1 ประชุมย่อยในแต่ล่ะสายชั้นเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการติดตามการสอนโดย ยึดตัวชี้วัดในการออกของสอบ ของ สทศ 3. ประเมินผลการสอบจากการ สอบ pre o-net ของโรงเรัยนชึ่งสอบวันที่ 27 มกราคม 2563 4. นำผลมาเติมเต็มในส่วนของนักเรียนที่ยังขาด หรือ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
นายณัฐ เลื่อนยศ
27 ม.ค. 2563