รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโคกมน
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น บัดนี้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในระดับต้องปรับปรุงก่อนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเน้นพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพตามทักษะทั้ง ๓ ทักษะ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑
สุทธิรัก ผ้ายผา
20 ม.ค. 2563