รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้านายสมยศ พรหมพล และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาหลักจากที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่าน โดยได้ดำเนินการประุชุมคณะครู จัดการนิเทศในชั้นเรียนเพื่อดูทักษะในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านการอ่านในการจัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านในระดับศูนย์ฯ ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ลำดับที่ ๒ จากการแข่งขันด้านการอ่าน ข้าพเจ้าและคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยลาดขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นอย่างสูงในการมาให้แนวทางในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ และพร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางต่อไป
นายสมยศ พรหมพล
25 ส.ค. 2562