รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
09 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังก้นหวด
ตามที่คณะศึกษานิเทศตรวจสอบสถานศึกษาปลอดภัยและการดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนในระบบ CCTและได้แนะแนวทางการใช้เงินของสถานศึกษามาตราการความปลอดภัยของโรงเรียน05 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
วันนีข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนได้มาตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณสถานศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลท่วมขังบริเวณโรงเรียน ได้แก่ สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ อาคารอนุบาล สถานที่ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แต่สถานศึกษาได้เฝ้าระวังสถานการณ์สามารถขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ขึ้นที่สูงได้ทันเวลา จึงไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ นอกจากนี้สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ในการชำระล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน หลังจากน้ำท่วมขังลดลง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เอาใจใส่ และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันภัยอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ข้าพเจ้าพร้อมคณะครู นักเรียน และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน จนเสร็จและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
09 ม.ค. 2563

ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันรุ่งขึ้น
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
09 ม.ค. 2563

20 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
วันนี้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จาก สพป.พช.2 ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอนสว่าง ซึ่งมีการดำเนินการจัดอาหารกลางวันโดยการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน จัดเมนูด้วยโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH บริการน้ำดื่มให้แก่นักเรียน ในส่วนของห้องประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร ขอให้ปฎิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี ในเรื่องของการจัดทำเอกสารจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ขอขอบคุณ ท่านผู้บรหารสถานศึกษา และ คณะครูที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการอย่างดียิ่งข้าพเจ้านายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ได้แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้า นางนิลุบล ไข่มุกข์ ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสนอแนะ คือ จัดเมนูด้วยโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH บริการน้ำดื่มให้แก่นักเรียน และจัดห้องอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร ตามหลักสุขาภิบาล และซื้อวัตถุดิบมาดำเนินการจัดทำเอง
นางนิลุบล ไข่มุกข์
03 ต.ค. 2562

18 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายฉลอม ลอดทอนและคณะ ได้มากำกับ ติดตาม การจัดโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอนสว่างตามสำเนาการตรวจเยี่ยมที่แนบ
 1570080230_1.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ข้าพเจ้านายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ได้แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม
ชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้า นางนิลุบล ไข่มุกข์ ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสนอแนะ คือ ยึดถือปฏิบัติตาม School lunch โดยจัดซื้อวัตถุดิบมาดำเนินการจัดทำเอง
นิลุบล ไข่มุกข์
03 ต.ค. 2562

09 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน วัดศรีจันดาธรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอรจิรา นามวงษา ออกนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมในเรื่อง -การนิเทศภายใน -หลักสูตร ปรับหลักสูตรท้องถิ่น วิทยาการ สุจริต -การนำผลการอ่าน-เขียน การสอบครั้งที่ 1/2562 ของนักเรียนมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น -ติดตามห้องเรียนคุณภาพผู้บริหารและคณะครู ได้นำนำวิธีการแนวทางแก้ปัญหา ตัวชี้วัด สำหรับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ไปทำแผนการพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น
นางจุไรรัตน์ น้อยกรม
17 ก.ค. 2562

นักเรียนมีผลการอ่าน-เขียน ดีขึ้น
นางจุไรรัตน์ น้อยกรม
17 ก.ค. 2562

02 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
นายนิรศักดิ์ นารี พร้อมด้วยนางพจนา คงสัตรา และนางอมรรัตน์ ศรีทอง ได้ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันตรงตาม Thai School Lunch
นางเกื้อกูล ทองขาน
05 ส.ค. 2562

17 พ.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน)
เวลา 13.00 น. นางสาวลัดดาวัลย์ คำเขียน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มาติดตามเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนบ้านหนองคัน ดังนี้ 1.ด้านอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องพิเศษ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีความพร้อม 2.ด้านการจัดชั้นเรียน จัดครู เหมาะสมและพร้อม 3.ด้านระบบการจัดการเรียนการสอน DLTV มีความพร้อม โดยใช้สอนสด 4.ด้านประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประกาศมาตรฐาน กำหนดค่าเป้าหมาย และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีไว้เรียบร้อย 5.ด้านแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบ และดำเนินการอย่างถูกต้อง 6.ได้แนะนำให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้เร่งรัดการพัฒนาตามแผนระยะที่ 2 (1เม.ย-30ก.ย.2562) เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการวัดระดับเขตพื้นที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งในด้านความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ ให้มีความพร้อมที่สุด ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียน ความพร้อมของคณะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกระดับช่วงชั้น ตลอดจนเอกสารประจำชั้นเรียนทุกอย่าง ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การวางแผนเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเพื่อการพัฒนาในระดับต่อไป
นายไพฑูรย์ ขันบุญ
02 ก.ค. 2562

20 ก.พ. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
วันนี้ ว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา พร้อมด้วยคณะจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาติดตามข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 , 10 พฤศจิกายน 2561 และ 10 ธันวาคม 2561 พบว่าข้อมูลส่วนมาก สอดคล้องกับที่รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 แต่ยังพบว่า ยังมีความคลาดเคลื่อนของนักเรียนที่ย้ายเข้า - ออก และการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไว้ ณ โอกาส นี้ ว่าที่ พ.ต. ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องด้วยวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้คณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนทางโรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อรับการตรวจสอบจากว่าที่ พ.ต.ประหยัด แก่นชา พร้อมด้วยคณะจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว พร้อมรับคำชี้แนะจากทางคณะ ให้ดำเนินการจำหน่ายนักเรียนออกจากระบบข้อมูลให้ตรงกับในระบบและเล่มทะเบียนนักเรียน
นายณัฐ เลื่อนยศ
09 มี.ค. 2562

12 ก.พ. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
วันนี้ นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงดาว ยศสุนทร นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย และนางอมรรัตน์ ศรีทอง ได้ออกติดตามจำนวนนักเรียนของแต่ละช่วงชั้นของโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ และมอบของบริจาคให้แก่นักเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ที่บ้านพักถูกไฟไหม้ ไปแล้วนั้น ขอขอบคุณคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการออกติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง นางณัฐนันท์ คงเพ็ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจได้แจ้งให้นายทะเบียนดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การย้ายเข้าย้ายออกของนักเรียนปีการศึกษา 2559-2561 และทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางดวงดาว ยศสุนทร นางชนม์ลภัทร์ เมืองน้อย และนางอมรรัตน์ ศรีทอง ได้ให้คำแนะนำในการตรียมข้อมูลเพิ่มเติม คือ หลักฐานการย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ทางโรงเรียนได้รับการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนอีกครั้ง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายณัฐ เลื่อนยศ
09 มี.ค. 2562

31 ม.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ)
วันนี้ ข้าพเจ้า นายวรพล อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.กนกชณก มาทรัพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศิริวรรณ กี่หมื่น นักวิชาการการเงินและบัญชี น.ส.ภัทรานิษฐ์ วงค์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.กฤติยา อุดพ้วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกมาติดตามรายละเอียด ข้อมูลเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีที่ไม่มีนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสรุปรายละเอียดข้อมูลเข้าที่ประชุมกลั่นกรองต่อที่คณะกรรมการระดับเขตก่อนนำข้อมูลเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งได้ประชุมคณะครูทำความเข้าใจและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสาร เพื่อนัดหมายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานเขตให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนี้
นายบุรุษ น้อยศรี
06 ก.พ. 2562

25 ม.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าผู
โรงเรียนบ้านท่าผู ได้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเรียบร้อยแล้ว