รายงานการนิเทศภายใน ประจำปี 2563

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การนิเทศ การปฏิบัติของผู้รับการนิเทศ ความก้าวหน้า / ผลของงานที่ปฏิบัติ
11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางอภิสรา แดงรอด

วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผุ้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้เข้านิเทศชั้นเรียน เรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 12 คน มีนักเรียนที่อ่านได้ระดับดีมาก จำนวน 9 คน นักเรียนอ่านได้ระดับดี จำนวน 2 คน มีนักเรียน LD 1 คนนายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางดวงใจ คำแว่น

วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้เข้านิเทศชั้นเรียนเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทัั้งหมดจำนวน 11 คน มีผลการอ่าน ดังนี้ ระดับดีมาก จำนวน 9 คน ระดับดี จำนวน 1 คน ระดับพอใช้จำนวน 1 คนนายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกานต์กมล สังข์ทอง

ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผูือำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล พร้อมด้วยครูวิชาการได้ทำการนิเทศชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 10 คน ติดตามเรื่องการอ่านออก-เขียนได้ ในชั้นเรียนปรากฎว่ามีนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง จำนวน 2 คนคือ 

1. เด็กชายนนทกร มารอด 

2.เด็กชายสรวิชญ ฉิมแย้ม 

และนักเรียนที่บกพร่องททางการเรียนรู้ที่ผ่านการคัดกรองจากครูประจำชั้น จำนวน 2 คน คือ

 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  สิงหะกำ
 2. เด็กชายศุภกร  บัวโรย

เสนอแนะให้ครูประจำชั้นจัดทำสือนวัตกรรมแก้ไขนัดเรียนที่มีปัญหา ขอชมเชยที่ครูประจำชั้นจัดบรรยากาศมุมประสบการณ์ในชั้นเรียนเอกสารประจำชั้นเรียนเรียบร้อยเป็นปัจจุบันดีมาก

 นายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวิศณุ ลาคำ

วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือเข้านิเทศการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์ - มีกระดูกสันหลัง - ไม่มีกระดูกสันหลัง นักเรียนส่วนมากบอกได้ถูกต้อง มีนักเรียนที่มีปัญหา 1 คน คือเด็กชายพัชรพร เสือแย้ม เนื่องจากอ่านหนังสือไม่ค่อยได้นายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดกลอย
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางนุสรา ผ้ายผา

วันนี้ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดกลอย ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นเรียน ป. 2 ในมาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.2  ในตัวชี้วัด ป.2/1 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า  ผลจากการประเมินยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  อยู่ 2 คน ได้แก่ ด.ช.กันตภัฒน์ มีโสดา และ ด.ช.สุเมธา กุลจะนี  ปัญหานักเรียนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับปัญหายังไม่ได้ ครูควรพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริม หรือสอนซ่อมเสริมช่วงเวลาว่าง พักเที่ยง  โดยการใช้สื่อประกอบ เช่น ยูทูป เป็นต้น การสะท้อนผลกรายบุคคล โดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนที่ไม่ผ่านภายในวันที่ 17  สิงหาคม 2563 นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดกลอย


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพรรณี พุทธา

        ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล พร้อมด้วยครูวิชาการ ได้ทำการนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 10 คน ติดตสมเรื่องการอ่านออก - เขียนได้ในชั้นเรียน ปรากฎว่ามีนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง - เขียนไม่คล่อง คือเด็กชายวุฒิชัย เถื่อนสุข และนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ที่ผ่านการคัดกรองจากครูประจำชั้น 1 คน คือ เด็กชายสกุลศักดิ์ แก้วศานต์ 

        เสนอแนะให้ครูประจำชั้นจัดทำสื่อนวัตกรรมแก้ไขนักเรียนที่มีปัญหา ชมเชยครูประจำชั้นจัดบรรยากาศมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน เอกสารประจำชั้นเรียนเรียบร้อย เป็นปัจจุบันดีมากนายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดกลอย
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายระเบียบ โทนกล้า

วันนี้ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดกลอย ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นเรียน ม. 3 ในมาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ ในตัวชี้วัด ม.3/1 ประเมินความน่าเชื่อถือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า  ผลจากการประเมินยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  อยู่ 2 คน ได้แก่ นายเอกราช  สายคำดี และ นายธนภัทร  คำเนียม ปัญหานักเรียนเปรียบเทียบเหตุการณ์ และแสดงความคิดเห็นไม่ได้ ครูควรพัฒนาผู้เรียนโดยการให้แสดงออกหน้าชั้น กล่าวเรื่องราวต่างๆ ให้เพื่อนฟัง นำเสนอข่าวประจำวัน  หรือโดยการใช้สื่อประกอบ เช่น ยูทูป เป็นต้น การสะท้อนผลการนิเทศมีเสนอแนะ ครูควรพัฒนาผู้เรียนโดยการให้แสดงออกฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล ทุกวัน    และครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสุมมติ นักเรียนได้แสดงออก ให้เกิดความสนุกสนาน และครูจัดทำแผนพัฒนานักนักเรียนรายบุคคล โดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนที่ไม่ผ่านภายในวันที่ 14  สิงหาคม 2563นายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดกลอย


ข้าพเจ้า นายระเบียบ โทนกล้า ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ จากนายวีระศักดิ์ ริเดชพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดกลอย ของนักเรียนชั้นเรียน ม. 3 ในมาตรฐานการเรียนรู้ ส 4.1 เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ ในตัวชี้วัด ม.3/1 ประเมินความน่าเชื่อถือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในลักษณะต่างๆ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผลจากการประเมินยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อยู่ 2 คน ได้แก่ นายเอกราช สายคำดี และ นายธนภัทร คำเนียม ปัญหานักเรียนเปรียบเทียบเหตุการณ์ และแสดงความคิดเห็นไม่ได้ ข้าพเจ้าได้พัฒนาผู้เรียนโดยการให้แสดงออกหน้าชั้น ฝึกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้เพื่อนฟัง นำเสนอข่าวประจำวัน โดยใช้สื่อยูทูป และฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ข้อมูล ทุกวัน พร้อมจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสุมมติทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นและเกิดความสนุกสนานกับการจัดการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนจนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
นายระเบียบ โทนกล้า
11 ส.ค. 2563

11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวราภรณ์ สีมา

        วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้นอนุบาล 3 โดยมี นางวราภรณ์ สีมา เป็นครูประจำชั้นผลปรากฎว่านักเรียนชั้น อนุบาล 3 เริ่มมีความพร้อมมากขึ้นในการเตรัียมความพร้อมด้านการเขียนและการอ่าน ครูประจำชั้นได้ฝึกการเขียนให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทย ตัวเลข 1 - 20 สามารถเขียนได้และรู้ค่าจำนวน 1 - 10 เริ่มการอ่านประสมด้วยสระ อา ฝึกการอ่านประสมคำ สระ อา อ่านออกเสียงนักเรียนส่วนมากสามารถเขียนพยัญชนะและตัวเลข 1 - 10 ได้ นักเรียนที่มีปัญหาเรียนรู้ช้า ไม่ทันเพื่อนซึ้งครูประจำชั้นต้องดูแลเป็นพิเศษ จำนวน 3 คน คือ

 1.  เด็กหญิงกานต์ธิดา เขตจักรวาล
 2. เด็กหญิงภัณฑิรา ลีมี
 3. เด็กหญิงนรินทรา พลเยี่ยม


นายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางอำนวยภรณ์ เกียรติณรงค์

วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้เข้านิเทศชั้นเรียน ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ผลปรากฎว่านักเรียนชั้นอนุบาล 2  มีความพร้อมที่จะอ่านแต่ยังมีเด็กชั้นอนุบาล 1 ยังไม่มีความพร้อมในการอ่าน ซึ่งอยากจะเล่นต่อบล็อกอย่างเดียว ซึ่งหากไม่ให้เล่นนักเรียนจะร้องไห้เสียงดัง ครูจึงได้จัดมุมของเล่นไว้ต่างหาก เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก และมุมอื่นๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 จะเล่นเสียงดังมาก ครูจึงสรั้างข้อตกลงกับนักเรียนก่อนเล่น ให้เล่นอย่างเงียบๆ แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากนักเรียนก็ยังเล่นเสียงดัง ซึ่งรบกวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2  เพราะจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ความพร้อมของนักเรียนทั้ง 2 ชั้นจึงไม่เท่ากันจึงเป็นการดูแลที่ยากกว่าปกติ ครูจึงให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เล่นไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมนายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางอำนวยภรณ์ เกียรติณรงค์

วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ได้เข้านิเทศชั้นเรียน ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ผลปรากฎว่านักเรียนชั้นอนุบาล 2  มีความพร้อมที่จะอ่านแต่ยังมีเด็กชั้นอนุบาล 1 ยังไม่มีความพร้อมในการอ่าน ซึ่งอยากจะเล่นต่อบล็อกอย่างเดียว ซึ่งหากไม่ให้เล่นนักเรียนจะร้องไห้เสียงดัง ครูจึงได้จัดมุมของเล่นไว้ต่างหาก เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก และมุมอื่นๆ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 จะเล่นเสียงดังมาก ครูจึงสรั้างข้อตกลงกับนักเรียนก่อนเล่น ให้เล่นอย่างเงียบๆ แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากนักเรียนก็ยังเล่นเสียงดัง ซึ่งรบกวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2  เพราะจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ความพร้อมของนักเรียนทั้ง 2 ชั้นจึงไม่เท่ากันจึงเป็นการดูแลที่ยากกว่าปกติ ครูจึงให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 เล่นไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมนายจรูญ อริยะดิบ


11 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวิภาดา พรมอินทร์

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นายสุรวี เขียวลี หัวหน้าสายวิชาการช่วงชั้นที่ 4 ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางวิภาดา พรมอินทร์  ครู คศ.2 โดยจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในสาระพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ5 เรื่อง พุทธประวัติ โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนขั้นการสอน ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในขั้นสอนนั้นได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องที่ได้ศึกษา ให้นักเรียนได้แสดงออก สร้างความสนุกสนานในระหว่างการเรียน มีการสรุปความรู้ต่างๆ ในตอนท้ายกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ ตามประจักษ์พยานหรือการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ
 2. ในขั้นการประเมินผลให้นักเรียนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลของกลุ่มเพื่อนที่แสดงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


10 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน หน้าศูนย์เครืองมือกล
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางเพ็ญศิลป์ จันมา

วันนี้ข้าพเจ้านายจรูญ อริยะดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลได้เข้านิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 12 คน อ่านได้ระดับดีมาก จำนวน 11 คน อ่านได้ดี จำนวน 1 คนนายจรูญ อริยะดิบ


10 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัญญา ธนะวุฒิวรกุล

การนายมนต์ชัย ชอบดอน


10 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสรินทร ไตรสุทธิ์

การนายมนต์ชัย ชอบดอน


10 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวเนตยา เงินเจริญ

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายสุรวี เขียวลี หัวหน้าสายวิชาการช่วงชั้นที่ 4 ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวเนตยา เงินเจริญ  ครู คศ.1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ุ2  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Reading and Vocabulary โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ ใช้เทคโนโลยีในกาจัดการเรียนการสอน สมาร์ทบอร์ด และกระดานอัจฉริยะในการเรียนการสอน ฝึกอ่านออกเสียง มีการควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และมีส่วมร่วมในชั้นเรียนเพิ่มมากขึน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน ให้เกิดการตื่นตัวตลอดเวลา

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


09 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1-4
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมถวิล พัฒน์พระพรหม

ข้าพเจ้า นางศรัญญา มาป้อง หัวหน้างานวิชาการ ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า เข้านิเทศครูผู้สอน ในเรื่องการพัฒนาการอ่าน การเขียน สายชั้น ป .1  นางสมถวิล พัฒน์พระพรหม นางแววตาพุฒรัตน์  นางสุกัญญา จันตูม นางศิริจันทร์ ภักดีโต ซึ่งได้ใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันระหว่างสายชั้น ป. 1 ทั้ง 3 ห้อง พัฒนา ออกแบบสื่อ การจัดการเรียนรู้้ แบบ Active Learning  สื่อประกอบด้วยบัตรคำ สระ พยัญชนะ แยกสี  การอ่านแจกลูกคำ ย้ำ ซ้ำ ทบทวน สลับการเล่นเกม เพื่อเพิ่มความสนใจแก่นักเรียน ซึ่งนักเรียน ได้เรียนรู้ สระเสียงยาว สามารถสะกดคำได้ลงเสียง คิดเป็นร้อยละ 90 ซึ่งหลังจากใช้สื่อที่ร่วมกันคิดแล้ว ครูสายชั้น ป. 1 จะนำมาสะท้อน และพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ในการนำไปใช้กับห้องของตนเองต่อไป ซึ่ง ฝ่ายวิชาการได้เพิ่มเติม ให้จัดทำสื่อ ที่มีสีสันสดใส เป็นที่สนใจของนักเรียนมากขึ้น ขอขอบคุณคุณครูสายชั้น ป.1 ที่ร่วมเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ขอบคุณค่ะนางศรัญญา มาป้อง


09 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1-4
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวภัทรภร บุญรักษา

. วันที่ 7 ส.ค. 2563 ข้าพเจ้านางศรัญญา มาป้อง ได้รับมอบหมายจาก นายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ได้นิเทศติดตามในเรื่องการพัฒนาการอ่าน การเขียน  ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 ห้องได้แก่ ป.3/1 นางเพชริน เชื้อบุญมี ป.3/2 นางบานเย็น พันธุ์ควณิชย์  ป. 3/3 นางสางภัทรภร บุญรักษา และ ชั้น ป. 3 ห้อง 4 นางรัตติญา บัวละคร ยา  3/3   และนางศรัญญา มาป้อง ผลการดำเนินงาน ใช้กระบวนการ  (Professional Learning Community : PLC) สู่การจัดการเรียนรู้แบบ Aetive Leaning ซึ่งได้ร่วมมือกันรวบรวมปัญหา เลือกปัญหา สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบAetive Leaning ซึ่งในเดือนนี้พบว่านักเรียนจำและอ่านคำที่มีตัวสะดกในแม่ กง ไม่ได้ จึงได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบAetive Leaming โดยใช้เพลง เกม และ ชื่อสิ่งของในชีวิตประจำวันเพื่อให้นักเรียนออกเสียง นักเรียนได้ลงมืออ่าน เขียน เล่นเกม ร้องเพลง ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และมีความสุข มีการใช้แบบทดสอบประเมินหลังเรียน ซึ่งจะได้นำไปใช้กับนักเรียนทุกชั้นให้ครบทั้ง 4 ห้อง จึงจะประเมินผล และพัฒนาสื่อต่อไป  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี   นางศรัญญา มาป้อง


ข้าพเจ้านางบานเย็น พันธุ์ควณิชย์ ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาการอ่านการเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่กง โดยใช้กระบวนการ PLC สู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning โดยใช้เพลง,บทร้อยกรอง, ของใช้และจากสถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียน ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และได้ ประเมินผลตามสภาพจริง ข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณคุณครูศรัญญา มาป้อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างสูงค่ะ
นางบานเย็น พันธุ์ควณิชย์
09 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวภัทรภร ยุญรักษา ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเรื่องการพัฒนาการอ่านการเขียนคำมาตราตัวสะกดแม่กง โดยใช้กระบวนการ PLC สู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning โดยใช้เพลง,บทร้อยกรอง, ของใช้และจากสถานการณ์ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนักเรียน ได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และได้ ประเมินผลตามสภาพจริง ข้าพเจ้าจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพต่อไป ขอขอบคุณคุณครูศรัญญา มาป้อง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างสูงค่ะ
นางสาวภัทรภร บุญรักษา
10 ส.ค. 2563

07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวทิวานันท์ จันทรานนท์

วันนี้ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ได้เข้านิเทศ(สังเกตการจัดการเรียนการสอน)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ 3 วาจานั้นสำคัญนัก  แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 ตัวสะกดแม่เกย  โดยมีนางสาวทิวานันท์  จันทรานนท์ เป็นครูประจำชั้น มีผลดังต่อไปนี้

ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสอน คุณครูได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กได้ทำกิจกรรม ครบ

ด้านการจัดกิจกรรม คุณครูได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมได้ตามขั้นตอนตามแผนฯที่เขียนไว้ นักเรียนมีส่วนร่วม    ใช้เทคนิคควบคุมนักเรียนได้ดีและเหมาะสมกับวัย นักเรียนสนใจและปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดให้อย่างตั้งใจจนผลงานสำเร็จ 

ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี  ครูได้ใช้สื่อฯที่เตรียมมาให้เด็กได้ดูและเรียนรู้เป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กสอดคล้องกับแผนฯ มีใบความรู้ให้นักเรียนครบทุกคน สื่อฯใช้ DLTV  ในการสอน

ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้สะอาดสวยงามที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

การประเมินผล คุณครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการปฏิบัติจริง ผลงานของนักเรียนและการสังเกต ความตั้งใจและสนใจเรียน 

            ขอขอบคุณ    นางสาวทิวานันท์  จันทรานนท์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การสังเกตการณ์สอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ขอขอบคุณครับนายปฏิพล แพงขะ


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวขวัญหล้า หงษ์อุปาลี

1.ควรปลูกฝังและฝึกการมีวินัยในตนเอง

2.การใช้สื่อวิดีทัศน์ครูควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็กไม่ควรนำเสนอเรื่องความรุนแรง

3.การนอนช่วงบ่ายควรเว้นระยะห่าง

4.ควรดูแลไม่ให้ยุงกัดนักเรียนเพราะอยู่ใกล้ห้องน้ำนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัญณรัช สีดาแดง

1.ควรปลูกฝังและฝึกการมีวินัยในตนเอง

2.การใช้สื่อวิดีทัศน์ครูควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็กไม่ควรนำเสนอเรื่องความรุนแรง

3.การนอนช่วงบ่ายควรเว้นระยะห่างนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัญณรัช สีดาแดง

1.ควรปลูกฝังและฝึกการมีวินัยในตนเอง

2.การใช้สื่อวิดีทัศน์ครูควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยของเด็กไม่ควรนำเสนอเรื่องความรุนแรง

3.การนอนช่วงบ่ายควรเว้นระยะห่างนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางยุพา เขียนเมืองน้อย

1.ควรกวดขันเรื่องระเบียบวินัยนักเรียนเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการสอนแบบควบชั้น

2.ให้เพิ่มความสำคัญของการอ่านเป็นพิเศษ เช่น กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางยุพา เขียนเมืองน้อย

1.ควรกวดขันเรื่องระเบียบวินัยนักเรียนเพิ่มขึ้นเพราะเป็นการสอนแบบควบชั้น

2.ให้เพิ่มความสำคัญของการอ่านเป็นพิเศษ เช่น กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวิฑูรย์ สีเหลือง

1.ควรเน้นความสะอาดห้องเรียนและจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เป็นระบียบ

2.ควรวัดผลตามสภาพจริงและซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งด้วยวิธีที่หลากหลาย

3.ควรดูแลนักเรียนเรื่องการป้องกันยุงกัดเพราะบริเวณรอบห้องเรียนอยู่ใกล้ป่า และห้องน้ำนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนันทิดา ดอกแก้ว

1.ควรเน้นความสะอาดห้องเรียนและจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เป็นระบียบ

2.ควรวัดผลตามสภาพจริงและซ่อมนักเรียนที่เรียนอ่อนและเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งด้วยวิธีที่หลากหลายนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมาพร รูปศรี

1.ควรกวดขันวินัยนักเรียน เช่นไม่พูดคำหยาบ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ทำลายสิ่งของ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนชั้นอื่นๆ

2.การจัดการเรียนการสอนให้จัดให้ครบทุกสาระและยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก

3.การจัดห้องเรียนควรจัดให้เป็นระเบียบและได้เพิ่มป้ายนิเทศ มุมประสบการณ์ หรือมุมหนังสือนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสิทธิชัย สายพรหมทอง

1.การจัดห้องเรียนควรจัดให้เป็นระเบียบและได้เพิ่มป้ายนิเทศ มุมประสบการณ์ หรือมุมหนังสือ

2.การจัดการเรียนการสอนให้จัดให้ครบทุกสาระและยึดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นหลัก

3.ควรกวดขันวินัยนักเรียน เช่นไม่พูดคำหยาบ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ทำลายสิ่งของ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนชั้นอื่นๆ

4.ควรใช้เทคโนโลยี เช่น Youtube Ebook VDO ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนายชัยประสิทธิ์ อินทรักษ์


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า  ครู คศ.1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ุ6  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนขั้นการสอน มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ เช่น ชุดกิจกรรม บัตรคำวิทยาศาสตร์ มีการควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจ มีการโต้ตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน
 2. เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวดารภา ขวัญพรม

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า หัวหน้าสายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวดารภา ขวัญพรม ครู คศ.1 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง School day โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนขั้นการสอน มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ เช่น ชุดกิจกรรม บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีการควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจ มีการโต้ตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน
 2. เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวปวีณา กางถิ่น

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนางสาวเบญจภรณ์ พรมเผ่า หัวหน้าสายวิชาการช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวปวีณ  กางถิ่น ครูผู้ช่วย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์   โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำเข้าสู่บทเรียนก่อนขั้นการสอน มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ  มีการควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเสียงด้วยความมั่นใจ มีการโต้ตอบกันระหว่างครูกับนักเรียน
 2. เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในระหว่างการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาววนิดา หาญรักษ์

ชื่อผู้รับการนิเทศ  นางสาววนิดา หาญรักษ์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่นิเทศ  7 สิงหาคม  2563 เวลา  9.30-10.30 น.

ขณะทำการสอนวิชา  คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน 
การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป. 5/4  หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วน และจำนวนคละ

1.การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง การคูณจำนวนคละ                                                   1.  นักเรียนขาดความรู้  ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการหาผลคูณจำนวนคละ                                                   

2.  นักเรียนขาดความรอบคอบในการคิดคำนวณ

3.  นักเรียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบไม่ถูกต้อง

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

1.  ทบทวนขั้นตอนการเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินและให้นักเรียนฝึกเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน หลายๆๆ ข้อ

2.  ทบทวนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

          3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปขั้นตอนการคูณจำนวนคละ 

          4.  ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจำนวนคละ                                                    

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

 1. ให้นักเรียนฝึกเขียนเศษเกินให้เป็นเป็นจำนวนคละ และเขียนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน
 2. ให้นักเรียนฝึกหาผลคูณการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก่อน  แล้วจึงฝึกหาผลคูณจำนวนคละ                                                   
 3. ให้นักเรียนฝึกบ่อยๆๆ จนเกิดทักษะ และสรุปขั้นตอนให้ชัดเจน โดยฝึกจากง่ายไปหายาก

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

ระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนสัปดาห์ละ 1  วัน  ในชั่วโมงซ่อมเสริมนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวทิศารัตน์ แก้วไขแสง

ชื่อผู้รับการนิเทศ นางสาวทิศารัตน์ แก้วไขแสง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 7  สิงหาคม 2563  เวลา 12.30 น. – 13.30 น. 

ขณะทำการสอน  วิชาประวัติศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิชาสังคมศึกษา 

มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

ตัวชี้วัด  ส.4.2  อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          ครูมีข้อมูลระดับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนจากคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนที่ต้องซ่อมเสริม กลุ่มนักเรียนการเรียนระดับปานกลาง และกลุ่มนักเรียนการเรียนระดับดี

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

          จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง ยุคก่อนทางปรวัติศาตร์ พบว่านักเรียนยังไม่สามารถบอกเวลาได้  ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องรู้ความหมายให้ได้ก่อน  ครูผู้สอนจึงได้ดำเนินการดังนี้

1) ใช้สื่อสื่อออนไลน์  เจาะเวลาหาอดีต  ให้นักเรียนได้ทบทวนและจดจำ

2) ให้นักเรียนทำใบงาน  กระตุ้นให้นักเรียนจดจำยุคทางประวัติศาสตร์ สรุปกับเพื่อนอีกกลุ่มทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนและสามารถบอกยุคก่อนทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในเรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์ของนักเรียนให้ถูกต้องและชัดเจน

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นรายภาคเรียนเพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสอาด คำพู

ชื่อผู้รับการนิเทศ นางสอาด   คำพู ตำแหน่ง ครู

นิเทศ   วันที่ 7  เดือน สิงหาคม พ. ศ. 2563    เวลา   10.30 น. – 11.30 น

ขณะทำการสอนวิชา  คณิตศาสตร์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้  ค.1.1  เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวนระบบจำนวนการดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินและนำไปใช้

ตัวชี้วัด เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาในทางคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          จากข้อมูลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มเรียนดี   2.กลุ่มเรียนปานกลาง   3.กลุ่มเรียนอ่อนและ4.กลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียน

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

      จากบทเรียนเรื่องการบวกและลบจำนวนเต็มปัญหาที่พบคือนักเรียนเกิดความสับสนไม่เข้าใจจำนวนเต็มลบ  ได้ดำเนินแก้ไข้ดังนี้

     1.ทบทวนความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มบวกและจำนวนเต็มลบโดยใช้เส้นจำนวน

     2.ทบทวนการบวกการลบด้วยเส้นจำนวน

     3.ทำแบบฝึกทักษะ

     4.นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนใช้แบบฝึกทักษะที่แตกต่างกัน

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้หลากหลายและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นรายภาคเรียนเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวเรียมพร แสนซุ้ง

ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวเรียมพร  แสนซุ้ง ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 23 คน เรื่อง เลขยกกำลัง มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้  ตัวชี้วัด ค1.1.ม.5/1 เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์และจำนวนจริง ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ พบว่า นักเรียนจำนวน  17 คน เข้าใจความหมายและใช้สมบัติเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน และการไม่เท่ากันของจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง มีนักเรียนจำนวน 6 คน ยังไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการหารากที่ n ได้แนะนำให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยให้จัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์นายจเร บัวหลวง


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางศุภวรรณ ยอดคำ

ข้าพเจ้านายไพบูลย์ ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง วันนี้ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนางศุภวรรณ  ยอดคำ  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้สนทนาซักถามนักเรียน  และทดสอบการอ่าน  การเขียนภาษาไทย พบว่านักเรียนส่วนมากอ่านได้ เขียนได้  80  % มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  2  คน  คือ เด็กชายเจษฎา  สีทา  และเด็กหญิงเสาวลักษณ์  มืดหล้า มีปัญหามากที่ต้องให้ความช่วยเหลือครูต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ นอกจากนั้นยังมีนักเรียนชาย คืดเด็กชายศักดิ์ดา  อินยอด มีปัญหาด้านอารมณ์ มักจะไม่พอใจบ่อย ๆ และแสดงอารมณ์รุนแรงกับเพื่อนและสิ่งของในชั้นเรียน ฝากให้คูณครูดูแลอีกคน  ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายไพบูลย์ ทองคำ


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมจิตร์ ธิกะ

ชื่อผู้รับการนิเทศ    นางสมจิตร์ ธิกะ  ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านวังร่อง

ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563

วิชาที่สอน  ภาษาไทย ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1

1.การนิเทศ ( ผู้นิเทศ ) ประเด็นพิจารณา

1.1  มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

- นักเรียนบางคนยังอ่านเขียนไม่คล่อง ไม่กล้าแสดงออกและยังไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เท่าที่ควร

1.2  ระบุการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

- แนะนำให้ครูผู้สอนจัดที่นั่ง  จัดกลุ่มใหม่ โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน

- สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่อ่านไม่ได้หรืออ่านไม่คล่อง

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

ด้านครูผู้สอน

            -  สอนโดยใช้สื่อ  DLTV

           -  ครูผู้สอนมีการเตรียมตัว มีแผนการสอน สื่อการสอน  มีใบงาน มีการวัดผลประเมินผล

           -  บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

          ข้อเสนอแนะ   - ควรใช้สื่อให้หลากหลาย

ด้านนักเรียน

 • - นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก ไม่มีส่วนร่วมในการเรียน  แสดงความคิดเห็น

ไม่ค่อยได้

 • - นักเรียนมีความตั้งใจและระเบียบ วินัยในการเรียน

ข้อเสนอแนะ – ควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทุกคน 

1.4. กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

-  กำหนดให้ครูผู้สอน สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่อ่านไม่คล่องในชั่วโมงลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้

 • ให้ครูผู้สอนจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อนช่วยเพื่อน 


นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางศศิธร คุณกมุท

         วันนี้ข้าพเจ้า นายพีรยุทธ  น้อยกรมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ได้เข้าเยี่ยมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั่วโมงคณิตศาสตร์ โดยมีคุณครูศศิธร  คุณกมุทกำลังดำเนินการเรียนการสอนทาง DLTV เรื่องการแก้อสมการ ครูมีการทบทวนเรื่องการแก้สมการเพื่อเชื่อมโยงถึงกระบวนการที่คล้ายกันและบอกถึงความแตกต่างของคำตอบระหว่างสมการกับอสมการ และจากการสังเกต นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และให้ความร่วมมือกับครูต้นทางเป็นอย่างดี ครูมีการเตรียมใบงาน และคอยกระตุ้น ชี้แนะวิธีการหาคำตอบ พร้อมชมเชยให้กำลังใจนักเรียน วันนี้มีนักเรียนขาดเรียน 1 คน เนื่องจากไม่สบาย ครูกำกับการทำใบงานตลอดเวลา พร้อมซักถาม อธิบายในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ

          ข้อสังเกตในการเข้าเยี่ยมชั้นเรียนในครั้งนี้ พบว่ามีนักเรียนขาดเรียน ครูต้องติดตามและสอนเพิ่มเติม เพื่อจะได้เรียนทันเพื่อน และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ขวัญและกำลังใจกับนักเรียนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป รวมทั้งอาจช่วยอธิบายให้เพื่อนอีกแรงหนึ่งด้วย

          ขอขอบคุณ คุณครูศศิธร และนักเรียนที่มีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือ ในการเรียน การสอนเป็นอย่างดีนายพีรยุทธ น้อยกรม


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก)
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวราภรณ์ ติกะมาศ

วันนี้ข้าพเจ้านายพีรยุทธ  น้อยกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางวราภรณ์  ติกะมาศ ซึ่งกำลังจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 12 เรื่องการผันวรรณยุกต์  ผลปรากฏว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมีการตอบคำถามของครูต้นทางโดยครูผู้สอนคอยกระตุ้นและอธิบายเพิ่มเติม ครูให้คำชมเชยนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง  ครูมีสื่อใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาและนักเรียนได้ทำกิจกรรมใบงานที่ครูจัดเตรียมมาให้

          ข้อสังเกตในการจัดการเรียนการสอน ครูได้เตรียมสื่อมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากเรื่องการผันวรรณยุกต์นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอักษรสามหมู่  สระเสียวสั้น – ยาว  มาตราตัวสะกด คำเป็น  คำตาย  ซึ่งนักเรียนต้องจดจำ  จึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าทำอย่างไรนักเรียนจะจดจำการผันวรรณยุกต์ได้

          ขอบขอบคุณคุณครูวราภรณ์  ติกะมาศ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดีและได้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนรวมทั้งมีความมุ่งมั่นในจัดการเรียนการสอนนายพีรยุทธ น้อยกรม


07 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกนกพร แต้วัฒนา
วันนี้ข้าพเจ้านายพีรยุทธ น้อยกรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มสัก ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ นางกนกพร แต้วัฒนา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) รหัสวิชา อ22202 หน่วยการเรียนรู้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Profile (ข้อมูลของฉัน) ชั้น ม.2 จำนวน 17 คน จากการสังเกต ครูได้จัดสื่อการการสอน เช่น ใบงาน ไมโครโฟน จอ LCD คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการพูดข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว โรงเรียน อาหารที่ชอบ อาชีพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต ซึ่งนักเรียนมีความพยายามพูดอย่างตั้งใจ ครูได้ชมเชยนักเรียนคนที่พูดได้ดี และให้กำลังใจนักเรียนที่ยังพูดไม่ค่อยได้ นอกจากนี้ครูได้แนะนำให้นักเรียนฝึกพูดสม่ำเสมอ โดยฝึกจากสื่อต่างๆเช่น Youtube เป็นต้น พร้อมกันนี้ครูได้สอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ไว้ในอาชีพต่างๆที่นักเรียนต้องการจะเ ป็นในอนาคตด้วย ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศ ขอให้พยายามฝึกฝนและพัฒนาต่อไป

นายพีรยุทธ น้อยกรม


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวราลักษณ์ แก้วมูล

วันนี้ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวง ได้นิเทศการสอน วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้น ม.4/2  มาตรฐานที่  ว 4.1  ม.4/1   วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี  จากการสังเกต พบว่า นักเรียน จำนวน 21 คน  ตอบคำถามถูกต้องจำนวน 11 คน และมีนักเรียนจำนวน 10 คนยังตอบคำถามไม่ตรงประเด็นเพราะวิเคราะห์เรื่องที่เรียนไม่เป็น ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนหาวิธีการสอนให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนต่อไปนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้า นางวราลักษณ์ แก้วมูล ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนและการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Active learning นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
นางวราลักษณ์ แก้วมูล
11 ส.ค. 2563

06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพิสมัย ทองยิ่ง

ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวงได้ไปเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีนางพิสมัย  ทองยิ่งเป็นครูผู้สอน สาระภาษาไทยเรื่องการเขียนเรียงความ พบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนจำนวน  11 คนสามารถเขียนเรียงความได้อยู่ในเกณฑ์ดี  8  คน และยังมีนักเรียน 3 คนยังเขียนไม่ได้  ขอเสนอะแนะว่าให้ครูผู้สอนช่วยสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาการเขียนของนักเรียนทั้ง 3 คนนี้เช่น การนำรูปภาพที่นักเรียนได้เห็นในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นนายจเร บัวหลวง


จากการได้รับการนิเทศข้าพเจ้า นางพิสมัย ทองยิ่ง ได้ปฏิบัติดังนี้ 1. ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังเขียนไม่ได้ 3 คน ได้แก่ เด็กชายณัฐพงษ์ เสาะสายบัว เด็กชายพลวัติ กิด่วน และเด็กชายนฤเบศวร์ คำเงียบ ตามข้อเสนอแนะโดยการนำรูปภาพที่นักเรียนได้เห็นในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนทั้ง 3 คนฝึกเขียนแต่งเรื่องจากภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งนักเรียนทั้ง 3 คน มีความกระตือรือร้น และสนใจฝึกเขียนดีมาก
นางพิสมัย ทองยิ่ง
07 ส.ค. 2563

06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางอำไพ แก้วกุย

วันนี้ข้าพเจ้าและคณะนิเทศได้เข้าเยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สาระคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนนับ โดยมีนางอำไพ  แก้วกุย เป็นครูผู้สอนพบว่าครูจัดบรรยากาศของห้องเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจากการสังเกตการสอน พบว่าในชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวน 16 คน  นักเรียนจำนวน 13 คนสามารถนับจำนวน 1-50 ได้คล่อง แต่มีนักเรียนจำนวน  3  คนที่ยังนับจำนวนผิดและเขียนตัวเลขแทนจำนวนไม่ได้ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ครูผู้สอนฝึกให้นักเรียนนับโดยการให้นักเรียนใช้สถานการณ์มาใช้ในการเรียนรู้เรื่องการนับจำนวน เช่น ครูนำมะนาวมาให้นักเรียนฝึกนับ โดยครูตั้งโจทย์ ให้คือ  แม่มีมะนาว 4 ผล แล้วให้นักเรียนออกมานับมะนาวลงในกระจาดทีละผลพร้อมออกเสียงนับ และให้จับบัตรจำนวนขึ้นมาประกอบการนับจำนวนทุกจำนวน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้นับจำนวนได้ถูกต้อง  ฝึกกิจกรรมบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง  ขอบคุณที่ครูผู้สอนมีความอดทนและดูแลเด็กเป็นอย่างดีจเร บัวหลวง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางรุจี ขะมานาม

วันนี้ข้าพเจ้าและคณะครูวิชาการได้เข้าเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สาระภาษาไทยโดยมีนางรุจี ขะมะนามเป็นครูผู้สอน เรื่องคำสุภาษิต คำพังเพย พบว่านักเรียนจำนวน  21  คน มีความเข้าใจและสามารถบอกความหมายของสุภาษิต คำพังเพย ได้ถูกต้อง  จำนวน  12 คนและยังมีนักเรียนจำนวน 9 คนที่ยังตอบคำถามไม่ถูกต้องหมดทุกข้อและไม่กล้าแสดงออกในการนำเสนองาน ขอฝากครูครูผู้สอนให้ช่วยสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังไม่ผ่านด้วย ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้ให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีจเร บัวหลวง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสุขใจ โตวิทิตวงศ์

วันนี้ข้าพเจ้าและคณะนิเทศของโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระคณิตศาสตร์ มีครูสุขใจ โตวิทิตวงศ์ เป็นครูผู้สอนเรื่อง การบวกจำนวน 3 หลัก พบว่านักเรียนจำนวน 16  คนสามารถบวกเลขได้ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 5  คน  ระดับดี 8 คน และระดับพอใช้ 3 คน ได้ให้ข้อเสนอแนะ ว่านักเรียนยังตั้งหลักเลขไม่ตรงหลัก ทำให้ผลบวกไม่ถูกต้องและนักเรียนที่ยังบวกไม่คล่องขอให้นำสิ่งของมาให้เด็กใช้ประกอบการนับเช่น เมล็ดพืช ไม้นับ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง  ขอบคุณครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ต่อการเรียนของเด็กเป็นอย่างดีจเร บัวหลวง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางภรณ์ชนัท ลาลู่

วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมคณะครูวิชาการได้เข้าเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยมีนางภรณ์ชนัท  ลาลู่ ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษาฯ เรื่อง การเลือกสถานที่ตั้งถิ่นฐานในชุมชน มีนักเรียนจำนวน 21  คน จากการสังเกตพบว่านักเรียนจำนวน 18 คนกล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมการสอนกับครูได้ดี นักเรียนจำนวน 3 คน ไม่กล้าพูดและแสดงออก ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ครูผู้สอนหาวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาฝึกให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมบ่อยๆ และพยายามให้กำลังใจนักเรียนที่ไม่กล้าพูดจเร บัวหลวง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยระหงส์
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางบุญชนะ ศรีริทน

           วันนี้เวลา 08.30 - 09.30 น. ข้าพเจ้านางประภาพรรณ  ผมเพ็ชร์  พร้อมด้วยนางปราโมทย์ บุญมีมาก และนายสมหมาย  ขวัญติง ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ของนางบุญชนะ  ศรีริทน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน  16  คน ขาดเรียนจำนวน  4  คน วิชา ภาษาไทย  เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กก พบว่า ครูมีการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ด้านการอ่านคำมาตราตัวสดะกดแม่กก  15  คน เด็กอ่านได้ระดับดี จำนวน  11  คน  ระดับ  1  คน  การเขียนให้เติมพยัญชนะที่หายไป ของมาตราตัวสะกดแม่กก และวัดประเมินผลโดยการทำใบงาน การหาคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กก จากบทร้อยกรอง และการแต่งประโยคจากคำมาตราตัวสะกดแม่แม่กก  

            ข้อเสนอแนะ ครูจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามมาตราตัวสะกดแม่กกมาสอนหรือทบทวนบทเรียนในชั่วโมงต่อไป และบันทึกผลคะแนนจากการตัวจใบงานลงในบันทึกผลการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ตลอดจนการนำตัวอย่างข้อสอบ NT มาให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบเพื่อวัดความก้าวของนักเรียนต่อไปนางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์


จากการที่ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจากนางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ พร้อมมด้วยนางปราโมทย์ บุญมีมาก และ นายสมหมาย ขวัญติง ได้รับข้อเสนอแนะให้ครูจัดหารสื่อการเรียนการสอนตามตัวสะกดมาตราแม่ กก มาสอนทบทวน ตลอดจนการตรวจใบงานนักเรียนเพื่อบันทึกผลให้คะแนน และให้นักเรียนได้ฝึกมทำข้อสอบ NT นั้น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทั้งในการทบทวนมาตราตัวสะกดแม่ กก และได้ตรวจใบงานเพื่อบันทึกผลให้คะแนน รวมทั้งหาแบบทดสอบ NTมาให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบแล้ว และจะให้นักเรียนชั้น ป.3 ได้ฝึกทำแบบทดสอบ NT เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป
นางบุญชนะ ศรีริทน
07 ส.ค. 2563

ขอชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูบุญชนะที่ได้นำข้อเสนอแนะใในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามตัวสะกดมาตราแม่ กก มาสอนทบทวน ตลอดจนการตรวจใบงานนักเรียนเพื่อบันทึกผลให้คะแนน และให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบ NT
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
10 ส.ค. 2563

06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางลำเพียง วังคีรี

วันนี้เวลา 09.30 -10.30 น. ข้าพเจ้า นายชัยวรรณ  เนาว์แก้ว ได้มานิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนางลำเพียง  วังคีรี ทำการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ปรากฏว่าเด็กหญิงศศิธร  ขุนนนท์ และเด็กหญิงพิมพ์ใจ  โยธา ยังสับสนไม่สามารถอ่านสื่อความหมายเกี่ยวกับตัวตั้ง และตัวบวกได้ถูกต้อง  จึงฝากให้ครูช่วยคิดทำสื่อหรือนวัตกรรมใช้ประกอบการสอนซ่อมเสริมให้แก่เด็กด้วย  อีก 2 สัปดาห์จะมาติดตามความก้าวหน้าชัยวรรณ เนาว์แก้ว


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางนงคราญ สีใส

วันนี้ข้าพเจ้านายสรรชัย  แก้วกก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าเยี่ยมชัั้นเรียน นิเทศติดตามครูผู้สอน นางนงคราญ  สีใส  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  วันนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องการจำแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง กลุ่มปลาสะเทินน้ำ สะเทินบก  กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน สอดคล้องกับแผนการเรียนรุู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูผู้สอนได้ใช้สื่อแผนภาพ ประกอบการจัดการเรียนการสอน นำเสนอเป็นตัวอย่าง ให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจน และให้ผู้เรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันศึกษา ค้นหาสัตว์ต่างตามที่ได้รับมอบหมาย  พบว่า ผู้เรียนส่วนมากมีความรู้  ความเข้าใจ ตอบคำถามได้ ซึ่งมีผู้เรียนส่วนน้อย ที่ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 3-4 คน จึงได้ให้ครูผูู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นสื่อนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เนต เพื่อศึกษาค้นคว้า ให้หลากหลาย  ต่อไป  เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนายสรรชัย แก้กก


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวัชระ คำตื้อ

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีคุณครู วัชระ คำตื้อ เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัด

สภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน

-ห้องเรียนมีบางจุดที่ไม่สะอาด  การเก็บอุปกรณ์และสารทดลองไม่เป็นระเบียบ

-ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้ดี มีสื่อ และอุปกรณ์พร้อม

-นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการส่งเสริม  ติดตาม และพัฒนาผู้เรียน

-ควรจัดการเก็บเอกสาร  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-ควรทำความสะอาดห้องเรียน และซ่อมแซมป้ายนิเทศให้เรียบร้อย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูวัชระ คำตื้อ ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้


 1596794058_4. 
นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีคุณครูธนัชตาภา คำภีร์ และคุณครูธนาธิป แสงพรม เป็นครูประจำชั้น โดยมีคุณครูธนาธิป แสงพรม ครูประจำห้องพยาบาลและคุณครูธนัชตาภา คำภีร์ ประจำห้องสมุดจากการนิเทศคุณครูมีการจัด

สภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน

-ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน

-ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้ดี มีสื่อ และอุปกรณ์พร้อม

-นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดระบบแบบลงทะเบียนการเข้าใช้ห้องสมุด และทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ

- ควรจัดการเก็บเอกสาร  หนังสือเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-ควรจัดห้องพยาบาลให้เรียบร้อย จัดยาในตู้ให้เป็นระเบียบ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูธนัชตาภา คำภีร์ และคุณครูธนาธิป แสงพรม ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีคุณครู สมาน แห้วเหมือนแและครูณิชนันท์ โพธิ์ปลัด เป็นครูประจำชั้นและเป็นครูประจำภาษาอังกฤษ จากการนิเทศคุณครูมีการจัด

สภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน

-ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน

-ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้ดี มีสื่อ และอุปกรณ์พร้อม

-นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการส่งเสริม  ติดตาม และพัฒนาผู้เรียน

-ควรจัดการเก็บชุดไทย และเครื่องดนตรีในห้องให้เรียบร้อย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูสมาน แห้วเหมือน และคุณครูณิชนันท์ โพธิ์ปลัด ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางลาวัณย์ ละดาดก

ชื่อผู้รับการนิเทศ     นางลาวัณย์   ละดาดก      ตำแหน่ง   ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ             

วันที่นิเทศ         6  สิงหาคม  2563                          เวลา           09.30              น. 

ขณะทำการสอนวิชา      วิทยาศาสตร์     ชั้น  ม. 3                                                                  

กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์                                                                                     

มาตรฐานการเรียนรู้   ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สาร พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอนเอและโคโมโซมโดยใช้แบบจำลอง                                   

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          1. ดช.ภูมินัน  ป้องท้าว   2. ดช ปารเมศ  ยวงเงิน  3.ด.ช ณัฐวุฒิ  มาสาร  4. ด.ช จิรภัทร  แสงสินทร์นทร์

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

แนะนำครูผู้สอนให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและพยายามให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมครบทุกคน                                .

          - สอนช่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจและทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ไม่ทันเพื่อน                       

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          นักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทุกคนและมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมและใบงาน และการบ้านที่ได้รับมอบหมายและส่งงานครบทุกคน                                                                       

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          กำหนดให้ครูผู้สอน สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และได้จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อเพื่อนช่วยเพื่อน                                                                                                  นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนิสาชล พลกันฑ์

ชื่อผู้รับการนิเทศ นางสาวนิสาชล  พลกันฑ์  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

วันที่    6 สิงหาคม 2663  เวลา 8.30 -9.30น.

ขณะทำการสอนวิชาที่สอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มาตรฐานการเรียนรู้  ว1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้า

 และออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่งานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด   ป6/1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          จากข้อมูลการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังไม่สามารถระบุสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทที่ตนเองรับประทานได้

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

          ยกตัวอย่างอาหารที่นักเรียนรับประทานในแต่ละวันเช่นอาหารกลางวันที่โรงเรียนหรืออาหารที่นักเรียนเลือกเองตามความสนใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและในกลุ่มช่วยกันแยกวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารโดยให้นักเรียนแยกว่าวัตถุดิบชนิดใดให้สารอาหารประเภทใดบ้างมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไรบ้างและแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปโดยการนำเสนอเป็นกลุ่มว่าอาหารชนิดนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างและวัตถุดิบนั้นให้สารอาหารประเภทใดมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ควรจัดให้หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน

 1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นรายภาคเรียนเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายอรรถพล อุดอินทร์

ชื่อผู้รับการนิเทศ     นายอรรถพล อุดอินทร์      ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ             

วันที่นิเทศ         6  สิงหาคม  2563                          เวลา           13.30              น. 

ขณะทำการสอนวิชา      สุขศึกษา         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                            

กลุ่มสาระการเรียนรู้    สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                          

มาตรฐานการเรียนรู้   พ.1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ตัวชี้วัด  เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่ละช่วงวัยของชีวิต

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          1. ด.ช. ภูมินัน  ป้องท้าว   

2. ด.ช. ปาราเมศ  ยวงเงิน  

3. ด.ช. ณัฐวุฒิ  มาสาร 

4. ด.ช. จิรภัทร  แสงสินธุ์

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

แนะนำครูผู้สอนให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและพยายามให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมครบทุกคน                                                                                                  .

- สอนช่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจและทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้ไม่ทันเพื่อน                      

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          นักเรียนทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายทุกคนและมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมและใบงาน และการบ้านที่ได้รับมอบหมายและส่งงานครบทุกคน                                                                       

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          กำหนดให้ครูผู้สอน สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และได้จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อเพื่อนช่วยเพื่อน                                                                                                  นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์

ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยผู้รับการนิเทศ คือครูทิพย์สุดา บุญฤทธิ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 มีการจัดเตรียมกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้  มีการนำเข้าสู่บทเรียนในการตั้งคำถาม กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชามีการซักถามตอบ คำถามกระตุ้นความคิด และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียน และมีกิจกรรมแบบฝึกใบงานเสริมความรู้ ให้กับนักเรียนนางทิพย์สุดา บุญฤทธิ์


06 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวชลธิชา ทองหมู่

าพเจ้านายจเร  บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวชลธิชา ทองหมู่ ในรายวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  จำนวน 22  คน เรื่อง แบบจำลองอะตอม   สาระเคมี ๑. เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและสมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์ รวมทั้งการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์  ผลการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลสมมติฐาน การทดลอง หรือผลการทดลองที่เป็นประจักษ์พยานในการเสนอแบบจําลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์และอธิบายวิวัฒนาการของแบบจําลองอะตอม พบว่า นักเรียนจำนวน  18 คน เข้าใจ วิวัฒนาการ ของแบบจำลอง อะตอม นำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง มีนักเรียนจำนวน 4 คน ยังไม่สามารถทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ แบบจำลองอะตอมไม่ถูกต้อง  ได้แนะนำให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยให้จัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอน เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
 นายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา ทองหมู่ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนและการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Active learning นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
นางสาวชลธิชา ทองหมู่
11 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวิจิตรา จงธรรม์

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคุณครูวิจิตรา จงธรรม์ เป็นคุณครูประจำชั้นมีน้กเรียนทั้งหมด 6 คน จากผลการนิเทศ พบว่ามีนักเรียนจำนวน 1 คน คือเด็กชายใบโพธิ์  ไร่ดี ที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง อ่านออกเสียงตัว ร และคำควบกล้ำไม่ถูกต้อง จึงได้ให้คำแนะนำดังนี้ 1.ให้ครูสอนเสริมทักษะการอ่าน โดยใช้สื่อ ใบงาน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านที่เน้น ตัว ร และการออกเสียงคำควบกล้ำ มาให้นักเรียนฝึกอ่านทุกวันเป็นราบบุคลคลเป็นระยะเสลา 4 สัปดาห์และบันทำผลการอ่าน นำมาพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล นางสาวกนกพร จันทรสุกรี


ข้าพเจ้านางวิจิตรา จงธรรม์ ครูประจำชั้น ป.4 ได้นำคำแนะนำของ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้น ป.4 คือ ด.ช.ใบโพธิ์ ไร่ดี ฝึกอ่านคำที่มีตัว ร ควบกล้ำโดยใช้ใบงาน และแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่มีตัว ร ควบกล้ำ ให้ไปฝึกอ่าน และมาอ่านให้ครูฟังวันละ 10 คำ พร้อมทั้งฝึกเขียนคำที่มีตัว ร ควบกล้ำด้วย
นางวิจิตรา จงธรรม์
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางแสงคำ ธุวะคำ

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีคุณครูแสงคำ ธุวะคำเป็นคุณครูประจำชั้น มีนักเรียนจำนวน 9 คน จากผลการนิเทศ มีนักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่ 1.เด็กชายวริษฐ์   ทองศรี 2.เด็กชายจิรวัฒน์  สีสุข 3.เด็กชายอภิเดช  ไร่ดี ทักษะด้านกรารคำนวณในเรื่องการคูณยังไม่ถูกต้อง จึงได้ให้คำแนะนำให้คุณครูใช่้สื่อนวตกรรมที่จะนำมันพัฒนานักเรียนให้ตรงกับปัญหาที่พบและฝึกซ้ำย้ำทวนเช่น การท่องสูตรคูณทุกวัน ทำแบบฝึกหัดด้านการคูณทุกวันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วนำมาวัดผลเมินผลเพื่อพัฒนาต่อไปนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


ข้าพเจ้านางแสงคำ ธุวะคำ ครูประจำชั้น ได้รับการนิเทศจากท่าน ผอ.ได้นำคำแนะนำไปจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหานักเรียนที่ท่องสูตรคูณไม่คล่อง คูณเลขไม่เป็น โดยการให้ท่องสูตรคูณกับครูทุกวัน และท่องกับเพื่อนทุกวัน พร้อมกันนี้ได้ให้นักเรียนทั้งห้อง ทำแบบฝึกหัดการคูณทุกคน แต่ครูจะเน้น นักเรียนทั้ง 3 โดยเฉพาะ
 1596872157_1.quicktime 
นางแสงคำ ธุวะคำ
08 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวิโรจ รัตนา

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณครูวิโรจ รัตนา เป็นคุณครูประจำชั้นโดยคุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนสอนด้วย DLTV และใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพบว่า ในด้านทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนยังต้องได้รับการพัฒนา จึงได้ให้คำแนะนำในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะเป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีการวัดและประเมินผลเป็นระยะๆ แล้วนำผลมาพัฒนาต่อไปนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกรรณิกา เสาธง

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 โดยมีคุณครูกรรณิกา  เสาธง เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่าคุณครูได้จัดประสบการณ์ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และความสนใจโดยให้เน้นการเรียนรู้ และพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย จากการนิเทศได้เแนะนำพิ่มเติมให้คุณครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียน โดยการให้นักเรียนฝึกปั้นดินน้ำมันเป้นตัวอักษรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานสัมพันธ์กันได้ด้วยดีนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


ข้าพเจ้า นางกรรณิกา เสาธง ครูประจำชั้น อ.1 ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของ นางสาวกนกพร จันทรสุกรี ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยให้นักเรียนที่มีปัญหาฝึกปั้นดินน้ำมันเป็นตัวอักษรต่างๆ และหานวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็ก และเป็นการส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาให้ทำงานได้สัมพันธ์กันได้ดีขึ้น
นางกรรณิกา เสาธง
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกรรณิกา เสาธง

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 โดยมีคุณครูกรรณิกา เสาธง เป็นคุณครูประจำชั้นโดยคุณครูได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจ จากการนิเทศได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ในการพัฒนาทักษะทางภาษาและการรู้หนังสือ ดังนี้ 1.ให้นักเรียนได้ฝึกท่องพยัญชนะและสระ 2.ให้นักเรียนฝึกอ่านเขียน และทำแบบฝึกหัด 3.ฝึกทำกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับพยัญชนะไทย 4.ทำกิจกรรมเกมการศึกษา เกี่ยวกับพยัญชนะไทย และนำผลลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกรรณิกา เสาธง

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีคุณครูกรรณิกา เสาธง เป็นคุณครูประจำชั้นโดยคุณครูได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ จากการนิเทศได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมดังนี้ 1.ให้นักเรียนฝึกนับเลบจำนวน 1 - 10 2. 2.ให้นักเรียนฝึกอ่านเขียนตัวเลข และทำแบบฝึกหัด 3.ฝึกทำกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับตัวเลข 4.ทำกิจกรรมเกมการศึกษา เกี่ยวกับตัวเลข  และนำผลลมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง

1.เน้นมาตรการป้องกันโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด

2.เน้นความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน

3.เน้นความสะอาดในชั้นเรียนและบริเวณรอบอาคารนายนพวงศ์ อินทร์กอง


ข้าพเจ้า นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง ได้รับการนิเทศจาก นายนพวงศ์ อินทร์กอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ให้เข้มแข็ง และปลอดภัย ดังนี้ **1.การเตรียมความพร้อมห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อตรวจสอบการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 มีการให้ความรู้และสร้างข้อตกลงกับนักเรียน และจัดทำสมุดลงทะเบียนในห้องเรียน มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน เน้นการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนล้างมือบ่อย ๆ มีการจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร และคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนให้เว้นระยะห่างกัน และใส่หน้ากากตลอดเวลา โดยเน้นย้ำนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.5 สอดคล้องกับหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่มีการออกแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning. DLTV. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง 20 ก.ค. 2563
นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง
05 ส.ค. 2563

รับทราบ และขอชื่นชม จึงให้นางสาวนพมาศ วงษ์เมือง ได้ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
นายนพวงศ์ อินทร์กอง
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางธิษะณา ตุ้มคำ

1.เน้นมาตรการป้องกันโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด

2.เน้นความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน

3.เน้นความสะอาดในชั้นเรียนและบริเวณรอบอาคารนายนพวงศ์ อินทร์กอง


ข้าพเจ้า นางสาวธิษะณา ตุ้มคำ ได้รับการนิเทศจาก นายนพวงศ์ อินทร์กอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ให้เข้มแข็ง และปลอดภัย ดังนี้ **1.การเตรียมความพร้อมห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อตรวจสอบการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 มีการให้ความรู้และสร้างข้อตกลงกับนักเรียน และจัดทำสมุดลงทะเบียนในห้องเรียน มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน เน้นการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนล้างมือบ่อย ๆ มีการจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร และคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนให้เว้นระยะห่างกัน และใส่หน้ากากตลอดเวลา โดยเน้นย้ำนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2 สอดคล้องกับหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่มีการออกแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning. DLTV. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน นางสาวธิษะณา ตุ้มคำ 20 ก.ค. 2563
นางสาวธิษะณา ตุ้มคำ
05 ส.ค. 2563

รับทราบ และขอชื่นชม จึงให้นางสาวธิษะณา ตุ้มคำ ได้ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
นายนพวงศ์ อินทร์กอง
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางจันเพ็ง เจริญทอง

วันนี้ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวง ได้นิเทศการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ม.3/2 มาตรฐานท1.1 ม.3/5 วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น จากการสังเกตพบว่า นักเรียนจำนวน  22 คน สามารถแสดงออกได้ดี ตอบคำถามถูกต้องจำนวน 17 คน และมีนักเรียนจำนวน 5 คนยังตอบคำถามช้าและตอบไม่ตรงประเด็นเพราะวิเคราะห์เรื่องที่อ่านไม่เป็น ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนหาวิธีการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าจากเรื่องที่ได้รวดเร็วและถูกต้องเพื่อพัฒนาการอ่านเป็นของผู้เรียนต่อไปนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้านางจันเพ็ง เจริญทอง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับข้อเสนอแนะให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียนจำนวน 5 คนที่ยังตอบคำถามไม่ตรงประเด็น สาเหตุเพราะนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้ โดยครูเลือกวิธีการสอนอ่านอย่างมีวิจารณญาณรูปแบบSQ3R ซึ่งมี 5 ขั้นตอนคือ ขั้นอ่านสำรวจ ขั้นตั้งคำถาม ขั้นการอ่านอย่างรอบคอบ ขั้นจดจำและขั้นทบทวน โดยใช้เวลา สองสัปดาห์ จำนวน 4 ชั่วโมงแล้วทำการวัดประเมินผล
นางจันเพ็ง เจริญทอง
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางเทียนทิพย์ สุกางโฮง

วันที่5  สิงหาคม 2563เวลา 9.30-9.40 น.  นายณัฐ  เลื่อนยศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้มาให้คำแนะเยี่ยมชม ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การดูแลเด็ก ในสถานการณ์โรคโควิดที่ยังสามารถแพร่เชื้อได้ทุกเมื่อ โดยให้ดูแล  เอาใจใส่เรื่อง  ความสะอาดของห้องเรียน  การปฎิบัติตนในห้องของครูและนักเรียน  และยังแนะนำด้านการทำงานของเด็ก  เทคนิคการสอน โดยชั้นอนุบาล 2/2  ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว  โดยท่านผู้อำนวยการมาสำทับอีกครั้ง  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไปนายณัฐ เลื่อนยศ


ข้าพเจ้านางเทียนทิพย์ สุกางโฮง ได้ดูแลรักษาความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกวันหลังจากเลิกกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำนักเรียนในความรับผิดชอบให้ดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันตนเองตามวิธีที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำทางช่องทางต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
นางเทียนทิพย์ สุกางโฮง
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางเทียนทิพย์ สุกางโฮง ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2 ได้ปรับปรุงห้องเรียนให้สะอาด เรียบร้อย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนิวนอมอล เน้นการการเรียนการสอนให้เด็กมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติเอง
นางเทียนทิพย์ สุกางโฮง
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมปอง กิติธะนะ

ข้าพเจ้า นายนพวงศ์  อินทร์กอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดินได้นิเทศนางสมปอง  กิติธะนะ  ซึ่งทางโรงเรียน มีนโยบายดังนี้

1..เน้นมาตรการป้องกันโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด

2.เน้นความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การอ่านออกเขียนได้  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.เน้นความสะอาดในชั้นเรียนและบริเวณรอบอาคารและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนนายนพวงศ์ อินทร์กอง


ข้าพเจ้า นางสมปอง กิติธะนะได้รับการนิเทศจากนายนพวงศ์ อินทร์กอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเยงดินในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 2019 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการทางการเรียนการสอนตามที่รัฐบาลมีนโยบาย และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และได้เน้นการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมกับนักเรียน โดยใช้ Active DLTV ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การจัดการเรื่องอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับพอใช้เป็นส่วนมาก และได้ปรับปรุงบรรยากาศในชั้นเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนต่อไป
นางสมปอง กิติธะนะ
05 ส.ค. 2563

รับทราบ และขอชื่นชม จึงให้นางสมปอง กิติธะนะได้ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
นายนพวงศ์ อินทร์กอง
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวิภาณี พิมสิงห์

วันที่5  สิงหาคม 2563เวลา 10.00-10.10 น.  นายณัฐ  เลื่อนยศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ได้มาให้คำแนะนำข้าพเจ้า  นางวิภาณี  พิมสิงห์  ครูประจำชั้น ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การดูแลเด็ก ในสถานการณ์โรคโควิดที่ยังสามารถแพร่เชื้อได้ทุกเมื่อ โดยให้ดูแล  เอาใจใส่เรื่อง  ความสะอาดของห้องเรียน  การปฎิบัติตนในห้องของครูและนักเรียน  และยังแนะนำด้านการเรียนปนเล่นของเด็ก  เทคนิคการสอน โดยชั้นอนุบาล 3/3  ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว  โดยท่านผู้อำนวยการมาสำทับอีกครั้ง  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อไป
 นายณัฐ เลื่อนยศ


ข้าพเจ้านางวิภาณี พิมสิงห์ ได้ดูแลรักษาความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกวันหลังจากเลิกกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำแนะนำนักเรียนในความรับผิดชอบให้ดูแลรักษาความสะอาดและป้องกันตนเองและเว้นระยะห่างตามวิธีที่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำทางช่องทางต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
นางวิภาณี พิมสิงห์
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้า นางวิภาณี พืมสิงห์ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ได้ปรับปรุงห้องให้สะอาดและจัดการเรียนการสอนแบบนิวนอมอลเพื่อรักษาระยะห่างป้องกันโรคโควิดและได้จัดการเรียนรู้แบบให้เด็กลงมือปฏิบัติเอง
นางวิภาณี พิมสิงห์
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวมัตติกา สอนสอาด

ข้าพเจ้า นางภัทราพร  บุญเกิด ได้มานิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 

1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา นักเรียนจำนวน 1 คน มีปัญหาใน เรื่อง การอ่านคำ การสะกดคำ การผันเสียงวรรณยุกต์ คือ เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีบัวรินทร์

2. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียน คำและฝึกผันวรรณยุกต์ หรือคำสัมผัส ย้ำๆ ซ้ำๆ โดยการผันสระและตัวสะกด

3. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกอ่านฝึกเขียนคำ การฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ ย้ำๆ ซ้ำๆ โดยการผันสระและตัวสะกด

4. โดยจัดการเรียนการสอนตาม DLTV และสื่อพระเทพฯนางภัทราพร บุญเกิด


ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจาก นางภัทราพร บุญเกิด ได้เข้านิเทศการสอนชั้น ป.6 เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนโดยฝึกอ่านฝึกเขียน เรื่อง การอ่านคำ หรือคำสัมผัส โดยให้นักเรียนผันเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกด โดยการฝึกอ่านแบบย้ำๆ ซ้ำๆ 2. ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน 2.1ใช้แบบฝึกอ่านฝึกเขียน เรื่อง คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส 2.2 ใช้สื่อวิดีโอ เรื่อง คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส 2.3 สอนซ่อมเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง 3. วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 3.1 ครูได้ใช้แบบฝึกเรื่อง การอ่านคำคล้องจอง หรือคำสัมผัส 3.2 ครูใช้การสังเกต ในการวัดและการประเมินผลปรากฏว่านักเรียนจำนวน 1 คน มีพัฒนาการ เรื่องการอ่านคำ จากการอ่านคำคล้องจอง ได้ดีขึ้นและถูกต้อง และผ่านการประเมิน ขอขอบคุณนางภัทราพร บุญเกิด ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดที่ได้มานิเทศและได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางภัทราพร บุญเกิด ได้ติดตามการนิเทศพบว่า นักเรียนที่ไม่สามารถอ่านและเขียนคำนั้น ผันเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดนั้น มีการพัฒนาการอ่านและเขียนคำ ผันเสียงวรรณยุกต์และตัวสะกดได้ดีขึ้นและถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น ๑ คน คิดเป็น ๑๐๐ % ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป
นางภัทราพร บุญเกิด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายกิตติพงษ์ บุญเรือน

วันนี้ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวง ได้นิเทศการสอน ของนายกิตติพงษ์  บุญเรือน วิชา สังคมพื้นฐาน 3 รหัสวิชา ส32101 ชั้น ม.5/1 เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  -  โภคอาทิย 5  - มงคล 38  มาตรฐาน ส1.1 ตัวชี้วัดที่ 13 วิเคราะห์หลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 สื่อที่ใช้ประกอบ Power Point ประกอบการสอนนายจเร บัวหลวง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกณิกา คำตุ้ม

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้มานิเทศนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้

          1 ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา นักเรียนจำนวน 2 คน มีปัญหาในกลุ่มสาระ ภาษาไทย เรื่อง การอ่านการเขียน คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส คือ คำที่มีเสียงสระและเสียงตัวสะกดเหมือนกัน คือ เด็กชายฤทธิชัย คมกล้า และเด็กชายธวัชชัย เตือนประโยชน์

          2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียน คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส ย้ำๆ ซ้ำๆ โดยการสัมผัสสระและตัวสะกด

          3 สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกอ่านฝึกเขียน คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส ย้ำๆ ซ้ำๆ โดยการสัมผัสสระและตัวสะกด

4. โดยจัดการเรียนการสอนตาม DLTV และสื่อพระเทพฯ นางสาวมัตติกา สอนสอาด


ตามที่ข้าพเจ้านางสาวกณิกา คำตุ้ม ดำเนินงานตามที่ได้รับการนิเทศจาก นางสาวมัตติกา สอนสะอาด ได้เข้านิเทศการสอนชั้น ป.๒ เรื่อง การอ่านออกเขียนวิชาภาษาไทย ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดการเรียนการสอนโดยฝึกการฝึกอ่านฝึกเขียน เรื่อง คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส โดยการฝึกย้ำๆ ซ้ำๆ โดยฝึกการสัมผัสสระและตัวสะกด ๒. ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน ๒.๑. ใช้แบบฝึกอ่านฝึกเขียน เรื่อง คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส ๒.๒. ใช้สื่อวิดีโอ เรื่อง คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส ๒.๓. สอนซ่อมเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนวันละ ๑ ชั่วโมง ๓. วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ๓.๑. ครูได้ใช้แบบฝึกเรื่อง คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส ๓.๒. ครูใช้การสังเกต ๓.๓. ครูใช้การสัมภาษณ์ ในการวัดและการประเมินผลปรากฏว่านักเรียนจำนวน ๒ คน มีพัฒนาการ เรื่อง คำคล้องจอง ได้ดีขึ้นและถูกต้อง และผ่านการประเมิน ขอขอบคุณนางสาวมัตติกา สอนสอาด ครูวิชาการโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด ที่ได้มานิเทศและได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นางสาวกณิกา คำตุ้ม
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาดได้ติดตามตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่านักเรียนสามารถอ่านและเขียน คำคล้องจอง หรือคำสัมผัส ได้ชัดเจน และถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน คิดเป็น 80 % ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวชนกพร ศิริวัฒนไพบูลย์

ข้าพเจ้านาวสาวมัตติกา สอนสอาด ได้มานิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 

1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา นักเรียนจำนวน 3 คน ออกเสียงตัว  ท  เป็นเสียง พ และตัว ฬ  เป็นเสียง จ คือ ๑. เด็กหญิงสรัลพร  ทองเปิ่ง  ๒. เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วคูณ ๓.เด็กชายนนทกร แก้วกิ่งจันทร์

2. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูมีการออกเสียง ตัว ท และตัว ฬ ให้ฟังก่อนเรียนทุกๆชั่วโมงและให้นักเรียนออกเสียง ตัว ท และ ตัว ฬ บ่อยครั้ง โดยครูจะยกบัตรคำพยัญชนะ ให้นักเรียนออกเสียงซ้ำๆ

3. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมและฝึกออกเสียงพยัญชนะซ้ำๆ 

4.โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้DLTV และสื่อพระเทพฯนางสาวมัตติกา สอนสอาด


ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจาก นางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้เข้านิเทศการสอนชั้น ป.๑ วิชาภาษาไทย ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ ๑. จัดการเรียนการสอนโดยฝึกการออกเสียงพยัญชนะโดยใช้สื่อบัตรคำ และสื่อการออกเสียง(วีดีโอ) เรื่องการออกเสียงพยัญชนะไทย โดยเน้นการออกเสียง ตัว ท และ ตัว ฬ โดยการให้ฝึกออกเสียงซ้ำๆและบ่อยๆ ๒ ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน ๑. ใช้บัตรคำพยัญชนะไทย เพื่อทบทวนการออกเสียงที่ถูกต้องของตัว ท และตัว ฬ ๒. ใช้แบบฝึกอ่านในการฝึกการออกเสียงพยัญชนะ ๓. สอนซ่อมเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนวันละ ๑ ชั่วโมง ๓. วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ๑. ครูได้ใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทย ๒. ครูใช้การสังเกต ๓. ครูใช้การสัมภาษณ์ ในการวัดและการประเมินผลปรากฏว่านักเรียนจำนวน ๓ คน มีพัฒนาการการออกเสียงตัว ท และตัว ฬ ได้ดีขึ้นและถูกต้อง และผ่านการประเมิน ขอขอบคุณนางสาวมัตติกา สอนสอาดหัวหน้ากลุ่มวิชาการ ที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการอ่านออกเขียนได้
นางสาวชนกพร ศิริวัฒนไพบูลย์
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้ติดตามตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่านักเรียนสามารถออกเสียง ตัว ท และ ตัว ฬ ได้ชัดเจน และถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน คิดเป็น ๑๐๐ % ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายอนุภาพ พรมอินทร์

ข้าพเจ้านางภัทราพร บุญเกิด ได้มานิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

๑. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา นักเรียนจำนวน 2 คน ที่ปรับปรุงแก้ไข คือ ด.ญ.ชลภัส บุญประคม และ ด.ญ.วันวิสา แก้วภาพ นักเรียนที่พัฒนาและส่งเสริม คือ ด.ช.ภารุพงษ์ พูลพุทธา และด.ญ.กรกนก แก้วคูณ

 ๒. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูทบทวน ขั้นตอนละวิธีการนักเรียนเป็นรายบุคคล

 ๓.สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนทุกคนที่ปรับปรุงแก้ไข มีการพัฒนาขึ้นกว่าเดิม ดูผลจากการประเมินผลจากการตรวจแบบฝึก 

๔. ตามการเรียนการสอน DLTV และสื่อพระเทพฯนางภัทราพร บุญเกิด


ตามที่ข้าพเจ้า นายอนุภาพ พรมอินทร์ ได้รับการนิเทศจาก นางภัทราพร บุญเกิด ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ดำเนินงานตามที่ผู้นิเทศระบุวิธีการ แก้ไข/พัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลายแบบเพิ่มเติมจากที่เรียน ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล ตรวจแบบฝึก อธิบายให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำที่ถูกเป็นรายบุคคล ๒. ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน ๒.๑ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ใบงานให้เป็นรายบุคคลที่ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา ๒.๒ ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ ใบงาน นักเรียนเป็นรายบุคคล ๒.๓ วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การสังเกต การวัดประเมินผล ตรวจผลงานนักเรียนทำคะแนนดีขึ้นกว่าเดิมทั้ง 4 คน ขอขอบคุณ นางภัทราพร บุญเกิด ที่ได้มานิเทศชั้นให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขที่มีปัญหา
นายอนุภาพ พรมอินทร์
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางภัทราพร บุญเกิด ได้ติดตามการนิเทศพบว่า หลังจากนักเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมจากการตรวจคะแนนทุกคน ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอและมีแนวทางในการพัฒนานักเรียนได้เป็นอย่างดี
นางภัทราพร บุญเกิด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวรำไพร คำแจง

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา นักเรียนจำนวน 4 คน มีปัญหาใน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา คือ เด็กชายธีรภัทร ทีแสงแดง เด็กชายจิรภัทร คำรัตน์ เด็กชายณัฐพล คำตัด และเด็กชายอดิศร ภูแม่น้ำ

2. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน  ครูให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ในชั่วโมงซ่อมเสริม โดยฝึกอ่านและเขียนเป็นรายบุคคล

3. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกอ่านฝึกเขียน การอ่านและเขียนสะกดคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ย้ำๆ ซ้ำๆ บ่อยๆ

4. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 วัน  ฝึกอ่านฝึกเขียน ฝึกอ่านฝึกเขียนคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ย้ำๆ ซ้ำๆ บ่อยๆ จากใบงานแบบฝึกหัด และวิดีโอ บัตรภาพบัตรคำ โดยจัดการเรียนการสอนตาม DLTV / สื่อพระเทพฯนางสาวมัตติกา สอนสอาด


1. ดำเนินงานตามที่ผู้นิเทศระบุวิธีการ แก้ไข/พัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะ ตามที่ข้าพเจ้านางสาวรำไพร คำแจง ได้รับการนิเทศจาก นางสาวมัตติกา สอนสะอาด ได้เข้านิเทศการสอนชั้น ป.3 เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนโดยฝึกการฝึกอ่านฝึกเขียน เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ โดยการฝึกอ่านและเขียนคำย้ำๆ ซ้ำๆ บ่อยๆ 2. ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน 2.1ใช้แบบฝึกหัดอ่านฝึกเขียน เรื่อง ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราพาเพลิน 2.2. ใช้สื่อวิดีโอ เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ 2.3. สอนซ่อมเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง 2.4. ใช้บัตรภาพบัตรคำในการฝึกอ่าน โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน 3. วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 3.1 ครูได้ใช้แบบฝึกหัดอ่านฝึกเขียน เรื่อง ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราพาเพลิน 3.2 ครูใช้การสังเกต 3.3 ครูใช้การสัมภาษณ์ ในการวัดและการประเมินผลปรากฏว่านักเรียนจำนวน 4 คน มีพัฒนาการ เรื่อง เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ ตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ ได้ดีขึ้นและถูกต้อง และผ่านการประเมิน ขอขอบคุณนางสาวมัตติกา สอนสอาดหัวหน้ากลุ่มวิชาการ ที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการอ่านออกเขียนได้
นางสาวรำไพร คำแจง
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้ติดตามการนิเทศ ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่านักเรียนสามารถการอ่านและเขียนสะกดคำตัวสะกดแม่ กน ไม่ตรงตามมาตรา ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ ได้ดีขึ้น และถูกต้อง จำนวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเป็น 80 % ตามที่ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางภัทราพร บุญเกิด

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้มานิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3 ดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา  นักเรียนจำนวน 2 คนดังนี้ 1.เด็กชายสุธมนต์ คำตัด 2.จิราภา คำริส ที่ต้องได้รับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ในการอ่านออกเสียงพยัญชนะ พ และ  ร  เด็กคุ้นเคยกับภาษาถิ่น ไม่สามารถออกเสียงได้

2. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทบทวนการอ่านพยัญชนะทุกวันและสุ่มให้อ่านเป็นรายบุคคล

3. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยฉพาะการให้เด็กฝึกออกเสียงซ้ำๆ บ่อยๆ เด็กก็จะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาดียิ่งขึ้น

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTVและสื่อพระเทพฯนางสาวมัตติกา สอนสอาด


ตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวมัตติกา สอนสอาดได้เข้าไปนิเทศการสอน ชั้น อนุบาล 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อบัตรภาพพยัญชนะ ก-ฮ 2. ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน 2.1ใช้บัตรภาพพยัญชนะ ก-ฮ 2.2ใช้แบบฝึกหัด 3. วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ได้ใช้แบบฝึกหัดและสังเกต ในการวัดผลและประเมินผล ปรากฏว่า นักเรียนจำนวน 2 คนมีพัฒนาการด้านสติปัญญาดีขึ้นสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องมากขึ้นและผ่านการประเมิน 4. ระบุจำนวนนักเรียน/ชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินผล/ไม่ผ่านการประเมินผล นักเรียนจำนวน 2 คนที่ไม่ผ่านการประเมินจากนักเรียน 10 คน 5. เสนอแนวทางแก้ไข/พัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านด้ายวิธีการใหม่ๆ มีการอ่านออกเสียงพยัญชนะบ่อยครั้ง หรือ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน 15 นาที ขอขอบคุณนางสาวมัตติกา สอนสอาด หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นางภัทราพร บุญเกิด
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้ติดตามการนิเทศ ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่าพัฒนาการด้านสติปัญาในเรื่องการอ่านออกเสียงพย้ดีขึ้นร้อยละญชนะตัวพและร มีพัฒนาการร้อยละ80 ครูได้ปฎิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอและมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนาเด็กในด้านอื่นๆต่อไป
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวจุภารัตน์ คำทิพย์

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้มานิเทศนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา  นักเรียนจำนวน 2 คน ที่ต้องได้รับการพัฒนาการทางด้านสังคม ไม่สามารถประกอบกิจกรรมกับเพื่อนในห้องได้ คือ เด็กชายณัฐวรรธช์ สร้อยมี และ เด็กชายศรัญญู เสคต

2. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กในห้องทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 

3. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยฉพาะการทำงานเป็นกลุ่มจะพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กได้ดียิ่งขึ้น

4. โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และสื่อพระเทพฯนางสาวมัตติกา สอนสอาด


ตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวมัตติกาสอนสะอาดได้เข้าไปนิเทศการสอน ชั้น อนุบาล 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีโอจากทีวีในการเคลื่อนไหว และ การเคลื่อนไหวท่าทางอิสระตามจังหวะ 3.2 ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน 1.ใช้กรับในการเคาะจังหวะ 2.ใช้เสียงภาพวิดีโอ ในทีวี 3.3 วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ได้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ในการวัดผลและประเมินผล ปรากฏว่า นักเรียนจำนวน 2 คนมีพัฒนาการด้านสังคมดีขึ้นสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนมากขึ้นและผ่านการประเมิน 3.4 ระบุจำนวนนักเรียน/ชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินผล/ไม่ผ่านการประเมินผล นักเรียนจำนวน 2 คนท่ไม่ผ่านการประเมินจากนักเรียน 7 คน 3.5 เสนอแนวทางแก้ไข/พัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านด้ายวิธีการใหม่ๆ มีการทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง หรือ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน 15 นาที ขอขอบคุณนางสาวมัตติกา สอนสอาด หัวหน้ากลุ่มิชาการที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นางสาวจุภารัตน์ คำทิพย์
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้ติดตามการนิเทศ ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่าเด็กสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องได้มากขึ้น 80% ขึ้น ตามที่ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป นางสาวมัตติกา สอนสอาด
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายบัณฑิต ยอดทองดี

ข้าพเจ้านางภัทราพร บุญเกิด ได้มานิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนี้ 

๑. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา นักเรียนจำนวน ๒ คน ในเรื่องการอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ การเขียนเรื่อง คือ ด.ช.ธนัชชา แก้วเบี่ยง และด.ช.ภานุชิต ภักดีสอน  

๒. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูได้จัดทำแผนพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียน ชั้น ป.๕ ด.ช.ธนัชชา แก้วเบี่ยง และด.ช.ภานุชิต ภักดีสอน ในเรื่องการอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ การเขียนเรื่อง ใช้สื่อ ๑. หนังสือภาษาพาที ๒. บัตรภาพ ๓. หนังสือนิทาน ๔. สื่อพระเทพฯ ๖๐ พรรษา

๓. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วมในการฝึกอ่านฝึกการอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ การเขียนเรื่อง

๔.โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และสื่อพระเทพฯนางภัทราพร บุญเกิด


ตามที่ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจาก นางภัทราพร บุญเกิด ได้ดำเนินการดังนี้ ๑. ดำเนินงานตามที่ผู้นิเทศระบุวิธีการ แก้ไข/พัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ การเขียนเรื่อง ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล ตรวจแบบฝึก อธิบายให้นักเรียนรู้ถึงวิธีการและขั้นตอนในการทำที่ถูกเป็นรายบุคคล ๒. ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ การเขียนเรื่อง ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะ ใบงาน นักเรียนเป็นรายบุคคล วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การสังเกต การวัดประเมินผล ตรวจผลงานนักเรียนทำคะแนนดีขึ้นกว่าเดิมทั้ง ๒ คน ขอขอบคุณนางภัทราพร บุญเกิด ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่มกะทาดที่ได้มานิเทศและได้ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นายบัณฑิต ยอดทองดี
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางภัทราพร บุญเกิด ได้ติดตามตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่านักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดการอ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ การเขียนเรื่อง ได้ดีขึ้น จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน คิดเป็น ๗๐ % ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป
นางภัทราพร บุญเกิด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านอุ่มกะทาด
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวจุภารัตน์ คำทิพย์

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้มานิเทศนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ดังนี้

1. ข้อมูลนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา  นักเรียนจำนวน 1 คน ที่ต้องได้รับการพัฒนาการทางด้านสังคม ไม่สามารถประกอบกิจกรรมกับเพื่อนในห้องได้ คือ เด็กชายโพธิกร แสงหล้า

2. ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียน ครูมีการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กในห้องทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เด็กจะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 

3. สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ การสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยฉพาะการทำงานเป็นกลุ่มจะพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กได้ดียิ่งขึ้น

4. โดยจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และสื่อพระเทพฯนางสาวมัตติกา สอนสอาด


ตามที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางสาวมัตติกาสอนสะอาดได้เข้าไปนิเทศการสอน ชั้น อนุบาล 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวิดีโอจากทีวีในการเคลื่อนไหว และ การเคลื่อนไหวท่าทางอิสระตามจังหวะ 3.2 ใช้สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับข้อบกพร่องนักเรียน 1.ใช้กรับในการเคาะจังหวะ 2.ใช้เสียงภาพวิดีโอ ในทีวี 3.3 วัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ได้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ในการวัดผลและประเมินผล ปรากฏว่า นักเรียนจำนวน 1 คนมีพัฒนาการด้านสังคมดีขึ้นสามารถเล่นร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนมากขึ้นและผ่านการประเมิน 3.4 ระบุจำนวนนักเรียน/ชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินผล/ไม่ผ่านการประเมินผล นักเรียนจำนวน 1 คนท่ไม่ผ่านการประเมินจากนักเรียน 5 คน 3.5 เสนอแนวทางแก้ไข/พัฒนาผู้เรียนที่ไม่ผ่านด้ายวิธีการใหม่ๆ มีการทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง หรือ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน 15 นาที ขอขอบคุณนางสาวมัตติกา สอนสอาด หัวหน้ากลุ่มิชาการที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ ขอขอบคุณค่ะ
นางสาวจุภารัตน์ คำทิพย์
05 ส.ค. 2563

ข้าพเจ้านางสาวมัตติกา สอนสอาด ได้ติดตามการนิเทศ ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ พบว่าเด็กสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องได้มากขึ้น 80% ขึ้น ตามที่ครูได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางการพัฒนาที่สามารถต่อยอดจากเดิมได้เป็นอย่างดี ขอให้ครูได้นำการพัฒนาที่ดีนี้ นำไปพัฒนานักเรียนในด้านอื่นๆต่อไป นางสาวมัตติกา สอนสอาด
นางสาวมัตติกา สอนสอาด
05 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายชาญณรงค์ บุญเรือง

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1  ซึ่งมีคุณครู ชาญณรงค์ บุญเรือง  เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

สภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน

-ห้องเรียนมีบางจุดที่ไม่สะอาด  การเก็บอุปกรณ์และสารทดลองไม่เป็นระเบียบ

-ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้ดี มีสื่อ และอุปกรณ์พร้อม

-นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการส่งเสริม  ติดตาม และพัฒนาผู้เรียน

-ควรจัดการเก็บเอกสาร  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-ควรทำความสะอาดห้องวิทยาศาสตร์บ่อยๆ  เก็บอุปกรณ์และสารทดลองให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักเรียน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครู ชาญณรงค์ บัวเรือง ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยระหงส์
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง

วันนี้ข้าพเจ้านางมัญชรี  กุลบุตร นางโสภา หาญรักษ์  ได้รับมอบหมายจากนางประภาพรรณ  ผมเพ็ชร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยระหงส์  ได้ติดตามนิเทศการเรียนการสอน นางสาวสมฤดี  สิ่วไธสง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวนนักเรียน 15  คน วิชาวิทยาศาสตร์  หน่วยที่ 1  สิ่งมีชีวิต  เรื่องการเจริญเติบโตของพืช  พบว่าครูได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี  มีแผนการสอน  สื่อการสอน  ใบงาน  ใบความรู้  ให้นักเรียนปฏบัติ และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ  ครูผู้สอนควรเพิ่มการฝึกการอ่าน  การเขียน  การวิเคราะห์  ในกิจกรรมการเรียนการสอนและนำผลงานของนักเรียนมาวัดและประเมินผล  เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป   ขอขอบคุณครูสมฤดี  สิ่วไธสง  ที่อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้นักเรียนและผู้นิเทศเป็นอย่างดี  และจะมีการนิเทศติดตามอีกครั้งในวันที่  10  สิงหาคม  2563นางมัญชรี กุลบุตร


จากการที่ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศ​ จากนางมัญชรี​ กุลบุตร​ และนางโสภา​ หาญรักษ์​ ได้รับข้อเสนอแนะเรื่องการฝึกการอ่านการเขียน การวิเคราะห์ ในกิจกรรมมการเรียนการสอน ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการให้นักเรียนได้วิเคราะห์ อ่านและเขียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวแล้ว ส่วนในเรื่องการนำผลงานมาวัดและประเมินผลต้องรอให้สิ้นสุดกระบวนการทดลอง ในวันที่ 10 ส.ค. 63 ต่อไปค่ะ
นางสาวสมฤดี สิ่วไธสง
06 ส.ค. 2563

ขอชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูสมฤดี สิ่วไธสง ที่ได้นำข้อเสนอแนะเรื่องการฝึกการอ่านการเขียน การวิเคราะห์ ในกิจกรรมมการเรียนการสอน ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการให้นักเรียนได้วิเคราะห์ อ่านและเขียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวแล้ว ในวันนี้คณะผู้นิเทศได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะ พบว่า นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม สามารถอธิบายสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้ถูกต้อง แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ครูดำเนินการวัดผลประเมินผลหลังการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
10 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง ห้องสื่อการสอน
ผู้รับการนิเทศก์ :นายพรหมเทพ แสงสีดา

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน  ห้องสื่อการสอน ซึ่งมีคุณครู พรหมเทพ แสงสีดา เป็นครูประจำชั้นห้อง ป.3 เป็นครูประจำห้องเรียนสื่อการสอน จากการนิเทศคุณครูมีการ

 สภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน

-ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย บรรยากาศเหมาะสมกับการเรียน

-ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้ดี มีสื่อ และอุปกรณ์พร้อม

-นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดตารางการใช้ห้องสื่อเพื่อให้นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

- ควรจัดการเก็บเอกสาร  หนังสือเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูพรหมเทพ แสงสีดา ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายเปรม คุยดี

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน  ห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคุณครูเปรม คุยดี ป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นครูประจำห้องวิทยาศาสตร์ จากการนิเทศคุณครูมีการ

 สสภาพห้องเรียนและการจัดการเรียนการสอน

-ห้องเรียนมีบางจุดที่ไม่สะอาด  การเก็บอุปกรณ์และสารทดลองไม่เป็นระเบียบ

-ครูผู้สอนเตรียมการสอนได้ดี มีสื่อ และอุปกรณ์พร้อม

-นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนใจงานที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ง่ายต่อการส่งเสริม  ติดตาม และพัฒนาผู้เรียน

-ควรจัดการเก็บเอกสาร  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

-ควรทำความสะอาดห้องวิทยาศาสตร์บ่อยๆ  เก็บอุปกรณ์และสารทดลองให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับนักเรียน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูเปรม คุยดี ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางมณฑิตา กิจวัทวรเวทย์

วันนี้ข้าพเจ้า นายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการสอนของนางมณฑิตา กิจวัทวรเวทย์ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.4/1 เรื่อง Tense ครูผู้สอนได้มีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อประกอบการสอน ใบความรู้และใบงานจาการสังเกตพบว่า นักเรียนจำนวน23 คน สามารถอ่าน โครงสร้าง และแต่งประโยคตาม tense ได้ 18 คน และมีนักเรียนจำนวน 5 คนยังอ่านและแต่งประโยคยังไม่ถูกต้อง ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนหาวิธีการสอนให้นักเรียนอ่านและเขียนให้ถูกต้อง เพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียนต่อไป


 1596693554_3. 
นายจเร บัวหลวง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางคนึงนิจ บุญเกิด

วันนี้ข้าพเจ้านายสรรชัย  แก้วกก  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นิเทศติดตามตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนของนางคนึงนิจ  บุญเกิด  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแผนการเรียนรุู้ สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน จากจำนวนมากไปน้อย และจากจำนวนน้อยไปมาก  โดยให้ผู้เรียน ได้ฝึกเรียงลำดับ จากแบบฝึกทักษะของสำนักงาน  สสวท เป็นหลักและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนได้ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ จากสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอ์ ให้หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด  คำนวณ ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มากขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 ต่อไป นักเรียนทั้งหมด จำนวน 18  คน มีทักษะความรู้  ความเข้าในเรื่องการการเรียนลำดับจำนวน มากไปน้อย  หรือน้อยไปมาก เป็นอย่างดี จำนวน 15 คน ส่วนนักเรียนอีก 3 คน ยังเรียงลำดับไม่ถูกต้อง ซึ่งครูผู้สอนต้องดำเนินการแก้ไข ต่อไป ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้ให้ความสนใจ ดูแลเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
 นายสรรชัย แก้วกก


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวดารุณี กุลโทบ

วันนี้ข้าพเจ้าและคณะนิเทศโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที 5/1  กำลังเรียนวิชาฟิสิกส์โดยมีนางสาวดรุณี  กุลโทบเป็นครูผู้สอน เรื่องสมบัติของคลื่น

พบว่านักเรียนจำนวน  23  คนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง คุณสมบัติของคลื่น ที่ต้องมีการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเบี่ยงเบนอยู่ในเกณฑ์ดีมากจำนวน 18 คน นักเรียนอีก 5 คน ยังต้องพัฒนาได้ให้ข้อเสนอแนะกับครูผู้สอนโดยให้ครูจัดกิจรรมการเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเน้นการให้เด็กได้ทดลองและค้นหาองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อความคงทนในด้านความรู้ ขอขอบคุณคุณครูผู้สอนที่ได้ให้ความเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดีจเร บัวหลวง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกชกร โพธิ์อ่อน

วันนี้ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวงพร้อมคณะนิเทศโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เรื่องอาหารกับสารอาหารโดยครูใช้ใบความรู้และใบงาน ในการประกอบการสอน พบว่านักเรียนจำนวน  24 คนมีความตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมได้อยู่ในเกณฑ์ ดีมากจำนวน 15 คนมีนักเรียนจำนวน 9 คนที่ยังต้องพัฒนา ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครูผู้สอนคือ ให้ครูจัดหาสื่อการสอนที่ให้นักเรียนได้ทดลองเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจที่ได้ปฏิบัติจริงขอขอบคุณที่ครูผู้สอนได้ให้การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีจเร บัวหลวง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวอิสราภรณ์ ชัยขุน

วันนี้ข้าพเจ้า นางผ่องศรี นวลจอน ครูวิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางสาวอิสราภรณ์  ชัยขุน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ครูผู้สอน ได้จัดเตรียมห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVIC-19) อย่างถูกต้อง โดยจัดโต๊ะเรียนที่เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน นักเรียนได้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน วันนี้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และมีการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT และใบงาน เพื่อนำมาใช้ในการฝึกการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว   ซึ่งได้ทำการฝึกทีละคน   พบว่า  นักเรียนอ่านออกเสียงร้อยแก้ว   ได้จำนวน 13 คน และยังอ่านออกเสียงร้อยแก้วไม่ได้ เป็นบางคำที่เป็นคำที่ยากจำนวน 2 คน  จึงได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนได้ฝึกบ่อยๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนางผ่องศรี นวลจอน


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายณัฐ เลื่อนยศ

วันนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมชั้น อ. 2/1 และได้พูดคุยกับเด็กๆในเรีื่องของการปฎิบัติตนให้อยู่ในระเบียบของห้อง รู้จักช่วยเหลือเพื่อนๆในห้อง คุณครูกำลังฝึกเด็กๆให้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การพิมพ์ภาพ เด็กๆให้ความสนใจเรียนรู้ในการทำกิจกรรมได้ดีนายณัฐ เลื่อนยศ


ข้าพเจ้า นางสาวสรินนา เกษงาม ครูประจำชั้น อ. 2 / 1 ได้พูดคุยสนทนนากับเด็กๆในเรื่องของการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นๆหรือเพื่อนๆว่าจะต้องฝึกตนให้มีระเบียบวินัยในตนเอง และต้องเคารพกฏระเบียบของสถานที่นั้นๆ ขอขอบคุณท่าน ผอ.ณัฐ เลื่อนยศ ที่ได้มาเยี่ยมและพูดคุยกับเด็กห้อง อ.2/1ค่ะ
นางสาว สรินนา เกษงาม
07 ส.ค. 2563

05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางเบญจวรรณ อารีสุก

ชื่อผู้รับการนิเทศ นางเบญจวรรณ  อารีสุก   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่นิเทศ  5  สิงหาคม 2563  เวลา 08.30น. – 09.30 น.

ขณะทำการสอนวิชา   คอมพิวเตอร์  ( รายวิชาเพิ่มเติม )  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มาตรฐานการเรียนรู้  …………………-………………………………………………………

ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้  ข้อที่ 2 นักเรียนสามารถออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์จากชีวิตประจำวันได้

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          ครูได้ทดสอบฝึกการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ ขณะเรียนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Google Sketch up  และการทดสอบก่อนเรียน จากหน่วยการเรียนรู้ของครู นำมาเป็นข้อมูลในการแบ่งกลุ่มนักเรียน พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 18 คน ดังนี้

กลุ่มเก่ง จำนวน 10  คน กลุ่มปานกลาง จำนวน 7 คน กลุ่มอ่อน จำนวน 1 คน 

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

          จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา คอมพิวเตอร์ ( รายวิชาเพิ่มเติม ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   การใช้โปรแกรม โปรแกรม Google Sketch up ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2

ในการออกแบบสร้างชิ้นงาน โดยครูได้กำหนดหัวข้อในการออกแบบสร้างห้องเรียนยุค Covid 19  ขณะเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน สังเกตเห็นนักเรียน  กลุ่มอ่อน  จำนวน 1 คน คือ ด.ญ.ปานตะวัน  ลือกิจ และกลุ่มปานกลาง อีก 3 คน ไม่สามารถเลือกใช้เครื่องมือของโปรแกรม Google Sketch up ได้ จึงได้แนะนำครูให้ดำเนินการดังนี้

1. ฝึกให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆในการสร้างชิ้นงานบ่อยๆ 

2. ฝึกให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ต เช่น จากยูทูป หรือ คลิปวิดีโอ 

3. เมื่อนักเรียนออกแบบสร้างผลงานเสร็จเรียบร้อย  ควรให้มีการแสดงผลงานออกทางจอโปรเจคเตอร์            เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นด้วย และฝึกให้นักเรียนพูดนำเสนอผลงานที่ตนเองได้ออกแบบด้วย

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการวัดและประเมินผลการประเมินผลงานของนักเรียน โดยใช้ Rubic Scale และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน

 1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เป็นรายภาคเรียน เพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางจันทร์เพ็ญ กวยมั่ง

ชื่อผู้รับการนิเทศ  นางจันทร์เพ็ญ  กวยมั่ง ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านวังร่อง

วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  วิชาที่สอน  เสริมประสบการณ์ภาษาไทย

ชั้นอนุบาล 2 เวลา  09.30 น.-10.30น.

1.การนิเทศ ( ผู้นิเทศ )  ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

1.1.1 การอ่านพยัญชนะ  ก –  ฮ

1.1.2 การเขียนพยัญชนะ  ก –  ฮ

1.1.3 ความแตกต่างของพยัญชนะ

1.1.4 การอ่านพยัญชนะโดยไม่มีภาพประกอบ

1.1.5 การอ่านพยัญชนะทีละคน

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

          1.2.1 ฝึกท่องจำพยัญชนะจากแผนภูมิวันละหลายๆครั้ง

          1.2.2 ฝึกอ่านพยัญชนะจากสื่อการเรียนวงล้อมหัศจรรย์

          1.2.3 ฝึกอ่านพยัญชนะโดยไม่มีภาพประกอบ

          1.2.4 ฝึกเขียนพยัญชนะ ก - ฮ

          1.2.5 ฝึกเขียนพยัญชนะตามรอยจุดปะ

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อม  มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  จึงทำให้เรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน  ดังนั้น นักเรียนที่เรียนรู้ช้าไม่ทันเพื่อน ครูต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ให้ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆ มากกว่าเพื่อน

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ภาษาไทยเป็นรายภาคเรียนเพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางดวงเพชร กระจ่างกิจใจชุ่ม

ชื่อผู้รับการนิเทศ  นางดวงเพชร  กระจ่างกิจใจชุ่ม  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านวังร่อง

วันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  วิชาที่สอน  เสริมประสบการณ์ภาษาไทย

ชั้นอนุบาล 3   เวลา  10.30 น. - 11.30 น.

1.การนิเทศ ( ผู้นิเทศ )  ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

1.1.1 การอ่านพยัญชนะ  ก –  ฮ

1.1.2 การเขียนพยัญชนะ  ก –  ฮ

1.1.3 ความแตกต่างของพยัญชนะ

1.1.4 การอ่านพยัญชนะโดยไม่มีภาพประกอบ

1.1.5 การอ่านพยัญชนะทีละคน

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

          1.2.1 ฝึกท่องจำพยัญชนะจากแผนภูมิวันละหลายๆครั้ง

          1.2.2 ฝึกอ่านพยัญชนะจากสื่อการเรียนวงล้อมหัศจรรย์

          1.2.3 ฝึกอ่านพยัญชนะโดยไม่มีภาพประกอบ

          1.2.4 ฝึกเขียนพยัญชนะ ก - ฮ

          1.2.5 ฝึกเขียนพยัญชนะตามรอยจุดปะ

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          นักเรียนแต่ละคนมีความพร้อม  มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน  จึงทำให้เรียนรู้ได้ไม่เท่ากัน  ดังนั้น นักเรียนที่เรียนรู้ช้าไม่ทันเพื่อน ครูต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ให้ฝึกอ่านฝึกเขียนบ่อยๆ  มากกว่าเพื่อน

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ภาษาไทยเป็นรายภาคเรียนเพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


05 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฟองใต้
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมร หาญรักษ์

วันนี้ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ คำแท่ง ได้ตรวจนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย พบว่า 

๑. นักเรียนชั้น ป.๑   มีจำนวน  ๖  คน  สามารถอ่านและเขียนพยัญชนะ ก-ฮ ได้  ผลการประเมินการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดีมาก   

๒. ครูผู้สอนมีการจัดเตรียมสื่อใบงาน   ตามกำหนดการสอนของ DLTV มีการสอนซ่อมเสริม มีการตรวจการบ้านอย่างสม่ำเสมอ  มีกิจกรรมการจัดการเรีียนรู้ แบบ Active Learning  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทางคือโรงเรียนวังไกลกังวล  ครูผู้สอนให้การบ้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นประจำทุกวัน

๓.การปฏิบัติตนของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นักเรียนใส่หน้ากากผ้า สามเฟรชชิลด์   ล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์  

๔.การจัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน  สามารถเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี

๕.นักเรียนในชั้นเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วน  ดื่มนมทุกวันเป็นประจำ

ขอขอบคุณครูสมร  หาญรักษ์ ที่ให้ความรวมมือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนางสาววราภรณ์ คำแท่ง


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูล

1.เน้นมาตรการป้องกันโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด

2.เน้นความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน

3.เน้นความสะอาดในชั้นเรียนและบริเวณรอบอาคารนายนพวงศ์ อินทร์กอง


ข้าพเจ้า นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูล ได้รับการนิเทศจาก นายนพวงศ์ อินทร์กอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ให้เข้มแข็ง และปลอดภัย ดังนี้ **1.การเตรียมความพร้อมห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อตรวจสอบการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 มีการให้ความรู้และสร้างข้อตกลงกับนักเรียน และจัดทำสมุดลงทะเบียนในห้องเรียน มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน เน้นการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนล้างมือบ่อยๆ มีการจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร และคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนให้เว้นระยะห่างกัน และใส่หน้ากากตลอดเวลา โดยเน้นย้ำนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ศิลปศึกษา ชั้น ม.1 สอดคล้องกับหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่มีการออกแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning. DLTV. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณครับ นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูล 20 ก.ค. 2563
นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูล
04 ส.ค. 2563

รับทราบ และขอชื่นชม จึงให้นายวีรวรรธน์ อิทธิพัทธนกูลได้ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
นายนพวงศ์ อินทร์กอง
04 ส.ค. 2563

04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอยน้ำเพียงดิน
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายมนต์ชัย เทศทอง

1.เน้นมาตรการป้องกันโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด

2.เน้นความมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การแต่งกาย ทรงผมนักเรียน

3.เน้นความสะอาดในชั้นเรียนและบริเวณรอบอาคารนายนพวงศ์ อินทร์กอง


ข้าพเจ้า นายมนต์ชัย เทศทอง ได้รับการนิเทศจาก นายนพวงศ์ อินทร์กอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ให้เข้มแข็ง และปลอดภัย ดังนี้ 1.การเตรียมความพร้อมห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 เพื่อตรวจสอบการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19 มีการให้ความรู้และสร้างข้อตกลงกับนักเรียน และจัดทำสมุดลงทะเบียนในห้องเรียน มีการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน เน้นการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนล้างมือบ่อย ๆ มีการจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร นักเรียนนั่งเว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร และคอยกระตุ้นเตือนนักเรียนให้เว้นระยะห่างกัน และใส่หน้ากากตลอดเวลา โดยเน้นย้ำนักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา ชั้น ม.2 สอดคล้องกับหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้เป็นแผนที่มีการออกแบบเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning. DLTV. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน จัดทำเอกสารธุรการชั้นเรียนเป็นปัจจุบัน ขอขอบคุณครับ นายมนต์ชัย เมศทอง 20 ก.ค. 2563 นายมนต์ชัย เทศทอง 04 ส.ค. 2563
นายมนต์ชัย เทศทอง
04 ส.ค. 2563

รับทราบ และขอชื่นชม จึงให้นายมนต์ชัย เทศทองได้ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
นายนพวงศ์ อินทร์กอง
04 ส.ค. 2563

04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวปาริชาต ชัยขาว

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งมีนางสาวปาริชาต  ชัยขาว เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 11 คนจากนักเรียนทั้งหมด 17 คน พบว่า การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 10 คน การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 7 คน ระดับดีมาก 4 คน และ การเขียน อยู่ในระดับดี 5 คน ระดับดีมาก 6 คน  ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนในเรื่องดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ และประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูปาริชาต รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.4 ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวเข็มพร ศรีบัวริน

ข้าพเจ้าครูธนาธิป แสงพรม หัวหน้าวิชาการ เป็นคนนิเทศแทน ผุ้อำนวยการ เนื่องจาก ผู้อำนวยการติดภาระกิจในช่วงเช้า ได้นิเทศ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งมีคุณครู เข็มพร ศรีบัวริน เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย

-มีป้ายนิเทศ และการจัดบรรยากาศในการเรียน ได้สวยงาม เหมาะสม

-ครูมีความพร้อมในการสอน จักการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน

-นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีระเบียบวินัย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีแบบฝึกอ่านคำ และเขียนคำเบื้องต้น

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการอ่านเขียน และพร้อมพัฒนาตนเองได้ดี

ข้อเสนอแนะ

- ป้ายนิเทศบางอันชำรุด ควรซ่อมแซมหรือทำใหม่ให้เรียบร้อย

- ควรจัดการเรียนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนคนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูเข็มพร ศรีบัวริน ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปนัดดา มณีราช

ข้าพเจ้าครูธนาธิป แสงพรม หัวหน้าวิชาการ เป็นคนนิเทศแทน ผุ้อำนวยการ เนื่องจาก ผู้อำนวยการติดภาระกิจในช่วงเช้า ได้นิเทศ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งมีคุณครู ปนัดดา มณีราช เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย

-มีป้ายนิเทศ และการจัดบรรยากาศในการเรียน ได้สวยงาม เหมาะสม

-ครูมีความพร้อมในการสอน จักการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน

-นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีระเบียบวินัย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีแบบฝึกอ่านคำ และเขียนคำเบื้องต้น

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการอ่านเขียน และพร้อมพัฒนาตนเองได้ดี

ข้อเสนอแนะ

- ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย และสอนซ่อมเสริมในรายวิชาหลักให้เพิ่มเติมหลังเลิกเรียน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูปนัดดา มณีราช ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสุวรรณ บุญสายัง

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีคุณครู นายสุวรรณ บุญสายัง เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย

-มีป้ายนิเทศ และการจัดบรรยากาศในการเรียน ได้สวยงาม เหมาะสม

-ครูมีความพร้อมในการสอน จักการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน

-นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีระเบียบวินัย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีแบบฝึกอ่านคำ และเขียนคำเบื้องต้น

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการอ่านเขียน และพร้อมพัฒนาตนเองได้ดี

ข้อเสนอแนะ

- ป้ายนิเทศบางอันชำรุด ควรซ่อมแซมหรือทำใหม่ให้เรียบร้อย

- ควรจัดการเก็บเอกสาร  หนังสือเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูสุวรรณ บุญสายัง ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพรทิพย์ ชำนาญ

วันนี้ข้าพเจ้านางพรทิพย์  ชำนาญ ครูวิชาการระดับประถมศึกษา(ป.1-3) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเข้าเยี่ยมชัั้นเรียนนิเทศตนเอง ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องการเรียนรู้การประสมคำ  สระอือ ที่มีตัวสะกด เช่น  มือ  เมื่อมีตัวสะกด ให้ตัดตัว  อ   ออกไป   เช่น  คำว่า มืด   สะกดว่า  มอ -  อือ - ดอ -  มืด    เป็นต้น โดยให้ผู้เรียนฝึกอ่าน การสะกดคำที่ใช้สระ  อือ    จากแบบฝึกทักษะการอ่าน   ประสมคำ ที่ครูได้เตรียม ให้ผู้เรียน  ครบทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเรียนรุู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในครั้งนี้ มีผู้เรียนทั้งหมด  13  คน  ผู้เรียนจำนวน 10  คน   มีความสนใจตั้งใจเรียนรู้อย่างดี  ส่วนผู้เรียน จำนวน 3  คน ยังขาดความสนใจ ไม่กระตือรือร้นอยากเรียนรู้  ครูผู้สอนจึงพิจารณาเพื่อที่จะเลือกการใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เช่น  ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต ทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปนางพรทิพย์ ชำนาญ


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางผ่องศรี นวลจอน

วันนี้ข้าพเจ้านางผ่องศรี  ครูวิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ดำเนินการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนของนางผ่องศรี  นวลจอน  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าครูผู้สอน ได้จัดเตรียมห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVIC-19) เป็นอย่างดี ได้จัดโต๊ะเรียน เว้นระยะห่าง ถูกต้อง นักเรียนและครู ได้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมห้องเรียน ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาประวัติศาสตร์ ตามแผนการเรียนรู้ สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   หน่วยที่ 1การศึกษาประวัติศาสตร์ เรื่อง  การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ และมีการใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT  ใบความรู้และใบงาน  เพื่อเน้นทักษะการคิด  มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา2563 นั้น นักเรียนทั้งหมด จำนวน 15  คน มีทักษะความรู้  ความเข้าในเรื่องการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ จำนวน 13 คน ส่วนนักเรียนอีก 2 คน ยังไม่ค่อยเข้าใจ  จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อต่างๆ เพิ่มเติมด้วย จะกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้ดูแลเอาใจใส่ในการเรียน  การสอนเป็นอย่างดีนางผ่องศรี นวลจอน


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปราณิศา สมแวง

ชื่อผู้รับการนิเทศ นางปราณิศา  สมแวง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วันที่  4  สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น. – 13.30 น.

ขณะทำการสอน  วิชาภาษาอังกฤษ    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ   

มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก

ตัวชี้วัด  ต.1.2  สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม                                                                                                                     

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          ครูมีข้อมูลระดับการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจากคะแนนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนที่ต้องซ่อมเสริม กลุ่มนักเรียนการเรียนระดับปานกลาง และกลุ่มนักเรียนการเรียนระดับดี

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

          จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง Telling the time พบว่านักเรียนยังไม่สามารถบอกเวลาได้  ซึ่งนักเรียนจำเป็นต้องรู้จำนวนให้ได้ก่อน  ครูผู้สอนจึงได้ดำเนินการดังนี้

1) ใช้สื่อสื่อออนไลน์  number  ให้นักเรียนได้ทบทวนและจดจำ

2) ให้นักเรียนเล่นเกม Hand to hand กระตุ้นให้นักเรียนจดจำตัวเลขเพื่อนำมาใช้ในการแข่งขันกับเพื่อนอีกกลุ่มทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนและสามารถบอกจำนวนได้ถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ถูกต้องและชัดเจน

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นรายภาคเรียนเพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายคำรณ บุญจันทร์

ชื่อผู้รับการนิเทศ นายคำรณ  บุญจันทร์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563  เวลา  08.30 น. 09.30 น. 

ขณะทำการสอน  วิชาภาษาไทย   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ต.1.2 มีทักษะการอ่าน จากเนื้อเรื่องที่กำหนดให้

ตัวชี้วัด  ต.1.1 ป 4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน                                                                                                                          

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          1) นักเรียนขาดความรู้ในเรื่องการอ่านคำ

          2) นักเรียนขาดความรู้ในเรื่องความหมายของคำ

          3) นักเรียนขาดความรู้ในการใช้คำและประโยคได้ถูกต้อง

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

1) ฝากให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในเรื่องผจญภัยของสุดสาคร

2) ให้นักเรียนอ่านประโยค

3) นักเรียนเขียนคำศัพท์ตามคำบกของครู

4) ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ จากการเขียนตามคำศัพท์ที่ครูเฉลย

5) ให้นักเรียนฝึกหาคำศัพท์และความหมาย ตามความสนใจคนละ 1 คำ

6) ครูสุ่มถามนักเรียนให้ตอบเกี่ยวกับคำศัพท์ที่นักเรียนหาได้

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในเรื่องของการออกเสียงภาษาไทยการเขียนคำศัพท์พร้อมความหมายและฝึกแต่งประโยคของนักเรียนให้ถูกต้องและชัดเจน

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นรายภาคเรียนเพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวปุณยนุช มาสีจันทร์

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีนางสาวปุณยนุช  มาสีจันทร์ เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 6 คนจากนักเรียนทั้งหมด 10 คน พบว่า การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก 6 คน การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก 6 คน การเขียนคำ อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 5 คนและ การเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดีมาก 6 คน  ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนในเรื่องดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ และประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูปุณยนุช รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2 และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


ข้าพเจ้านางสาวปุณยนุช มาสีจันทร์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนจากท่านผู้อำนวยการ ภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด จากการนิเทศได้รับการชี้แนะในการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่างๆ 2 ประเด็นข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามประเด็นที่แนะนำดังนี้ ประเด็นที่ 1.) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียน โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 6 คนจากนักเรียนทั้งหมด 10 คน พบว่า -การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก 6 คน -การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก 6 คน -การเขียนคำ อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 5 คน -การเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดีมาก 6 คน พัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนทางด้านการอ่าน การเขียนรายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล NEW DLTV เน้นการจัดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถโดยจัดเตรียมสื่อกิจกรรมเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และประเด็นที่ 2)การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.2 และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.2 เตรียมความพร้อมนักเรียนตามโครงสร้างข้อสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พยายามกวดขันนักเรียนในด้านการอ่านการเขียนและฝึกฝนในการทำแบบฝึกแบบทดสอบ เตรียมตัวให้พร้อม มีการสอนซ่อมเสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
นางสาวปุณยนุช มาสีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด
10 ส.ค. 2563

04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพัทธนันท์ คณาครุฑ

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งมีนางพัทธนันท์  คณาครุฑเป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 15 คนจากนักเรียนทั้งหมด 20 คน พบว่า การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก 15 คน การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 10 คน ระดับดีมาก 5 คน การเขียนคำ อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 14 คนและ การเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 14 คน  ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนในเรื่องดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ และประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูพัทธนันท์ รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.3 และคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจ
 นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวเปมิศา คำผง

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งมีนางสาวเปมิศา  คำผง เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 7 คนจากนักเรียนทั้งหมด 11 คน พบว่า การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก 7 คน การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 6 คน การเขียนคำ อยู่ในระดับดีมาก 7 คนและ การเขียนประโยค อยู่ในระดับดี 1 คน  ระดับดีมาก 6 คน  ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนในเรื่องดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ และประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูเปมิศา รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.1  ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางณัฎฐา พรมมูล

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีนางสาวณัฏฐา  พรมมูล เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 5 คนจากนักเรียนทั้งหมด 10 คน พบว่า การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 4 คน การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 2 คน ระดับดีมาก 3 คน และ การเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 4 คน  ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนในเรื่องดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ และประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูณัฏฐา รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6 และ คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวณัฏฐณิชา พุทธา

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งมีนางสาวณัฏฐณิชา  พุทธา  เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) นโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนเขียนได้มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 นักเรียนปกติ 9 คนจากนักเรียนทั้งหมด 15 คน พบว่า การอ่านออกเสียง อยู่ในระดับดีมาก 9 คน การอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดี 7 คน ระดับดีมาก 2 คน และ การเขียนเรื่อง อยู่ในระดับดี 1 คน ระดับดีมาก 8 คน  ให้คุณครู พยายามกวดขันและทำแผนพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการอ่านและการเขียนในเรื่องดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ และประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูณัฏฐณิชา รับผิดชอบในรายวิชา ภาษาไทย ชั้น ป.5 ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5 และภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกันทิมา จันทร์ลา

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนางสาวกันทิมา  จันทร์ลา เป็นครูผู้สอน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 5  พบว่า คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV เน้นการจัดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้และความสามารถในบางมาตรฐานและตัวชี้วัด ให้คุณครู พยายามกวดขัน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในตัวชี้วัดดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ ประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูกันทิมา รับผิดชอบในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3 และ 5 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์  วงกลม เป็นครูผู้สอน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 6  พบว่า คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV เน้นการจัดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้และความสามารถในบางมาตรฐานและตัวชี้วัด ให้คุณครู พยายามกวดขัน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในตัวชี้วัดดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ ประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูพงษ์ศักดิ์ รับผิดชอบในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4 และ 6 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายภาณุวัฒน์ อมรขันธ์

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนายภาณุวัฒน์  อมรขันธ์ เป็นครูผู้สอน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  พบว่า คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV เน้นการจัดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้และความสามารถในบางมาตรฐานและตัวชี้วัด ให้คุณครู พยายามกวดขัน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในตัวชี้วัดดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ ประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูภาณุวัฒน์ รับผิดชอบในรายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 และ 5 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสุขวัฒน์ ฟักผล

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีนายสุขวัฒน์  ฟักผล เป็นครูผู้สอน ในประเด็น ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   พบว่า คุณครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV เน้นการจัดการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning ทำให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีความรู้และความสามารถในบางมาตรฐานและตัวชี้วัด ให้คุณครู พยายามกวดขัน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในตัวชี้วัดดังกล่าว อาจจะทำกิจกรรมซ่อมเสริม โดยหาสื่อ กิจกรรม เพื่อฝึกเกิดทักษะในการอ่านและเขียน นักเรียนยังมีปัญหารายคน และขอให้รายงานผลการพัฒนาในครั้งต่อไปด้วยครับ ประเด็นที่ 2) การสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 ซึ่งคุณครูสุขวัฒน์ รับผิดชอบในรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.3 ,4,5 และ 6 ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งโครงสร้างข้อสอบมาให้ศึกษา และเตรียมความของนักเรียน ในการทดสอบระดับเขตฯ ให้คุณครูพยายามกวดขันนักเรียน ให้เตรียมตัวให้พร้อม ให้มีการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน รายบุคคลที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใด ให้ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายปีต่อไป เพื่อให้มีค่าเฉลี่ยเป็นที่น่าพอใจนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนาตยา แสงพรม

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งมีนางสาวนาตยา  แสงพรม เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) เอกสารธุรการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1 คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ที่เหมาะกับวัยของเด็ก 3 ขวบ ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ อบ.ต่างๆ จัดทำเป็นปัจจุบัน ได้มีการแนะนำให้คุณครู จัดทำให้เป็นปัจจุบันและนำข้อมูลจากเอกสารธุรการชั้นเรียน ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์ของเด็กเป็นรายบุุคคล  2) การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่ห้องเรียน พบว่า คุณครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนสำหรับเด็ก สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมต่างๆ เน้น ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ และลงมือทำ ได้ให้คำแนะนำ ให้คำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น หรือชุมชน อาจนำเนื้อหา สาระ ในท้องถิ่นหรือ ชุมชน มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยผ่านกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กในแต่ละวัน ทั้ง 6 กิจกรรมก็ได้ ให้คุณครูจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ กระตุ้นพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมกับให้รายงานความก้าวหน้าในครั้งต่อไปนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัลยา ทองคำ

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งมีนางสาวกัลยา  ทองคำ เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) เอกสารธุรการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า ชั้นอนุบาลปีที่ 2 คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ที่เหมาะกับวัยของเด็ก 4 ขวบ ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ อบ.ต่างๆ จัดทำเป็นปัจจุบัน ได้มีการแนะนำให้คุณครู จัดทำให้เป็นปัจจุบันและนำข้อมูลจากเอกสารธุรการชั้นเรียน ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์ของเด็กเป็นรายบุุคคล  2) การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่ห้องเรียน พบว่า คุณครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนสำหรับเด็ก สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมต่างๆ เน้น ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ และลงมือทำ ได้ให้คำแนะนำ ให้คำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น หรือชุมชน อาจนำเนื้อหา สาระ ในท้องถิ่นหรือ ชุมชน มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยผ่านกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กในแต่ละวัน ทั้ง 6 กิจกรรมก็ได้ ให้คุณครูจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ กระตุ้นพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมกับให้รายงานความก้าวหน้าในครั้งต่อไปนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


04 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยขอนหาด
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวดาวรอน พันมาก

วันนี้ข้าพเจ้า นายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งมีนางสาวดาวรอน  พันมาก เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้ 1) เอกสารธุรการชั้นเรียนและการจัดบรรยากาศชั้นเรียน พบว่า ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คุณครูมีการจัดตกแต่งห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ที่เหมาะกับวัยของเด็ก 5 ขวบ ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ อบ.ต่างๆ จัดทำเป็นปัจจุบัน ได้มีการแนะนำให้คุณครู จัดทำให้เป็นปัจจุบันและนำข้อมูลจากเอกสารธุรการชั้นเรียน ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์ของเด็กเป็นรายบุุคคล  2) การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่ห้องเรียน พบว่า คุณครูมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนสำหรับเด็ก สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมต่างๆ เน้น ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ และลงมือทำ ได้ให้คำแนะนำ ให้คำนึงถึงบริบทของท้องถิ่น หรือชุมชน อาจนำเนื้อหา สาระ ในท้องถิ่นหรือ ชุมชน มาจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก โดยผ่านกิจกรรมที่จัดให้กับเด็กในแต่ละวัน ทั้ง 6 กิจกรรมก็ได้ ให้คุณครูจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ กระตุ้นพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา พร้อมกับให้รายงานความก้าวหน้าในครั้งต่อไปนายภพเดชา บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายรณฤทธิ์ จันตูม

ข้าพเจ้านายอนุพงษ์   กินรี  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งมีคุณครูรณฤทธิ์  จันตูม  เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูรณฤทธิ์   จันตูม ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายอนุพงษ์ กินรี


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนุชนาฎ ขวัญพร้อม

ข้าพเจ้านายอนุพงษ์  กินรี  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งมีคุณครูนุชนาถ   ขวัญพร้อม  เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูนุชนาถ   ขวัญพร้อม ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายอนุพงษ์ กินรี


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ :นางจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์

ข้าพเจ้านายอนุพงษ์   กินรี  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 ซึ่งมีคุณครูจิราภรณ์  เมฆาพันธ์ุ  เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูจิราภรณ์   เมฆาพันธ์ุ ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายอนุพงษ์ กินรี


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยระหงส์
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปราโมทย์ บุญมีมาก

           วันนี้ข้าพเจ้า นางประภาพรรณ  ผมเพ็ชร์  พร้อมด้วยนายธงชัย  ศรีบุญเรือง ได้นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของนางปราโมทย์  บุญมีมาก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนนักเรียน  14  คน  วิชาภาษาไทย  เรื่องการอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง พระอภัยมณี ตอนสุดสาครเข้าเมืองการเวก  พบว่า ด้านครูได้มีการเตรียมความในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี มีแผนการสอน  สื่อการสอน ใบความรู้ใบงานให้นักเรียนปฏิบัติ  ด้านการอ่านครูให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองกลอนแปดแบ่งวรรคตอน ปรากฎว่านักเรียนอ่านได้คล่อง จำนวน  4  คน อ่านได้ดี  จำนวน  9  คน  พอใช้  จำนวน  1  คน ปรับปรุง -  คน และคำว่าโคลงโลกนิติ นักเรียนยังอ่านไม่ถูกต้อง การเขียนให้นักเรียนเขียนตามคำบอกวันละ  20  คำ และเขียนโยงสัมผัส  ด้านการเขียนปรากฎว่า นักเรียน เขียนได้ดีมากจำนวน  4  คน  ดี จำนวน  1  คน พอใช้ จำนวน  3  คน และปรับปรุง จำนวน  6  คน การวัดผลประเมินผลโดยการสังเกตการโยงสัมผสกลอนแปดของนักเรียน 

            ข้อเสนอแนะ ด้านการอ่านครูควรให้นักเรียนอ่านคำว่า โคลงโลกนิติ ให้ถูกต้อง เพราะนักเรียนยังอ่านไม่ถูกต้อง เขียนครูควรเพิ่มเติมให้นักเรียนคัดลายมือบทร้อยกรองพร้อมโยงสัมผัสลงในสมุดหรือใบงาน และนำตัวอย่างข้อสอบ O-NET เกี่ยวกับคำคล้องจอง คำสัมผัส และบทร้อยกรอง มาให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ  และฝึกนักเรียนเขียน คัดลายมือ  เขียนแต่งประโยคในชั่วโมงซ่อมเสริมต่อไปนางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์


ข้าพเจ้าได้รับการนิเทศจากนางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์ และนายธงชัย ศรีบุญเรืองได้รับข้อเสนอแนะเรื่องการอ่านคำที่นักเรียนมักอ่านผิด ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามคำแนะนำโดยการทำแบบการอ่านเสริมเติมความรู้วิชาภาษาไทยในใบงานบทที่1เรื่องพระอภัยมณี ตอน การผจญภัยของสุดสาครและใบงานคัดไทยแผนผังกลอนแปดและโยงเส้นคำสัมผัสและฝึกอ่านตามข้อแนะนำ พร้อมกับข้อสอบ NT และจัดทำแบบบันทึกการอ่านเขียนสะกดคำในบทเรียนในชั่วโมงซ่อมเสริมในคราวต่อไปตามคำแนะนำ
นางปราโมทย์ บุญมีมาก
08 ส.ค. 2563

ชื่นชมและขอบคุณในความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูปราโมทย์ บุญมีมาก ที่ได้นำคำแนะนำของผู้นิเทศได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่าน เขียน การวัดผลประเมินผล และสื่อการสอน และให้ครูผู้สอนให้นำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
10 ส.ค. 2563

วันนี้เวลา 12.30 น. ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะพบว่าครูผู้สอนได้ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง และอ่านคำว่าศัพท์ที่นักเรียนอ่านผิด เช่นคำว่า โคลงโลกนิติ จากการทดสอบการอ่านพบว่านักเรียนทุกคนอ่านได้ถูกต้อง และการเขียนคัดบทร้อยกรองและการโยงสัมผัสบทร้อยกรอง พบว่า นักเรียนจำนวน คน ยังโยงสัมผัสบทร้อยกรองยังไม่ถูกต้อง และจำนวน คน เขียนยังไม่สวยและเรียบร้อยเท่าที่ควร ครูต้องให้นักเรียนฝึกฝนคัดลายมือเป็นประจำ
นางประภาพรรณ ผมเพ็ชร์
10 ส.ค. 2563

03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวยุวธิดา เป้าทอง

วันนี้ข้าพเจ้านายอินจันทร์   เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน  ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางสาวยุวธิดา  เป้าทอง ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน)    ในการสะท้อนผลกับคุณคร฿ยุวธิดา   ทำให้ทราบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส่วนใหญ่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้เหมาะสมตามระดับชั้น  แต่มีนักเรียนจำนวน  1 คน คือ เด็กชายกิตติพงษ์  ขุนพรม ทีต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ  จึงขอให้ครูจัดหาสื่อหรือนวัตกรรมมาพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกับเพื่อนๆในห้อง

   นอกจากนี้ได้ขอให้ครูประจำชั้นระมัดระวังและจัดการเรียนสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และเน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนเป็นพิเศษ


 1596434777_3. 
นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 4
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวชุติพร อยู่เจริญ

ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์  สิงห์ทอง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  ซึ่งมีคุณครูชุติพร  อยู่เจริญ  และครูศรัญญา  มาป้อง เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูชุติพร  อยู่เจริญ และครูศรัญญา  มาป้อง  ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


ข้าพเจ้านางสาวชุติพร อยู่เจริญ และนางศรัญญา มาป้อง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับการนิเทศ จากครูหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านการจัดการเรียนการสอน จากที่ได้รับการนิเทศมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด ที่ควรเพิ่มเติม คือ การสรุปหลังการจัดการเรียนการสอน สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2เมตร งานธุรการชั้นเรียนบางส่วนยังไม่เรียบร้อย ซึ่งข้าพเจ้าจะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ คุณครูปรียาภรณ์ สิงห์ทอง ที่ให้คำแนะนำที่ดีเป็นอย่างสูงค่ะ
นางสาวชุติพร อยู่เจริญ
03 ส.ค. 2563

03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกัญญาภัค ทักคุ้ม

ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์  สิงห์ทอง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  ซึ่งมีคุณครูกัญญาภัค  ทักคุ้ม  และครูศิริจันทร์  ภักดีโต เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูกัญญาภัค  ทักคุ้ม และครูศิริจันทร์  ภักดีโต ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ :นางรัดธาดา หารวันนา

ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์  สิงห์ทอง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ซึ่งมีคุณครูรัดธาดา หารวันนา  เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูรัดธาดา  หารวันนา  ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง

ข้าพเจ้านางปรียาภรณ์  สิงห์ทอง  หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง  ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  ซึ่งมีคุณครูปรียาภรณ์  สิงห์ทอง และครูชีวะ ลีปรีชา เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเป็นไปตามแผน มีการใช้คำถามและสื่อที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัด  บรรยากาศการเรียนการสอนครูดี สภาพห้องเรียนได้มีการจัดเว้นระยะห่าง1-2 เมตร งานธุรการชั้นเรียนเรียบร้อยดี  ข้าพเจ้าขอขอบปรียาภรณ์  สิงห์ทองและครูชีวะ ลีปรีชา  ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นางปรียาภรณ์ สิงห์ทอง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางลินดา ต่อศรี

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งมีคุณครู นางลินดา ต่อศรี เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-สุขภาพห้องเรียน สะอาด เรียบร้อย

-มีการจัดบรยากาศในห้องเรียนได้เหมาะสม

-ครูมีการเตรียมความพร้อม และควบคุมนักเรียนได้ดี

-นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มารยาทเรียบร้อย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีการฝึกให้นักเรียนหัดอ่าน หัดเขียนเบื้องต้น

-นักเรียนสามารถอ่านสระ พยัญชนะไทย และตัวเลข 1-10 ได้

ข้อเสนอแนะ

-เรื่องการเก็บกระเป๋า และที่นอนของนักเรียนไม่ค่อยเรียบร้อย

-ป้ายนิเทศชำรุด ควรซ่อมแซมหรือทำใหม่ ให้เรียบร้อย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูลินดา ต่อศรี ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปฐวรรณธ์ มาแก้ว

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งมีคุณครู นางปฐวรรณธ์ มาแก้ว เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-สุขภาพห้องเรียน สะอาด เรียบร้อย

-มีการจัดบรยากาศในห้องเรียนได้เหมาะสม

-ครูมีการเตรียมความพร้อม และควบคุมนักเรียนได้ดี

-นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย มีระเบียบวินัย มารยาทเรียบร้อย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีการฝึกให้นักเรียนหัดอ่าน หัดเขียนเบื้องต้น

-นักเรียนสามารถอ่านสระ พยัญชนะไทย และตัวเลข 1-10 ได้

ข้อเสนอแนะ

-เรื่องการเก็บกระเป๋า และที่นอนของนักเรียนไม่ค่อยเป็นระเบียบ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูปฐวรรณธ์ มาแก้ว ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวเกตชฎา บัวเรือง

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งมีคุณครู นางสาวเกตชฎา บัวเรือง เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย

-มีป้ายนิเทศ และการจัดบรรยากาศในการเรียน ได้สวยงาม เหมาะสม

-ครูมีความพร้อมในการสอน จักการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน

-นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีระเบียบวินัย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีแบบฝึกอ่านคำ และเขียนคำเบื้องต้น

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการอ่านเขียน และพร้อมพัฒนาตนเองได้ดี

ข้อเสนอแนะ

-ควรมีการจัดเอกสารให้เป็นระเบียบและมีการทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล

เพื่อที่จะได้พัฒนานักเรียนแต่ละคนได้ตรงจุด

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูเกตชฎา บัวเรือง ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางประไพจิตร แก้วแบน

ข้าพเจ้านายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียน การติดตามการอ่านและการเขียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีคุณครู นางประไพรจิตร แก้วแบน เป็นครูประจำชั้น จากการนิเทศคุณครูมีการ

 การจัดห้องเรียน

-ห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย

-มีป้ายนิเทศ และการจัดบรรยากาศในการเรียน ได้สวยงาม เหมาะสม

-ครูมีความพร้อมในการสอน จักการเรียนการสอนได้ตามขั้นตอน

-นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีระเบียบวินัย

การพัฒนาและส่งเสริมการอ่านการเขียน

-ครูมีแบบฝึกอ่านคำ และเขียนคำเบื้องต้น

-นักเรียนให้ความร่วมมือในการอ่านเขียน และพร้อมพัฒนาตนเองได้ดี

ข้อเสนอแนะ

-ควรมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้ตรงจุด และง่ายต่อการส่งเสริมและจัดการเรียนให้กับผู้เรียน

ข้าพเจ้าขอขอบคุณครูประไพรจิตร  แก้วแบน ที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศครั้งนี้นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพรนภา ภู่สงค์

การนายมนต์ชัย ชอบดอน


การ
นางพรนภา ภู่สงค์
10 ส.ค. 2563

03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวรัชนี ทองสุข

การนายมนต์ชัย ชอบดอน


การ
นางสาวรัชนี ทองสุข
10 ส.ค. 2563

03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวมยุรี สีสอนการ

การนายมนต์ชัย ชอบดอน


การ
นางสาวมยุรี สีสอนการ
10 ส.ค. 2563

03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสุรไกร แก้วเต็ม

ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้รับการนิเทศ คุณครูสุรไกร  แก้วเต็ม ในกลุ่มสาระการงานอาชีพมีการจัดเตรียมกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เครื่องเรือนไม้ มีการนนำเข้าสู่บทเรียนในการตั้งคำถาม กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเครื่องเรือนไม้ แล้วเขียนแผนภาพความคิด มีการใช้สื่อการสอนให้นักเรียนสังเกตภาพตู้เสื้อผ้าไม้  มีการร่วมกันศึกษา  รวบรวมข้อมูล  แล้วแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเพื่อศึกษาหาความรู้ โดยนักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องเรือนไม้ โดยการจับคู่ แถบประโยคที่กำหนดให้สัมพันธ์กัน แต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกเครื่องเรือนไม้ในห้องเรียน 1 ชนิด แล้วทำความสะอาดเครื่องเรือน ที่ตนเองเลือกตามขั้นตอนที่ศึกษา ทำความสะอาดและสรุป พบว่า มีนักเรียนบางกลุ่มขาดทักษะในการทำงาน และทักษะการทำงานเป็นรายบุคคลต้องฝึกให้นักเรียน การวิเคราะห์งาน การวางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนการประเมินผลการทำงาน เพื่อช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นายจเร บัวหลวง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวชิรุจ ม่วงไหมไทย

วันนี้ข้าพเจ้า นายสรรชัย  แก้กก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจะโหวะได้ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนายวชิรุจ ม่วงไหมไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง พุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สอดคล้องกับแผนการเรียนรุู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ โดยได้จัดการเรียนรู้ แบบแบ่งกลุ่ม นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เนื้อหาสาระเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า แล้วนำเสนอ โดยใช้ My maping นักเรียนส่วนมากให้ความสนใจร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ดี มีนักเรียนบางคนที่ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้ครูผู้สอนได้เอาใจใส่ ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงด้วย  ขอขอบคุณ  ครูผู้สอนที่ได้ตั้งใจ  มุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี่นายสรรชัย แก้วกก


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางกุสุมา เหมมั่น

ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยผู้รับการนิเทศ คือครูกุสุมา  เหมมั่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีการจัดเตรียมกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้  มีการนำเข้าสู่บทเรียนในการตั้งคำถาม กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชามีการซักถามตอบ คำถามกระตุ้นความคิด และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่เงียบ และมีกิจกรรมแบบฝึกใบงานเสริมความรู้ ให้กับนักเรียนนายจเร บัวหลวง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปริศนา บุญจีน
วันนี้ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนางปริศนา บุญจีน ในวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าครูผู้สอนได้มีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ และจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ จากการสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่านักเรียน ทั้งหมด 19 คน มีความตั้งใจเรียนดี อภิปรายซักถาม ตอบคำถามได้ดี บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ได้ให้คำแนะนำโดยให้ใช้วิธีการประเมินนักเรียนที่หลากหลาย และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

นายจเร บัวหลวง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสุริยะ นามวิจิตร

             วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน  และนางสาวนวพร  กะกุคำ  ได้นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ        นายสุริยะ  นามวิจิตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อการสอน  ให้นักเรียนเรียนรู้จากการทดลองจริง  แทรกความรู้เกี่ยวกับการสอบ O-NET  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27   กลุ่มปานกลาง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 46  กลุ่มอ่อน  6  คน คิดเป็นร้อยละ  27   

             ข้อเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการจัดกิจกรรม Active Learning   และ STEM และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางนิลุบล ไข่มุกข์

วันนี้เวลา 08.30 -09.30 น. ข้าพเจ้า นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 5 ซึ่งนางนิลุบล  ไข่มุกข์ กำลังสอนกลุ่มสาระการเรียนรุู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณ ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  ปรากฏว่า เด็กชายเกียรติภูมิ  มีมุข และเด็กชาย.ธีระวัฒน์  มูลนาค ยังสับสนไม่สามารถใส่ตำแหน่งทศนิยมได้ถูกต้อง  จึงฝากให้คุณครูช่วยจัดหาหรือผลิตสื่อ หรือนวัตกรรมเพื่อใช้ประกอบการสอนซ่อมเสริมด้้วย อีก 2 สัปดาห์จะมากำกับ และติดตาม ความก้าวหน้าชัยวรรณ เนาว์แก้ว


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสงกรานต์ นารี

ชื่อผู้รับการนิเทศ  นางสงกรานต์ นารี  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่นิเทศ 3 สิงหาคม 2563  เวลา  9.30-10.30 น.

ขณะทำการสอนวิชา  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  ท 2.1 ป. 3/5 การเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสั้น

1.การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ                                                   

1. นักเรียนขาดความรู้ในการเขียนเนื้อหาให้ตรงกับภาพ

2. นักเรียนขาดความรู้เรื่องการใช้คำ และประโยคให้ถูกต้อง                                                    

3. นักเรียนขาดความรู้เรื่องการเว้นวรรคตอน และความสะอาด 

4. นักเรียนเขียนลำดับความคิดยังไม่ต่อเนื่อง

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

1. ฝึกให้นักเรียนเขียนประโยคจากภาพ

2. ให้นักเรียนร่วมกันเรียงลำดับจากประโยค

3. แนะนำเรื่องการเว้นวรรคตอนเมื่อจบประโยค และเรื่องความสะอาด 

4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกการเขียนคำให้ถูกต้อง และไม่เขียนฉีกคำ                                                    

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

 1. ให้นักเรียนฝึกเขียนเรื่องจากภาพ และการตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพ
 2. ให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพ

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

ระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนสัปดาห์ละ 1  วัน  ในชั่วโมงซ่อมเสริมนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางบุญเกิด แก้วหล้า

ชื่อผู้รับการนิเทศ นางบุญเกิด  แก้วหล้า  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา  13.30 น. 14.30 น. 

ขณะทำการสอน  วิชาภาษาไทย   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท 1.1. ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและความคิดเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด  1.1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง                                                                                                                         

1. การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

          1) นักเรียนจำรูปพยัญชนะ สระ ไม่ได้

          2) นักเรียนออกเสียงพยัญชนะ สระ ไม่ได้

          3) นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ ไม่ได้

          4) นักเรียนแจกลูกคำ ไม่ได้

          5) นักเรียนเขียนสะกดคำไม่ได้

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

1) สร้างสื่อในการเรียนรู้ บัตรคำพยัญชนะไทย สระ สร้างบัตรคำ คำที่ผสมกับสระต่างๆ

2) ให้นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะ สระ พร้อมสังเกตรูปร่าง เอกลักษณ์ของแต่ละตัว และฝึกออกเสียงให้จำได้

3) ฝึกสังเกตคำแต่ละคำ นักเรียนสามารถบอกโครงสร้างของคำ ว่าประกอบด้วย พยัญชนะต้นอะไร ผสมกับสระใด ตัวสะกดอะไรและวรรณยุกต์ใด ฝึกแยกโครงสร้างคำ

4) ฝึกอ่านแจกลูกคำ และอ่านเป็นคำ เป็นประโยคหรือเป็นเรื่องราวในนิทานหน้าเดียว

5) เน้นนักเรียนออกเสียงตัวอักษร คำควบกล้ำตัว ร ตัว ล และเมื่อเจอคำที่อ่านไม่ได้ ให้แจกลูกคำ

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

          1) นักเรียนอ่านพยัญชนะ สระ คำ ได้ถูกต้อง

          2) นักเรียนอ่านคำ ประโยค เรื่องราว ได้ถูต้องและเมื่อพบคำที่อ่านไม่ได้ รู้จักวิธีการสะกด แจกลูกคำ

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

          ผู้นิเทศได้ให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นรายภาคเรียนเพื่อจะได้มีข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางธีรารัตน์ พวงคำ

ชื่อผู้รับการนิเทศ  นางธีรารัตน์ พวงคำ  ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่นิเทศ 3 สิงหาคม  เวลา  8.30-9.30 น.

ขณะทำการสอนวิชา  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวชี้วัด  ท 1.1 ป. 1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้น ๆ 

1.การนิเทศ (ผู้นิเทศ) ประเด็นพิจารณาดังนี้

1.1. มีข้อมูลนักเรียนที่ต้องได้รับการแก้ไข/พัฒนา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เรื่อง การอ่านออกเสียงคำ                                                   1. นักเรียนอ่านและจำพยัญชนะไม่ได้

2. นักเรียนอ่านและจำสระไม่ได้                                                    

3. นักเรียนเขียนพยัญชนะ และสระไม่ได้ 

4. นักเรียนอ่านออกเสียงคำง่าย ๆ ไม่ได้

1.2 ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนที่ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการ

1. ฝึกให้นักเรียนอ่านพยัญชนะบ่อย ๆ ทุกวัน

2. ฝึกให้นักเรียนอ่าน และเขียนสระบ่อย ๆ วันละหลาย ๆ ครั้ง

          3. ฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำดัง ๆ ให้ก้องอยู่ในหูของนักเรียน

1.3 มีการสะท้อนผลการนิเทศและให้ข้อเสนอแนะ

ผู้นิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้

 1. ให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะ สระ ให้ถูกต้องและรวดเร็ว
 2. ให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนคำง่าย ๆ ให้ถูกต้อง                                                   

1.4 กำหนดระยะเวลาให้ครูผู้รับการนิเทศดำเนินการพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

ระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนสัปดาห์ละ 1  วัน  ในชั่วโมงซ่อมเสริมนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง


03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองยาว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางนภาพร ศรีอินทร์

การนิเทศชั้นเรียน ป.6 วันนี้พบว่า ครูและนักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งจากการนิเทศชั้นเรียนก็ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังต่อไปนี้

 1. ฝึกกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ไม่ตัดสินหรือกล่าวโทษเพื่อ ไม่ตำหนิ ฝึกการจัดการอารมณ์ของตนเอง ตลอดจนการมีมารยาทในการฟัง การพูด การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์
 2. การอ่านออกเสียงคำพื้นฐาน 100 คำ การเขียนคำพื้นฐาน 100 คำ การแก้ไขคำอ่าานที่ถูกต้องชัดเจน การเขียนตามคำบอกและการคัดลายมือ
 3. เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขทุกวัน


นายอิทธินันทฺ์ ยายอด


ข้าพเจ้า นางนภาพร ศรีอินทร์ ได้รับการนิเทศจากท่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว ได้รับคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ 1. อบรมมารยาทนักเรียนให้สุภาพ พูดไพเรา ไม่เสียงดัง เอะอะโวยวาย 2. นักเรียนได้รับการทดสอบอ่าน เขียน คำพื้นฐาน 100 คำ พบว่า การอ่าน 95% ได้หมด แต่การเขียนประมาณ 80% ถือว่าอยู่ในระดับดี จะแก้ไขการเขียนให้ดีขึ้น 3. ฝึกให้นักเรียนได้จำหลักและเทคนิคการเขียนคำยาก และคำที่มีตัวสะกดการันต์เพิ่มเติมให้เขียนได้ง่ายขึ้น 4. ผู้นิเทศได้แนะำให้นักเรียนฝึกการกล้าแสดงออก การอาสา และเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ 5. มารยาทพื้นฐานในการเป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนนำและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
นางนภาพร ศรีอินทร์
10 ส.ค. 2563

03 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวศุภรดา ฉิมปาน

ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวง  ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของนางสาวศุภรดา ฉิมปาน ในรายวิชา วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 23 คน เรื่อง การเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของพืชที่ทางานสัมพันธ์กันรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า นักเรียนจำนวน  17 คน เข้าใจความหมายว่า มนุษย์และสัตว์ต้องการอาหาร น้ำ และอากาศเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตและสามารถทำแบบฝึกชุดกิจกรรมได้ถูกต้อง มีนักเรียนจำนวน 6 คน ยังไม่สามารถทำแบบฝึกชุดกิจกรรมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ ได้แนะนำให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมและให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยให้จัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้านางสาวศุภรดา ฉิมปาน ครู ได้รับข้อเสนอแนะให้ดำเนินการหาแนวทางแก้ปัญหานักเรียนจำนวน 6 คนที่ยังตอบคำถามไม่ตรงประเด็น สาเหตุเพราะนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ชุดฝึกกิจกรรม ดังนั้นครูผู้สอนจึงเลือกวิธีการแบบ active learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากขึ้น
นางสาวศุภรดา ฺฉิมปาน
11 ส.ค. 2563

01 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายอธิวัฒน์ แสงก่ำ

วันนี้ข้่าพเจ้า  นางวรรณิศา  ศรีเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้มาทำการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  มีนายอธิวัฒน์  แสงก่ำเป็นครูประจำชั้น    มีนักเรียน ๗ คน มาเรียนครบ มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ๑ คนคือ ดช.ภัคพล  กมลเสถียร

การนิเทศการอ่าน  ข้าพเจ้าได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.๔ จำนวน ๓๐คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน ๒๔-๓๐คำ   จำนวน ๑ คน คือ ดญ.จิรัชยา  จีจอม  อ่านได้ จำนวน ๑๕-๒๓ คำ จำนวน ๕ คน คือ ดญ.กัญญาพัชญ  กองหยอง,  ดญ.ฉัตรสุรีย์ มีบัวทอง, ดญ.เบญญาภา  จุมศักดิ์ ,ดช.วชิรวิชย์  ปูนแดง  และมี ดช.เกรียงศักดิ์  ใจเย็น  

ส่วนนิเทศการเขียนได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.๔ จำนวน๒๐คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน ๑๖-๒๐คำ   จำนวน ๑ คน คือ  ดญ.จิรัชยา  จีจอม อ่านได้ จำนวน ๑๕ คำ จำนวน ๕ คน คือ ดญ.กัญญาพัชญ  กองหยอง,  ดญ.ฉัตรสุรีย์ มีบัวทอง, ดญ.เบญญาภา  จุมศักดิ์ ,ดช.วชิรวิชย์  ปูนแดง  และมี ดช.เกรียงศักดิ์  ใจเย็น  

และได้นำแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปประเมินผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เพื่อทราบผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด  ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจ  ครูประจำชั้นได้ทำการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้แล้วและอย่างต่อเนื่อง

จากการนิเทศดังกล่าว  ขอให้ครูประจำชั้นได้คิดหานวัตกรรมและใช้กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน  ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านอยู่ในระดับดีหรือมีพัฒนาที่ดีขึ้นให้ได้ทุกคนด้วยนางวรรณิศา ศรีเภา


01 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางเบญญาภา คงสมเพชร

วันนี้ข้่าพเจ้า  นางวรรณิศา  ศรีเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้มาทำการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  มีนางเบญญาภา  คงสมเพชร เป็นครูประจำชั้น    มีนักเรียน ๑๒ คน มาเรียนครบ  

การนิเทศการอ่าน  ข้าพเจ้าได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.๕ จำนวน๓๐คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน ๒๔-๓๐คำ   จำนวน ๓ คน คือ ดญ.น้ำฝน ศรีทับทิม,ดญ.ฐิติกาญจน์  มีบัวทอง,ดญ.ขจีวรรณ  กวยมั่ง  อ่านได้ จำนวน ๑๕-๒๓ คำ จำนวน ๙ คน คือ ดญ.ตติยา ทองคำ,ดญ.ณัฐนิชา เชื้อบริบูรณ์,ดญ.ภัทราพร พรมบุญ,ปัญญาพร  พูลพิน,ดญ.ศิริวรรณ  ป้องไฝ,ดญ.ศิริวรรณ  ป้องไฝ,ดช.นวพล ผากุลและดช.ธนาธร เทพนะรินทร์,ดช.ธราเทพ ปะระไทย

ส่วนนิเทศการเขียนได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.๕ จำนวน๓๐คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน ๒๔คำขึ้นไป   มีจำนวน ๓ คน คือ ดญ.น้ำฝน ศรีทับทิม,ดญ.ฐิติกาญจน์  มีบัวทอง,ดญ.ขจีวรรณ  กวยมั่ง  อ่านได้ จำนวน ๑๕-๒๓ คำ จำนวน ๙ คน คือ ดญ.ตติยา ทองคำ,ดญ.ณัฐนิชา เชื้อบริบูรณ์,ดญ.ภัทราพร พรมบุญ,ปัญญาพร  พูลพิน,ดญ.ศิริวรรณ  ป้องไฝ,ดญ.ศิริวรรณ  ป้องไฝ,ดช.นวพล ผากุลและดช.ธนาธร เทพนะรินทร์,ดช.ธราเทพ ปะระไทย

และได้นำแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปประเมินผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    เพื่อทราบผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด  ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจ  ครูประจำชั้นได้ทำการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้แล้วและอย่างต่อเนื่อง

จากการนิเทศดังกล่าว  ขอให้ครูประจำชั้นได้คิดหานวัตกรรมและใช้กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน  ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านอยู่ในระดับดีหรือมีพัฒนาที่ดีขึ้นให้ได้ทุกคนด้วย


 1596251902_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1596251902_2.msword   1596251902_3.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1596251902_4.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1596252419_5.pdf 


ข้าพเจ้า นางเบญญาภา คงสมเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างสมำ่เสมอ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ่านและเขียนได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ดี และดีมาก ระดับ ดี จำนวน 8 คน และดีมาก จำนวน 4 คน ตามเอกสารแบบสรุปความสามารถในการอ่านและเขียน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และจะนำแนวปฎิบัติที่ ผู้อำนวยการเข้านิเทศนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป
นางเบญญาภา คงสมเพชร
06 ส.ค. 2563

01 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายชำนาญ รักษาศรี

วันนี้ข้าพเจ้า นางวรรณิศา  ศรีเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้มาทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนายชำนาญ รักษาศรีเป็นครูประจำชั้น มีนักเรียน ๑๒ คน มาเรียนครบ  มีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ๒ คนคือดช.บุณยกร เพชรดีและดช.อัศวิน พาเสนา

การนิเทศการอ่าน  ข้าพเจ้าได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.๖ จำนวน๓๐คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน ๒๔-๓๐คำ   จำนวน ๔ คน คือ ดญ.จิดาภา น้อยปัดชา,ดญ.ณัฐนิชา ป้องไฝ,ดญ.ศิริวรรณา  ปัดชา,ดช.ธราเทพ  รูปยัน  อ่านได้ จำนวน ๑๕-๒๓ คำ จำนวน ๕ คน คือ ดญ.นิชา  เมืองพรม,ดช.อนุภัทร  เสียงใส,ดช.ศุภกฤษณ์ จันเตื่อย,ดช.ศักดินนท์  พิมสาร ,ดช.เดชา  ลุนนารี

ส่วนนิเทศการเขียนได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.๕ จำนวน๓๐คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน ๒๔คำขึ้นไป 

มี จำนวน ๕ คน คือ ดญ.จิดาภา น้อยปัดชา,ดญ.ณัฐนิชา ป้องไฝ,ดญ.ศิริวรรณา  ปัดชา,ดช.ธราเทพ  รูปยัน,ดญ.นิชา  เมืองพรม  อ่านได้ จำนวน ๑๕-๒๓ คำ จำนวน ๔ คน คือ ดช.อนุภัทร  เสียงใส,ดช.ศุภกฤษณ์ จันเตื่อย,ดช.ศักดินนท์  พิมสาร เขียนได้น้อยกว่า ๑๕ คำ มี๑ คน คือ ดช.เดชา  ลุนนารี

และได้นำแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปประเมินผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    เพื่อทราบผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด  ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจ  ครูประจำชั้นได้ทำการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้แล้วและอย่างต่อเนื่อง

จากการนิเทศดังกล่าว  ขอให้ครูประจำชั้นได้คิดหานวัตกรรมและใช้กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน  ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านอยู่ในระดับดีหรือมีพัฒนาที่ดีขึ้นให้ได้ทุกคนด้วย


 1596252486_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1596252486_2.msword   1596252486_3.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1596252486_4.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 


01 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางจิตรลดา สิงห์มนต์

นนี้ข้าพเจ้า นางวรรณิศา  ศรีเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ทำการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งมีนางจิตรลดา  สิงห์มนต์ เป็นครูประจำชั้น  มีนักเรียน ๓ คน แยกเป็นนักเรียนชาย ๑คน นักเรียนหญิง ๒ คน

  ่ครูประจำชั้้นจัดการเรียนรู้ร่วมกันในระดับชั้นอนุบาล๒และ๓ ในห้องเรียนเดียวกัน   นักเรียนมีความพร้อมรับประสบการณ์การเรียนเรียนรู้จากครูผู้สอน สามารถทำกิจกรรมที่ครูถ่ายทอดให้ได้  ข้าพเจ้าได้นำคำพื้นฐานของชั้นอนุบาลจำนวน ๑๐ คำ  ซึ่งประกอบด้วยคำว่า   แม่  พ่อ  มา  ไป  พ่อ   เล่น  ซื้อ   ขาย   พี่ น้อง  เพื่อทำการทดสอบว่านักเรียนรู้จักคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหล่านี้ไหมและทำการทดสอบให้ฝึกอ่านออกเสียงตามครู  นักเรียนสามารถอ่านได้และจำไม่ได้ครบทุกคำ  แต่นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ได้ดีนักเรียนจะได้เข้าและรู้ความหมายใช้คำพื้นฐานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนสื่อสาร โต้ตอบ ได้เหมาะสมตามวัย    การนับเลข๑-๒๐ นักเรียนสามารถนับได้ มีสมาธิในการทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนดได้

ขอฝากให้ครูปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ  การทำความเคารพ  การพูดจา โต้ตอบ ด้วยถ้อยคำสุภาพ  การเอ่ยคำขอโทษ  ขอบคุณ การเก็บของเล่นเข้าที่ สอนการล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่างและการใส่หน้ากากเมื่อต้องอยู่ในห้องเรียนและไปในชุมชน  สอนการจัดเก็บรองเท้าให้ถูกที่  ให้นักเรียนรู้จักดูแลตังเองและมีน้ำใจให้ผู้อื่น  การฝึกให้นักเรียนแต่งกายมาโรงเรียนให้ถูกระเบียบ การทิ้งขยะให้ถูกที่ ตามข้อตกลงของโรงเรียนและห้องเรียนด้วย

ฝากใคุณครูปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์  การไม่พุดปด  การเก็บของคนอื่นแล้วส่งคืนเจ้าของ  และไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ให้ผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัยอย่างสม่ำสเมอด้วย

 นางวรรณิศา ศรีเภา


ข้าพเจ้านางจิตรลดา สิงห์มนต์ ครูประจำชั้นปฐมวัย ได้ดำเนินการพัฒนาการอ่านของนักเรียนทางด้านการอ่านแล้ว พบว่านักเรียนร้อยละ 80 สามารถอ่านคำพื้นฐานได้ และสามารถเขียนได้ร้อยละ 30 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำแบบฝึกพัฒนาการอ่านเขียนสำหรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนต่อไป ในส่วนของการปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์ และคุณธรรมของนักเรียน เข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีจิดสำนึกรักการออม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางจิตรลดา สิงห์มนต์
06 ส.ค. 2563

01 ส.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว

นิเทศเรื่องการป้องกันและเตรียมพร้อมการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019วันนี้ข้าพเจ้า นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว ได้ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน  9 คน นางวันพร  พุ่มจันทร์  เป็นครูประจำชั้น หัวข้อนิเทศ และผลการนิเทศ ดังนี้

1. มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVIC-๑๙)

ครูได้มีการจัดเตรียมห้องเรียนตามมาตรการ มีการจัดจุดนั่งเรียนของนักเรียน โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ครูและนักเรียนทุกคนมีการสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง

ข้อเสนอแนะ : ครูต้องเน้นย้ำนักเรียนในปฏิบัติตนแบบ NEW NORMAL ให้นักเรียนหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และให้นักเรียนนำถุงผ้าที่โรงเรียนจัดเตรียมให้ และให้ใช้ของส่วนตัวไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น

2. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  

ครูมีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการปฐมนิเทศชั้นเรียนได้เหมาะสม  

ข้อเสนอแนะ : ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย

3. ด้านสภาพและสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องเรียนสะอาดสะอ้าน ตกแต่งสวยงาม เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ขอให้รักษาสภาพและปรับเปลี่ยนบรรยากาศตามความเหมาะสม ให้นักเรียนขณะนอบหลับ ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด ขอชมเชยในความใส่ใจของคุณครู

 นางวันพร พุ่มจันทร์


ขอขอบคุณครูไพวรรณ หาญแก้วที่ได้มานิเทศติดตาม การเตรียมพร้อมการเปิดเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งได้จัดเตรียม ป้องกันตามมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดี และเตรียมพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการในการ ดำเนินการจัดทำเอกสารชั้นเรียน และเอกสารอื่นที่จำเป็นในการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน ขอบคุณครูไพวรรณ หาญแก้ว ที่ให้คำแนะนำในด้านการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี
นางวันพร พุ่มจันทร์
06 ส.ค. 2563

นักเรียนสามารถปฎิบัติตนตามข้อตกลงและข้อเสนอแนะ
นางสาวไพวรรณ หาญแก้ว
06 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองไขว่
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมใจ วงษา

ข้าพเจ้านายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไขว่ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 ได้แนะนำครูผู้สอนในเรื่องต่อไปนี้

 1. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ all about me สาระที่ 1 ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่ฟังและอ่าน โดยผ่านการสนทนาโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน
 2. นักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มใส ไหว้สวย
 3. นักเรียนแต่งกายถูกต้อง เรียบร้อย ตามระเบียบของโรงเรียน
 4. ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ เหมาะแกการเรียนรู้ของผู้เรียน


นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง


ข้าพเจ้านางสมใจ วงษา ผู้รับการนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 ได้ปฏิบัติการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 1. เตรียมสื่อ และจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ All about me ตามตัวชี้วัดในสาระที่ 1 ต 1.1 ม.1/1 2. ฝึกนักเรียนให้ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาด และสร้างบรรยากาศการเรียนให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ
นางสมใจ วงษา
31 ก.ค. 2563

1. ครูผู้สอนได้นำการนิเทศไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในหน่วยการเรียนรู้ All about me โดยมีการเรียนรู้คำศัพท์ในบทเรียนผ่านการสนทนาโต้ตอบระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ และความหมายมากขึ้น 2. นักเรียนที่ทำการเรียนการสอนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน แต่งกายถูกต้องเรียบร้อย และช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องเรียนอยู่เสมอ
นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง
31 ก.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน วัดศรีจันดาธรรม
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางจุไรรัตน์ น้อยกรม

วันนี้ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เรื่องการเรียนตามโครงงานแบบวัฎจักรวิจัย กิจกรรมการทดลองบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนายตั๊ด กะสี


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองไขว่
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสิรินาถ เพลิดภูเขียว

ข้าพเจ้านายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไขว่ ได้นิเทศการจัดการรียนการสอน วิชางานเพิ่ม 2 ชั้น ม.3 ได้แนะนำครูผู้สอนในเรื่องต่อไปนี้

 1. ครูได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอธิบายหลักการถนอมอาหาร โดยการใช้สื่อของจริงมาเป็นตัวอย่าง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 2. นักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ยิ้มใส ไหว้สวย
 3. นักเรียนแต่งกายเป็นระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 4. ห้องเรียนสะอาด เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน


นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง


1. ครูจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพยายามใช้สื่อที่เป็นของจริง และสามารถหาได้ในท้องถิ่น 2. ครูได้แนะนำการปฏิบัติตัวของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยตรงตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน สอดแทรกไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ครูตรวจสอบการแต่งกายของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน
นางสิรินาถ เพลิดภูเขียว
31 ก.ค. 2563

1. ครูผู้สอนได้นำการนิเทศไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการอธิบายหลักการถนอมอาหาร โดยมีการนำสื่อของจริง คือ มะยมเชื่อม และมะม่วงกวนมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 2. นักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน แต่งกายถูกระเบียบ และช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องรียนอยู่เสมอ
นายสุทธิพงษ์ ทองยิ่ง
31 ก.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพัชราวรรณ นิลมั่น

จากการเข้านิเทศชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคุณครูพัชรวรรณ นิลมั่น เป็นคุณครูประจำชั้น พบว่ามีนักเรียนทั้งหมด 9 คน เป็น  มีนักเรียน3 คนที่ยังอ่าน เขียน และจำรูปพยัญชนะไม่คล่องได้แก่ 1.เด็กชายปรเมเมศวร์  ยงดี  2.เด็กชายพงศกร   เบ้าอาสา 3.เด็กหญิงนริศรา  ชายเรือน จึงให้คำแนะนำกับคุณครูประจำชั้นให้นำแบบฝึกทักษะด้านการอ่านพย้ญชนะ และนวัตกรรมด้านการอ่านมาใช้พัฒนาทักษะ โดยใช้เวลา 1 เดือน และให้มีการวัดประเมินผล ติดตามผลการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


ข้าพเจ้า นางพัชราวรรณ นิลมั่น ครูประจำชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน - โรงเรียนบ้านนร่องดู่ ได้ดำเนินการและหาวิธีแก้ไขการพัฒนา นักเรียนที่ยังอ่านและจำพยัญชนะไม่ได้ ข้าพเจ้าได้นำแบบฝึกทักษะด้านการอ่านพยัญชนะและนวัตกรรมด้านการอ่าน มีการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม(ตามเอกสารที่แนบ) ผลปรากฎว่านักเรียนทั้ง 3 คน จำรูปพยัญชนะและอ่านพยัญชนะตามที่กำหนดได้ถูกต้อง และส่งผลไปถึงการจำอักษรต่ำได้ถูกต้อง
นางพัชราวรรณ นิลมั่น
05 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสุนิสา เสาธง

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีคุณครูสุนิสา เสาธง เป็นคุณครูประจำชั้น จากการนิเทศพบว่ามีนักเรียน จำนวน 2 คน ขาดทักษะด้านการคำนวณ ในเรื่องจำนวนคู่ และจำนวนคี่  ได้แก่ 1 เด็กชายณัฐดนัย   เสือจุ้ย  2.เด็กหญิงอารี  ปัดดา จึงได้ให้คำแนะนำในการใช้สื่อที่หลากหลายและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และให้ทำใบงานมาฝึกซ้้ำ ย้ำทวน ให้มีผลการเรียนรู้เรื่องจำนวนคู่และจำนวนคี่ ให้ดียิ่งขึ้น และให้มีการวัดและประเมินผลเพื่อนำผลมาวิเคราะห์และพัฒนาต่อไปนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


ข้าพเจ้า นางสุนิสา เสาธง ครูประจำชั้น ป.2 ได้นำคำแนะนำมาปรับใช้โดยใช้ใบงาน และสื่อการสอนที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้ทำแบบฝึก และสอนซ่อมเสริม และให้ทำข้อสอบเพื่อวัดผล ประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนรู้ เรื่องจำนวนคู่ และจำนวนคี่ให้ดียิ่งขึ้น และผ่านจุดประสงค์ตามตามวัดชี้วัด
นางสุนิสา เสาธง
05 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวอังคณา จงทัน

วันนี้ข้าพเจ้า นายกรเอก  มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศ ติดตาม ชั้นอนุบาล 2 ซึ่งมี นางสาวอังคณา  จงทัน เป็นครูประจำชั้น ในประเด็นดังนี้ 1) แผนการจัดการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอนของอนุบาล ครูมีแผนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  2) บรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้สื่อสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานเพิ่มขึ้น   ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไปและขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางบุญมี พิมพ์เมือง

จากการที่ได้เข้านิเทศชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณครูบุญมี พิมพ์เมืองเป็นคุณครูประจำชั้น พบว่ามีนักเรียนส่วนใหญ่ ยังเขียนคำในมาตราตัวสะกด แม่เกอว ไม่ถูกต้อง จึงได้ให้คำแนะนำ ให้คุณครูนำแบบฝึกต่างๆมาสอนซ้ำ ย้ำ ทวน และทดสอบอ่าน เขียน เป็นรายบุคคลเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ แล้ววัดและประเมินผลแล้วน้ำผลที่ได้มาพัฒนานักเรียนต่อไปนางสาวกนกพร จันทรสุกรี


ข้าพเจ้า นางบุญมี พิมพ์เมือง ครูประจำชั้น ป.3 ได้นำคำแนะนำของ นางสาวกนกพร จันทรสุกรี ผู้อำนวยการโรงเรียน มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดย 1.ให้นักเรียนอ่านซ้ำบ่อยๆ โดยอ่านผันคำ สะกดคำ 2.ให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล 3.ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกที่มีตัวสะกดด้วย ว หรือแม่เกอว 4.ให้นักเรียนเขียนคำที่สะกดด้วยแม่เกอว ตามที่ครูกำหนด
นางบุญมี พิมพ์เมือง
05 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงน้ำเดือ
ระดับชั้น : ม.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวศรีไพร สีเกาะ

ข้าพเจ้า นายเจริญ  พรมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้ของนางสาวศรีไพร  สีเกาะ ในรายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้พูดคุยกับนักเรียน สอบถามเรื่องการทำการบ้าน การอ่านหนังสือ และการแบ่งเวลา การใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสม และได้เน้นย้ำกับครูผู้สอนให้มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาให้เต็มที่ ฝึกให้นักเรียนคิด วิเคราะห์  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการวัดผลและประเมินผลตามตัวชี้วัด ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนนายเจริญ พรมมี


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวอำภา ปานเกษม

ข้าพเจ้า นายกรเอก  มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นอนุบาล 3 จำนวนนักเรียน 20 คน ซึ่งมีนางสาวอำภา  ปานเกษม เป็นครูประจำชั้น ในประเด็น ดังนี้  1) การจัดทำแผนการเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน 2) การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียรรู้   

ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเแ็นกำลังใจให้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 31 ก.ค.63นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางศรัญญา ลาคำ

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ซึ่งมีนางศรัญญา ลาคำ ครูประจำ ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3) ให้ครูจัดทำเครื่องมือประเมินการอ่านของนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง  อ่อนหานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็ว ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนวลอนงค์ แก้วตา

วันนี้ข้าพเจ้านางพรทิพย์  ชำนาญ ครูวิชาการระดับประถมศึกษา(ป.1-3) ได้เข้าเยี่ยมชัั้นเรียน นิเทศติดตามครูผู้สอน นางสาวนวลอนงค์  แก้วตา ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วันนี้ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่องความสำคัญของอากาศ ได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเรื่องการถ่ายเทของอากาศ การหมุนเวียนของอากาศ  การหายใจเข้าออกของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการเรียนรุู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูผู้สอนได้ใช้วิธีฝึกปฎิบัติจริงร่วมกับการใช้สื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื่้อหาสาระนั้นๆ  พบว่า  นักเรียนทั้งหมดจำนวน  13   คน   ขาดเรียน 1  คน  ส่วนมากมีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถตอบคำถามได้ ร่วมกันสนทนาในชั้นเรียนอย่างสนุกสนาน  จำนวน 8 คน และมีนักเรียนที่ยังไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บ้าง เล็กน้อย จำนวน 3-4 คน  ได้เสนอแนะให้ครูผูู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลากหลาย  อาจใช้วิธีแบ่งกลุ่ม ฝึกปฎิบัติ ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนางพรทิพย์ ชำนาญ


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายภานุวิชญ์ จันท้าว

ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้รับการนิเทศ คุณครูภานุวิชญ์ จันท้าว มีการจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง การบวกเศษส่วน โดยมีการใช้สื่อประกอบการสอน มีใบงาน แบบฝึกเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ แต่พบว่า มีนักเรียน 2 คน ที่เรียนรู้ช้า ไม่ทันเพื่อน ครูต้องอธิบายให้ฟังหลายครั้ง พร้อมทั้งต้องสอนให้ฝึกทำเป็นรายบุุคล โดยให้เริ่มฝึกทำจากแบบฝึกที่ง่าย ๆ ก่อน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงในการเรียนให้กับผู้เรียนนายจเร บัวหลวง


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางปานรพี ราชาวัง

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ซึ่งมีนางปานรพี  ราชาวัง ครูประจำ ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3)การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยได้แจ้งครูจัดทำเครื่องมือประเมินการอ่านของนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง  อ่อนหานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็ว ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางนุชริน ชุดชา

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ซึ่งมีนางนุชริน ชุดชา ครูประจำ ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนอ่านหนังสือได้เป็นส่วนใหญ่ แจ้วครูจัดทำเครื่องมือประเมินการอ่านของนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง  อ่อนหานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็ว ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวสุพรรษา มาลา

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซึ่งมีนางสาวสุพรรษา  มาลา  ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาไทย แจ้งให้ครูจัดทำเครื่องมือประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง  อ่อนหานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็ว  ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายเจษฎา สืบสันติกุล

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ซึ่งนายเจษฎา สืบสันติกุล  ครูประจำวิชาคณิตศาตร์  ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3)  ครูดำเนินการสอนเรื่องเศษส่วน   แจ้งครูจัดหาสื่อนวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไข ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวฉัฐญาภรณ์ วิชยาวณิชย์กุล

วันนี้ข้าพเจ้านายอินจันทร์  เทพโพธาได้มานิเทศติดตาม เยี่ยมชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวฉัฐญาภรณ์ วิชยาวณิชยกุล   ครูประจำกลุ่มสารุการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งกำลังสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีประเด็นการนิเทศ  คือ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน)  จากการสะท้องผลการสอนกับคุณครูฉัฐญาภรณ์  ทำให้ทราบว่า ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน  มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ชำรุด  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองชำรุดเสียหาย  สารเคมีหมดอายุการใช้งาน เนื่องจากได้รับจัดสรรมานาน  ไม่ได้รับการจัดสรรหรือจัดซื้อเพิ่มเติม   ส่วนการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตรเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้ดกิดความสนใจ  และเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขี้น  นอกจากนี้ขอให้คุณครุูได้เน้นย้ำนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองทางด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19  ให้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไปนายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้าพเจ้า นางสาวฉัฐญาภรณ์ วิชยาวณิชย์กุล ครูประจำกลุ่มสาะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศจาก นายอินทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน ในประเด็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ได้นำสื่อประกอบการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น
นางสาวฉัฐญาภรณ์ วิชยาวณิชย์กุล
03 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวสัจจานุพร ฟองแก้ว

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งมีนางสาวสัจจานุพร  ฟองแก้ว ครูประจำศิลปะ  ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3) ครูใช้สื่อรูปภาพในการสอน แจ้งครูจัดหานววัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


คุณครูมีแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะสมกับผู้เรียน มีบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และให้คุณครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป ครูใช้กระบวนการ PBL บูรณาการการจัดการเรียนรู้และขอให้คุณครูใช้ active learning ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป ขอขอบคุณในการตั้งใจและขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
นางสาวสัจจานุพร ฟองแก้ว
03 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยอีจีน
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัญจนพร เหลืองแดง

วันนี้ข้าพเจ้านายอินจันทร์  เทพโพธา   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน  ได้มานิเทศติดตาม เยี่ยมชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวกัญจนพร  เหลืองแดง   ครูประจำกลุ่มสารุการเรียนรู้์สังคมศึกษาฯ ซึ่งกำลังสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีประเด็นการนิเทศ  คือ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน)  จากการสะท้องผลการสอนกับคุณครูกัญจนพร  ทำให้ทราบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีจำนวนมากถึง 33 คน  ซึ่งต้องจัดห้องเรียนใหม่ที่ใต้ถุนอาคารเรียน  ในการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาซึ่งเป้นวิชาที่มีเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจำมาก  และต้องใช้สื่อโดยเฉพาะทีวี  เพื่อฉายวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนแต่ที่ห้องยังไม่มีทีวี  จึงแนะให้นำนักเรียนไปเรียนที่ห้องเรียนที่มีทีวีอยู่แล้ว   นอกจากนี้ให้คุณครูจัดการเรียนรู้ให่้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในหลักสูตร  โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ต้องรู้เป็นสำคัญ   สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้  หรือที่ต้องพัฒนาเป้นพิเศา เช่นเด็กชายธนพัฒน์   คำงุ้น  ให้คุณครูจัดหาสื่อหรือวิธีการที่จัดการเรียนรู้ให้เป็นการเฉพาะต่อไป


 1596429239_2. 
นายอินจันทร์ เทพโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้าพเจ้านางสาวกัญจนพร เหลืองแดง ครูประจำกลุ่มสารุการเรียนรู้์สังคมศึกษาฯ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายอินจันทร์ เทพโพธา ในประเด็นการนิเทศ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน) โดยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ คือ ได้ใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งได้นำนักเรียนไปเรียนที่ห้องเรียนที่มีทีวี และได้จัดการเรียนรู้โดยเฉพาะให้กับเด็กชายธนพัฒน์ คำงุ้น โดยการจัดหาสื่อหรือวิธีการที่จัดการเรียนรู้ให้เป็นการเฉพาะ
นางสาวกัญจนพร เหลืองแดง
03 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวยุภาพร ปักการะนัง

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ซึ่งมีนางสาวยุภาพร ปักการะนัง ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาภาษาไทย ในประเด็น ดังนี้ 1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน  ในเรื่องการอ่านออกเขียนได้  ดำเนินการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  ดังนี้ ให้จัดทำเครื่องมือประเมินการอ่านของนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง  อ่อน หานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็วเริ่มจากกลุ่มอ่อนก่อน  ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายธันวา สร้างสกุล

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้น ป.๕ ตัวชี้วัด มาตรฐาน พ ๓.๑  ป. ๕/๓ โดยครูใช้กระบวนการสอนเริ่มจากอบอุ่นร่างกาย อธิบาย สาธิตการม้วนหน้าให้นักเรียนดูและครูให้นักเรียนฝึกซ้อมม้วนหน้าทีละคน ครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และมีแบบประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ป.๕ มีความพร้อมร้อยละ ๓๒ ปานกลางร้อยละ ๔๗ ไม่พร้อมร้อยละ ๒๑ จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านการเขียนตามคลังคำที่ครูได้จัดทำไว้

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม Classroom Meeting  คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ได้ครบถ้วน ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาววรัญญา คำมิ่ง

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Asking and answering about occupations ในระดับชั้น ป.๕ ตัวชี้วัด มาตรฐาน มาตรฐาน ต ๑.๓  ป.๕/๑  โดยครูใช้บัตรภาพกับบัตรคำศัพท์มาอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังและพูดตาม และมีแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ควรเพิ่มเติมแบบประเมินในการพูดและการเขียน และฝึกนักเรียนให้ได้สนทนาเป็นคู่

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ป.๕มีความพร้อมร้อยละ ๓๒ ปานกลางร้อนละ 47 ไม่พร้อมร้อยละ ๒๑ จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านการเขียนตามคลังคำที่ครูได้จัดทำไว้

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม Classroom Meeting  คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ได้ครบถ้วน ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


ข้าพเจ้า น.ส.วรัญญา คำมิ่ง ครูประจำชั้น ป.5 และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ได้มีการจัดทำและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1. ได้จัดทำ เครื่องมือในการบันทึกการ อ่าน ฟัง พูด อ่านเขียน ในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และได้ทดลองการเรียนการสอน แบบ Plickers เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจภาษาอังกฤษ มากขึ้น 2.ได้จัดทำสื่อการอ่านออกเขียนได้ เพื่อพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรคำ และคำพื้นฐานวิชาภาษาไทย ในชั่วโมงซ่อมเสริม และได้จดบันทึกความก้าวหน้า ในการพัฒนาต่อไป
นางสาววรัญญา คำมิ่ง
07 ส.ค. 2563

31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายทิฐินันท์ ธนกรธีรวณิชย์

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ซึ่งมีนายทิฐินันท์ ธนกรธีรวณิชย์ ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ ในประเด็น ดังนี้ 1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2) บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3)  ให้จัดทำเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง  อ่อน หานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็วเริ่มจากกลุ่มอ่อนก่อนนายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวฐิติพร จันหอม

ข้าพเจ้า  นายกรเอก  มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ซึ่งมีนางสาวฐิติพร  จันหอม ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ ในประเด็น ดังนี้ 1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2) บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3)ให้ครูจัดทำเครื่องมือในการเรียนการสอน จัดหานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียน ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไป  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางอาภาพร มาทา

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อ่านเขียนคำควรรู้คู่ความหมาย ในระดับชั้น ป.๖ ตัวชี้วัด มาตรฐาน ท ๑.๑ ป.๖/๑ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการอ่านคำและอธิบายความหมายของแต่ละคำ ครูควรเพิ่มเติมภาพให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจน เช่น เกวียน เพราะนักเรียนอาจไม่เข้าใจเนื่องจากเป็นชาวเขา

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ป.๖/๒ มีความพร้อม ๗ คน ปานกลาง ๒ คน ไม่พร้อม ๔ คน บกพร่อง ๑ คน จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านการเขียนตามคลังคำของชั้น ป.๖

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายยุทธชัย ยันต์วิเศษ

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ในระดับชั้น ป.๖ ตัวชี้วัด มาตรฐาน ว ๑.๒ ป.๖/๔  ครูใช้ PowerPoint ประกอบการสอน และจัดทำสื่อศิลาจารึก เรื่อง ระบบย่อยอาหารให้นักเรียนได้เรียนรู้กับสื่อ พร้อมทั้งสรุปทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับอวัยวะในการย่อยอาหาร นักเรียนทำใบงานอวัยวะในการย่อยอาหาร และควรเพิ่มเติมกิจกรรมกลุ่มตามแผนการจัดการเรียนรู้

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ป.๖/๑ มีความพร้อม ๙ คน ปานกลาง ๖ คน ไม่พร้อม ๓ คน บกพร่อง ๑ คน จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านการเขียนตามคลังคำของชั้น ป.๖

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวปัทมา วิรัชลาภ

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะเด่นของดนตรี ในระดับชั้น ม.๓ ตัวชี้วัด มาตรฐาน ศ ๒.๑ ม.๓/๔-๖  ครูเปิดตัวอย่างเพลงที่นักเรียนสนใจให้นักเรียนฟัง และสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลง ปัจจัยที่ทำให้เพลงเป็นที่ยอมรับ

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ม.๓ ครูยังไม่ได้จัดทำข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียน จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งจัดทำข้อมูลนักเรียนและพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ ๑๖ คน กลุ่มเสี่ยง ๓ คน กลุ่มมีปัญหา ๔ คน ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ม.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายกิตติศักดิ์ ต๋าระ

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความหมายของสารสนเทศ  ในระดับชั้น ม.๕ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเรื่องสารสนเทศ เริ่มตั้งแต่ข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล สารสนเทศ และให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ม.๒ ครูยังไม่ได้จัดทำข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียน จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งจัดทำข้อมูลนักเรียนและพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทับเบิกร่วมใจ
ระดับชั้น : ม.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวอรอนงค์ บัวทุม

๑.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลักษณะของภาษาไทย ในระดับชั้น ม.๖ ตัวชี้วัด มาตรฐาน ท ๔.๑ ม.๖/๑ ครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน และอภิปรายเรื่องลักษณะของภาษาไทย

๒. การอ่านออกเขียนได้ นักเรียนในระดับชั้น ม.๖ ครูยังไม่ได้จัดทำข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียน จึงขอให้ครูประจำชั้นเร่งจัดทำข้อมูลนักเรียนและพัฒนานักเรียนที่ไม่มีความพร้อมโดยใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

๓.การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูมีการดำเนินการเยี่ยมบ้าน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมโฮมรูม คัดกรองนักเรียน SDQ ในระบบ SCAN TOOL ปรากฏว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มปกติ ๖ คน กลุ่มเสี่ยง ๑ คน ขอให้ครูพัฒนาส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนตามกลุ่มที่ได้คัดกรอง นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางรุจี ขะมานาม

วันนี้ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย ได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนางรุจีขะมานาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าครูผู้สอนได้มีการจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ใบงานและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ จากการสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้พบว่านักเรียน ทั้งหมด 21 คน มีความตั้งใจเรียนดี อภิปรายซักถาม ตอบคำถามได้ดี บรรยากาศในชั้นเรียนมีด้วยความสนุกสนาน ได้ให้คำแนะนำโดยให้ใช้วิธีการประเมินนักเรียนที่หลากหลาย และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการจัดทำเอกสารงานธุรการในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนนายจเร บัวหลวง


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสกาวรัตน์ ศรีอุดกัน

            วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางสาวนวพร  กะกุคำ  ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นางกาวรัตน์  ศรีอุดกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อการสอน มีใบงาน และ ใบความรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18   กลุ่มปานกลาง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 47  กลุ่มอ่อน  6  คน คิดเป็นร้อยละ 35   

             ข้อเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้นการจัดกิจกรรม Active Learning   และ STEM และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายวิเชียร บูชา

        วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน  และนางสาวนวพร  กะกุคำ ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นายวิเชียร  บูชา  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อการสอน มีการฝึกปฏิบัติจริง  และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41   กลุ่มปานกลาง 10  คน คิดเป็นร้อยละ59   กลุ่มอ่อน  0  คน คิดเป็นร้อยละ 40   

             ข้อเสนอแนะ ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบ STEM  และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย

           วันนี้ข้าพเจ้า  นายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วย  นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน  และนางสาวนวพร  กะกุคำ ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ    นายกิตติ์ธณัฏฐ์  เพ็งสาย  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45   กลุ่มปานกลาง 12  คน คิดเป็นร้อยละ55  กลุ่มอ่อน  0  คน คิดเป็นร้อยละ 0   

             ข้อเสนอแนะ ควรจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดทำนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยสอน   และเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning   และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนวพร กะกุคำ

          วันนี้ข้าพเจ้า  นายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วย  นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน   ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ    นางสาวนวพร  กะกุคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อเการสอน ใช้ใบความรู้และใบงาน และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 8 คน คิดเป็นร้อยละ 36   กลุ่มปานกลาง 11  คน คิดเป็นร้อยละ 50  กลุ่มอ่อน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 14   

             ข้อเสนอแนะ ควรจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มต่างๆ  มีการใช้สื่อ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้อย่างหลากหลาย   และเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning   และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายนิติ ศรีอินทร์

              วันนี้ข้าพเจ้า  นายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วย  นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน  และนางสาวนวพร  กะกุคำ ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ    นายนิติ  ศรีอินทร์  กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40   กลุ่มปานกลาง 8  คน คิดเป็นร้อยละ 53  กลุ่มอ่อน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 7   

             ข้อเสนอแนะ ควรจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active  Learning   และจัดทำสื่อนวัตกรรมใหม่ มาแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มต่างๆ มีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสิชรส สิงห์ป้อง

         วันนี้ข้าพเจ้า  นายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วย  นางสกาวรัตน์  ศรีอุดกัน  และนางสาวนวพร  กะกุคำ ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ   นางสิชรส  สิงห์ป้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13   กลุ่มปานกลาง 11  คน คิดเป็นร้อยละ 69  กลุ่มอ่อน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 18 

             ข้อเสนอแนะ ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  มีการใช้สื่อ นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


31 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยน้ำขาว
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายอรรถพล เสาธง

ข้าพเจ้า  นายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ได้มานิเทศเยี่ยมชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซึ่งมีนายอรรถพล  เสาธง ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ  ในประเด็น ดังนี้   1) ครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเหมาะกับผู้เรียน 2)บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียน 3) ให้ครูจัดทำเครื่องมือประเมินนักเรียนที่สอนจัดทำข้อมูลนักเรียนแยกเป็นกลุ่ม  เก่ง กลาง อ่อนหานวัตกรรมหรือแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการแก้ไขโดยเร็ว ขอให้คุณครูพัฒนาต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูในการจัดการเรียนรู้ต่อไปนายกรเอก มิ่งศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวรรณภา เพชรบูรณิน

วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้น ป.6 ดังนี้ 1.มาตรการการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ครูประจำชั้นได้จัดมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี  พร้อมจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563  2.การคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดระดับการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้น ป.6  พร้อมวิเคราะห์วิจัยหานวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนทุกคนว่าอย่างไร   ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
 นายมนต์ชัย ชอบดอน


ข้าพเจ้า นางวรรณภา เพชรบูรณิน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6/2 ได้รับการนิเทศจาก ผอ.มนต์ชัย ชอบดอน และได้รับคำแนะนำในด้านการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดระดับการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้น ป.6 พร้อมวิเคราะห์วิจัยหานวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้ ในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดย แบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม จาก 12 คน ดังนี้
นางวรรณภา เพชรบูรณิน
04 ส.ค. 2563

30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดกลอย
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางประเชิญ ชำนาญพันธ์

วันนี้ข้าพเจ้า นางประพิศ  คำเอก  ครูโรงเรียนบ้านตาดกลอย ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ของนางประเชิญ ชำนาญพันธ์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตางประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.3  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ในตัวชี้วัด ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้าจังหวะ (chant) จากการสังเกตการณ์สอนเมื่อให้ทำแบบทดสอบปรากฏว่า ด.ช.รัฐมนตรี ชลชี และด.ญ.สุภาวิตา แก้วเบี่ยง ไม่มีความสนใจในการเรียน ไม่กล้าออกเสียงคำ และยังไม่ผ่านต้องพัฒนา ครูควรใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และสุ่มถามรายบุคคลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น  โดยกำหนดระเวลาพัฒนานักเรียนที่ผ่านภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นี้นางประพิศ คำเอก ครูโรงเรียนบ้านตาดกลอย


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางจิตรลดา สิงห์มนต์

วันนี้ข้าพเจ้า นางวรรณิศา  ศรีเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว ได้ทำการนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของชั้นอนุบาล ๒ ซึ่งมีนางจิตรลดา  สิงห์มนต์ เป็นครูประจำชั้น  มีนักเรียน ๗ คน นักเรียนมาครบ

  ่ครูประจำชั้้นจัดการเรียนรู้ร่วมกันในระดับชั้นอนุบาล๒และ๓ ในห้องเรียนเดียวกัน   นักเรียนมีความพร้อมรับประสบการณ์การเรียนเรียนรู้จากครูผู้สอน สามารถทำกิจกรรมที่ครูถ่ายทอดให้ได้  ข้าพเจ้าได้นำคำพื้นฐานของชั้นอนุบาลจำนวน ๑๐ คำ  ซึ่งประกอบด้วยคำว่า   แม่  พ่อ  มา  ไป  พ่อ   เล่น  ซื้อ   ขาย   พี่ น้อง  เพื่อทำการทดสอบว่านักเรียนรู้จักคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหล่านี้ไหมและทำการทดสอบให้ฝึกอ่านออกเสียงตามครู  นักเรียนสามารถอ่านได้และจำไม่ได้ครบทุกคำ  แต่นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ได้ดีนักเรียนจะได้เข้าและรู้ความหมายใช้คำพื้นฐานเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ได้ง่ายขึ้น  นักเรียนสื่อสาร โต้ตอบ ได้เหมาะสมตามวัย    การนับเลข๑-๒๐ นักเรียนสามารถนับได้ มีสมาธิในการทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนดได้

ขอฝากให้ครูปลูกฝังคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในตัวผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ  การทำความเคารพ  การพูดจา โต้ตอบ ด้วยถ้อยคำสุภาพ  การเอ่ยคำขอโทษ  ขอบคุณ การเก็บของเล่นเข้าที่ สอนการล้างมือบ่อยๆ การรักษาระยะห่างและการใส่หน้ากากเมื่อต้องอยู่ในห้องเรียนและไปในชุมชน  สอนการจัดเก็บรองเท้าให้ถูกที่  ให้นักเรียนรู้จักดูแลตังเองและมีน้ำใจให้ผู้อื่น  การฝึกให้นักเรียนแต่งกายมาโรงเรียนให้ถูกระเบียบ การทิ้งขยะให้ถูกที่ ตามข้อตกลงของโรงเรียนและห้องเรียนด้วย

ฝากใคุณครูปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์  การไม่พุดปด  การเก็บของคนอื่นแล้วส่งคืนเจ้าของ  และไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ให้ผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัยอย่างสม่ำสเมอด้วย

 

 

 


 1596255774_2.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1596255774_3.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดกลอย
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายระเบียบ โทนกล้า

วันนี้ข้าพเจ้า นางประเชิญ  ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาดกลอย ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ของนายระเบียบ  โทนกล้า วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1 ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในตัวชี้วัด ม.1/1  อธิบายความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ผลจากการประเมินยังมีนักเรียนที่ต้องแก้ไข/พัฒนา คือ ด.ช.ณครินทร์  อาจหาญและด.ช.ไพโรจน์  คำตุ้ม ซึ่งนักเรียนมาสามารถตอบคำถามจากเนื้อหาที่เรียนได้ ครูควรพัฒนาผู้เรียนโดยจัดสอนเพิ่มเติม หรือสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  ครูจัดทำแผนพัฒนานักเรียนรายบุคคล โดยกำหนดระยะเวลาในการพัฒนานักเรียนที่ไม่ผ่านภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2563นางประเชิญ ชำนาญพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตาดกลอย ผู้นิเทศ


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านตาดกลอย
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางบัวงาม ทีแสงแดง

วันนี้ข้าพเจ้า นางวิลาวรรณ  คล้ายใจตรง ได้ไปนิเทศประเมินความพร้อมพัฒนาการทั้ง4 ด้าน (ปฐมวัย) เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของฉัน หน่วยการเรียนรู้ “เพื่อนของฉัน” จากการประเมินจากการจัดกิจกรรม การโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือน มีเด็กจำนวน 3 คน ที่ยังทำไม่ได้ คือ1. ด.ช.กรวิชญ์  คำแว่น 2.ด.ญ.ญาณิศา  พันจี 3.ด.ญ.ณภัสสร  ทองสุข ได้ระบุวิธีการแก้ไข/พัฒนานักเรียนให้คำแนะนำให้ครูควรชี้แนะวิธีการสังเกต พร้อมทั้งสาธิตวิธีการโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือนที่ถูกต้องให้เด็กได้ทราบก่อน สะท้อนผลการนิเทศ/ให้ข้อเสนอแนะ คุณครูใช้แบบการสอนสาธิตให้นักเรียนดูและเด็กก็ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนโดยมีครูคอยชี้แนะ และจัดให้เด็กได้จับคู่การทำกิจกรรม ได้กำหนดระยเวลาในการดำเนินงานพัฒนานักเรียนที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ภายใน วันที่ 5 สิงหาคม 2563นางวิลาวรรณ คล้ายใจตรง


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.6 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพรรณราย แพสา

             วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางรัตนา  แซ่โก ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนางพรรณราย  แพสา  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมาก มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นกลุ่มเก่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13 กลุ่มปานกลาง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60 กลุ่มอ่อน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 27 วิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบตามตัวชี้วัด   

             ดังนั้นจึงขอให้ครูพัฒนานักเรียนในแต่ละกลุ่มโดยวิธีการที่เหมาะสม  เช่น สอนซ่อมเสริม  สร้างสื่อนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมต่อไป 

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางรัตนา แซ่โก

            วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางพรรณราย  แพสา  ได้นิเทศภายใน นางรัตนา  แซ่โก  สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อติดตาม ทักษะการคิดคำนวนของนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  จัดทำใบงาน และสื่อการสอน  มีการวิเคราะห์ผู้เรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 29 กลุ่มปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50  กลุ่มอ่อน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 21   

             ได้เสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้พัฒนานักเรียนในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม  เช่น สอนซ่อมเสริม  จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมนักเรียนมีส่วนในการสร้างและใช้  จัดหานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมคิด วัฒนะ

วันนี้ข้าพเจ้านายจำเนียร แสงเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา ได้มานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของนางสมคิด  วัฒนะ  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูผู้สอนได้จัดเตรียมห้องเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVIC-19) อย่างถูกต้อง โดยจัดโต๊ะเรียนที่เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน  นักเรียนได้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมทั้งครูผู้สอนด้วย  วันนี้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านแจกลูก ประสมคำ   สอดคล้องกับแผนการเรียนรุู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ ใช้บัตรพยัญชนะ สระ     พบว่านักเรียนทั้งหมด 10   คน   อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง  จำนวน 7 คน และยังอ่านออกเสียงได้ไม่ชัดเจน จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ช.ชยางกูร แก้วเขียว ด.ช.ชัยภัทร  คำแจง ด.ช.พีรภัทร พรมมาวัน  ได้เสนอแนะให้ครูผูู้สอนได้พัฒนานักเรียนด้านการอ่านคำและแจกลูก โดยใช้สื่อที่หลากหลาย  ขอขอบคุณครูผู้สอนที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนายจำเนียร แสงเสนา


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำดุกเหนือ
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายบุญหลาย เพลิดภูเขียว

วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้น ป.3  ดังนี้ 1.มาตรการการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ครูประจำชั้นได้จัดมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี การให้คำแนะนำการดูแลนักเรียน พร้อมจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563  2.การคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดระดับการอ่าน เขียน ของนักเรียนชั้น ป.3 พร้อมวิเคราะห์วิจัยหา นวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนทุกคนว่าอย่างไร  และรายงานผลว่าใช่นวัตกรรมอะไรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเผยแพร่ผลงาน    ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนายมนต์ชัย ชอบดอน


การ
นายบุญหลาย เพลิดภูเขียว
04 ส.ค. 2563

30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางพิฤดา รัตนกูล

            วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางพรรณราย  แพสา และนางรัตนา  แซ่โก ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นางพิฤดา  รัตนกูล เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อการสอน มีการวัดผลประเมินผล และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10  กลุ่มอ่อน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 40   

             ข้อเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเน้น Active Learning  สร้างสื่อนวัตกรรมที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และมีการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสมนึก ทองเยิ้น

วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางพรรณราย  แพสา และนางรัตนา  แซ่โก ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นางสมนึก  ทองเยิ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีกาารใช้สื่อ และใบความรู้ ใบงาน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38 กลุ่มปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 54  กลุ่มอ่อน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 8   

             ข้อเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย เน้น Active Learning   และ STEM ให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มที่อ่อน และจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กที่เก่ง การวัดประเมินผลให้วัดตรงตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือนายคฑาวุธ ตุลสุข


ข้าพเจ้านางสมนึก ทองเยิ้น ได้รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากผู้อำนวยการคฑาวุธ ตุลสุข และคณะ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และจะนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป
นางสมนึก ทองเยิ้น
05 ส.ค. 2563

30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.4 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสุฤทธิ์ คำเครือ

วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางพรรณราย  แพสา และนางรัตนา  แซ่โก ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นายสุฤทธิ์  คำเครือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีสื่อการสอน มีการวัดผลประเมินผล และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาไทยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 กลุ่มปานกลาง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36  กลุ่มอ่อน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 9.09   

             ข้อเสนอแนะเน้นให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  Active Learning    ให้มีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มที่อ่อน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การวัดประเมินผลให้วัดตรงตามตัวชี้วัด  

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางศรีสุดา ฮอพิมาย

      วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางพรรณราย  แพสา และนางรัตนา  แซ่โก ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นางศรีสุดา  ฮอพิมาย ระดับชั้น อนุบาล 2 ,3   เพื่อติดตามการการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนปฐมวัย  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนปฐมวัย  มีการจัดทำสื่อการสอน บรรยากาศในชั้นเรียนสวยงาม และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 12 กลุ่มปานกลาง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 71  กลุ่มอ่อน  3  คน คิดเป็นร้อยละ 17   

             ข้อเสนอแนะเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย และให้กล้าแสดงออก   ให้จัดกิจกรรมตามโครงการบานวิทย์น้อย

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงขวาง
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสหรัฐ ไฉนงุ้น

วันนี้ข้าพเจ้านายคฑาวุธ  ตุลสุข พร้อมด้วยนางพรรณราย  แพสา และนางรัตนา  แซ่โก ได้เข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ นายสหรัฐ  ไฉนงุ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน  พบว่า มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  มีสื่อการสอน มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยสอน  และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แบ่งนักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาไทยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มเก่ง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25กลุ่มปานกลาง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 75  กลุ่มอ่อน  0  คน คิดเป็นร้อยละ 0  

             ข้อเสนอแนะเน้นให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  Active Learning    ส่งเสริมการอ่าน จัดทำแบบฝึกอ่าน และจัดทำบัญชีคำพื้นฐานให้ครบทุกคน 

             ขอขอบคุณที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายคฑาวุธ ตุลสุข


30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านบุ่ง
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวอนุสรา เสนานุช

ข้าพเจ้า นายสุพล  มาศรี  ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง ได้มานิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่  2  เรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน ข้าพเจ้าได้แนะนำการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้ใช้กระบวนการการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป และเน้นเรื่องความสะอาดห้องเรียนเป็นพิเศษ การให้ความรู้และการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
 นายสุพล มาศรี


ขอขอบคุณ นายสุพล มาศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง ที่ได้มานิเทศชั้น ป.2 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการปรับตามที่ท่านได้เสนอแนะ โดยการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้สะอาด และเน้นเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ
นางสาวอนุสรา เสนานุช
05 ส.ค. 2563

จากการนิเทศชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าครูอนุสรา เสนานุชได้ปฏิบัติตามคำแนะนำได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติได้ จึงขอขอบคุณครูกนกพร โขโลจวง ที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อราชการต่อไป
นายสุพล มาศรี
05 ส.ค. 2563

30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางอำไพ แก้วกุย

วันนี้ข้าพเจ้านายจเร  บัวหลวง  ได้นิเทศการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.1 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำของคล้องจองจากการสังเกตพบว่า นักเรียนจำนวน  16 คน สามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำคล้องจองได้อยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง 16 คน ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนหาวิธีการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากๆและให้นักเรียนฝึกพูดเสียงดังนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้านางอำไพ แก้วกุย ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Active learning นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรวมถึงมีความกระตือรือร้นสนุกสนานในการเรียนสังเกตได้จากการให้ออกมาอ่านหน้าชั้นเรียน
นางอำไพ แก้วกุย
06 ส.ค. 2563

30 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสุขใจ โตวิทิตวงศ์

วันนี้ข้าพเจ้า นายจเร  บัวหลวง  ได้นิเทศการสอนวิชาภาษาไทยชั้น ป.2 สาระที่ 1 การอ่าน การอ่านออกเสียงบัญชีคำพื้นฐานและการอ่านสะกดคำบอกจากการสังเกตพบว่า นักเรียนจำนวน  14 คน สามารถอ่านบัญชีคำพื้นฐานและสะกดคำจำนวน 10 คำ สังเกตจากการอ่านออกเสียงอ่านบัญชีคำพื้นฐานและสะกดคำได้อยู่ในเกณฑ์ดีทั้ง 14 คน ได้เสนอแนะให้ครูผู้สอนฝึกเขียนตามคำบอกเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสะกดคำนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้า นางสุขใจ โตวิทิตวงศ์ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมบัญชีคำพื้นฐานและสะกดของชัันป.2 ซึ่งได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบ Active learning นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรวมถึงมีความกระตือรือร้นสนุกสนาน
นางสุขใจ โตวิทิตวงศ์
06 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ
ข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 ได้รับมอบหมายจากนายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศการจัดการเรียนการสอน อนุบาล 3/2 ซึ่งมีข้าพเจ้านางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ เป็นครูประจำชั้น ได้มีการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้มีพัฒนาการตามวัย มีการจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ตามความเหมาะสม ได้ทำธุรการชั้นยังไม่ค่อยเรียบร้อย

นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวรรณพร หอมจันทน์

วันนี้  ข้าพเจ้านางวรรณิศา  ศรีเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้ทำการนิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งมีนางวรรณพร  หอมจันทน์ เป็นครูประจำชั้น

มีนักเรียน 8 คน  เป็นชาย 5 คน หญิง 3คน  นักเรียนหญิงมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้ดี มีสมาธิระดับดี  มีความตั้งใจมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้ดี ส่วนนักเรียนชายมีความพร้อมระดับปานกลาง ส่วนดช.บรรณวิชญ์ หม่องวันนะ  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนได้น้อย  มีสมาธิในการเรียนน้อย   ข้าพเจ้าได้นำแบบนิเทศการอ่าน คือคำตามบัญชีหลักชั้น ป.1 จำนวน20คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน 10-15คำ   จำนวน 2 คน คือ ดญ.ปภาวรินทร์  วรรณศรี  ดญ.นันทิดา  ปู่ตั้ง ,อ่านได้ จำนวน 5-10 คำ จำนวน 5คน คือ ดญ.ธัญญารัตน์  เชื้อบริบูรณ์ ดช.ศุทธวีร์  ศรีคราม  ดช.นันฐวัฒน์  เอียงผา  ดช.ชาคธนวัฒน์ หอมดี  และมี ดช.บรรณวิชญ์  หม่องวันนะ  อ่านได้ไม่ถึง 5คำ 

และข้าพเจ้าได้กำชับให้นำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักสูตรต้านทุจริต     ให้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้  เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ มาตรฐานตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ   พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมพื้นฐาน12ประการและตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนำปฎิญญาโรงเรียนสุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

จากการนิเทศดังกล่าว  ขอให้ครูประจำชั้นได้คิดหานวัตกรรมและใช้กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน  ให้นักเรียนอยู่ในระดับดีให้ได้ทุกคนด้วย

 


 1595920160_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1595920160_2.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1595920160_3.msword   1595920160_4.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 
นางวรรณิศา ศรีเภา


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางรัตติกานต์ กาละดี

ข้าพเจ้า  นางวรรณิศา  ศรีเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีนางรัตติกานต์ กาละดี เป็นครูประจำชั้น  มีนักเรียน 8 คน มาเรียน 7คน ขาดเรียน 1คน คือ ดช.ธนันชัย  ธรรมบุตร ซึ่งเป็นเด็กพิการเรียนร่วม

การนิเทศการอ่าน  ข้าพเจ้าได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.2 จำนวน30คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน 24-30คำ   จำนวน 2 คน คือ ดญ.พิไลวรรณ  จันทร์แซ  ดญ.ธัญญากานต์ สียา ,อ่านได้ จำนวน 15-23 คำ จำนวน 4คน คือ ดญ.วลัยพร  ดีพา,  ดญ.กัญญาณัฐ เมฆทา, ดญ.นันทิชา  ผากุล ,  และมี ดช.พัชรพล  พิมพา  อ่านได้ไม่ถึง 15คำ จำนวน 1 คน คือ ดช.ธนพันธ์  พูลพิน

ส่วนนิเทศการเขียนได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.2 จำนวน20คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน 16-20คำ   จำนวน 2 คน คือ ดญ.พิไลวรรณ  จันทร์แซ  ดญ.ธัญญากานต์ สียา ,อ่านได้ จำนวน 10-15 คำ จำนวน 4คน คือ ดญ.วลัยพร  ดีพา,  ดญ.กัญญาณัฐ เมฆทา, ดญ.นันทิชา  ผากุล ,  และมี ดช.พัชรพล  พิมพา  อ่านได้ไม่ถึง 10คำ จำนวน 1 คน คือ ดช.ธนพันธ์  พูลพิน

และได้นำแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปประเมินผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    เพื่อทราบผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด  ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจ  ครูประจำชั้นได้ทำการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้แล้วและอย่างต่อเนื่อง

จากการนิเทศดังกล่าว  ขอให้ครูประจำชั้นได้คิดหานวัตกรรมและใช้กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน  ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านอยู่ในระดับดีหรือมีพัฒนาที่ดีขึ้นให้ได้ทุกคนด้วย


 1595922722_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1595924466_4.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1595924466_5.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 
นางวรรณิศา ศรีเภา


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหนองบัว
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวพัชรภรณ์ ลาภคุณ

ข้าพเจ้า  นางวรรณิศา  ศรีเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว  ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนางสาวพัชรภรณ์ ลาภคุณ เป็นครูประจำชั้น ป.3  มีนักเรียน 6 คน มาเรียน 6คน มีนักเรียนพิการเรียนร่วม 1 คน คือดช.ศิริชัย ปูนแดง

การนิเทศการอ่าน  ข้าพเจ้าได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.3 จำนวน30คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน 24-30คำ   จำนวน 3 คน คือ ดญ.ณิชาพร  ทองดี,ดช.ะนภัทร คำโฉม, ดญ.วิลาสินี  เพชรดี  อ่านได้ จำนวน 15-23 คำ จำนวน 2คน คือ ดช.ธีระเดช  แสนเมือง,ดช.ภาณุวัฒน์  ประกอบเสียง   

ส่วนนิเทศการเขียนได้นำคำตามบัญชีหลักชั้น ป.2 จำนวน20คำ  ไปทำการทดสอบการอ่าน  ปรากฎว่า  มีนักเรียนที่สามารถอ่านคำดังกล่าวได้จำนวน 16-20คำ    จำนวน 3 คน คือ ดญ.ณิชาพร  ทองดี,ดช.ธนภัทร คำโฉม, ดญ.วิลาสินี  เพชรดี  อ่านได้ จำนวน 15-23 คำ จำนวน 2คน คือ ดช.ธีระเดช  แสนเมือง,ดช.ภาณุวัฒน์  ประกอบเสียง   

และได้นำแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปประเมินผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    เพื่อทราบผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด  ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจ  ครูประจำชั้นได้ทำการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในทุกสาระการเรียนรู้แล้วและอย่างต่อเนื่อง

จากการนิเทศดังกล่าว  ขอให้ครูประจำชั้นได้คิดหานวัตกรรมและใช้กระบวนการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน  ให้นักเรียนอยู่ในระดับดีหรือให้มีพัฒนาการอ่านให้ได้ทุกคนด้วย


 1595924328_3.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1595924328_4.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1595924328_5.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 
นางวรรณิศา ศรีเภา


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำก้อ
ระดับชั้น : ม.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวรรณวรัทย์ ไชยา

วิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีลูกเสือและเนตรานารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 50 คน แบ่งเป็น 8 หมู่ เริ่มจากการเปิดประชุมกอง เริ่มจากการเรียกแถวครึ่งวงกลม ชักธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง การตรวจกอง การรายงานการตรวจของนายหมู่ การเล่นเกมส์ จากการสังเกตผู้กำกับและลูกเสือปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง การเรียนการสอนวันนี้ผู้กำกับให้ลูกเสือท่องกฏและคำปฏิญาณ ตามคำสั่งที่มอบหมายให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ 100 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างพร้อมเพรียงในระบบกอง และระบบหมู่ ร้อยละ 90 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อท่องเป็นรายบุคคล ได้เสนอแนะให้นำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการฝึกระเบียบวนัยและสร้างความรักสามัคคีอันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีต่อไป


 1595994010_3.mp4 
นายเจษฎา หอมจันทร์


วันที่ 29 ก.ค.2563 วันนี้ได้รับการนิเทศจากท่านผอ.เจษฎา หอมจันทร์ ซึ่งได้เปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 8 หมู่ จำนวน 50 คน แล้วได้ทำการทบทวนคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ปรากฎว่าลูกเสือ-เนตรนารีทั้งหมดสามารถกล่าวคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ถูกต้อง
นางวรรณวรัทย์ ไชยา
29 ก.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำก้อ
ระดับชั้น : ม.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายสุนทร วงษ์สุข
วิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีลูกเสือและเนตรานารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 50 คน แบ่งเป็น 8 หมู่ เริ่มจากการเปิดประชุมกอง เริ่มจากการเรียกแถวครึ่งวงกลม ชักธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง การตรวจกอง การรายงานการตรวจของนายหมู่ การเล่นเกมส์ จากการสังเกตผู้กำกับและลูกเสือปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง การเรียนการสอนวันนี้ผู้กำกับให้ลูกเสือท่องกฏและคำปฏิญาณ ตามคำสั่งที่มอบหมายให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ 100 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างพร้อมเพรียงในระบบกอง และระบบหมู่ ร้อยละ 90 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อท่องเป็นรายบุคคล ได้เสนอแนะให้นำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการฝึกระเบียบวนัยและสร้างความรักสามัคคีอันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

นายเจษฎา หอมจันทร์


วันที่ 29 ก.ค.2563 วันนี้ได้รับการนิเทศจากท่านผอ.เจษฎา หอมจันทร์ ซึ่งได้เปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 8 หมู่ จำนวน 50 คน แล้วได้ทำการทบทวนคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ปรากฎว่าลูกเสือ-เนตรนารีทั้งหมดสามารถกล่าวคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ถูกต้อง
นายสุนทร วงษ์สุข
11 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำก้อ
ระดับชั้น : ม.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางวรนุช แพงขะ
วิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งมีลูกเสือและเนตรานารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 50 คน แบ่งเป็น 8 หมู่ เริ่มจากการเปิดประชุมกอง เริ่มจากการเรียกแถวครึ่งวงกลม ชักธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง การตรวจกอง การรายงานการตรวจของนายหมู่ การเล่นเกมส์ จากการสังเกตผู้กำกับและลูกเสือปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง การเรียนการสอนวันนี้ผู้กำกับให้ลูกเสือท่องกฏและคำปฏิญาณ ตามคำสั่งที่มอบหมายให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ 100 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างพร้อมเพรียงในระบบกอง และระบบหมู่ ร้อยละ 90 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อท่องเป็นรายบุคคล ได้เสนอแนะให้นำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการฝึกระเบียบวนัยและสร้างความรักสามัคคีอันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

นายเจษฎา หอมจันทร์


วันที่ 29 ก.ค.2563 วันนี้ได้รับการนิเทศจากท่านผอ.เจษฎา หอมจันทร์ ซึ่งได้เปิดประชุมกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 8 หมู่ จำนวน 50 คน แล้วได้ทำการทบทวนคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ปรากฎว่าลูกเสือ-เนตรนารีทั้งหมดสามารถกล่าวคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ถูกต้อง
นางวรนุช แพงขะ
03 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านน้ำก้อ
ระดับชั้น : ป.5 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :ว่าที่ ร้อยตรีปรินทร ดีบุญโน
วิชาลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีลูกเสือและเนตรานารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 56 คน แบ่งเป็น 8 หมู่ เริ่มจากการเปิดประชุมกอง เริ่มจากการเรียกแถวครึ่งวงกลม ชักธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง การตรวจกอง การรายงานการตรวจของนายหมู่ การเล่นเกมส์ จากการสังเกตผู้กำกับและลูกเสือปฏิบัติตามขั้นตอนการเปิดประชุมกองได้อย่างถูกต้อง การเรียนการสอนวันนี้ผู้กำกับให้ลูกเสือท่องกฏและคำปฏิญาณ ตามคำสั่งที่มอบหมายให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ลูกเสือเนตรนารีร้อยละ 100 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างพร้อมเพรียงในระบบกอง และระบบหมู่ ร้อยละ 90 สามารถท่องกฏและคำปฏิญาณได้อย่างถูกต้องและชัดเจนเมื่อท่องเป็นรายบุคคล ได้เสนอแนะให้นำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการฝึกระเบียบวินัยและสร้างความรักสามัคคีอันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

นายเจษฎา หอมจันทร์


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางรุจิรา บุญเรือน

ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้นอนุบาล2 โดยผู้รับการนิเทศ คุณครูรุจิรา บุญเรือน

มีการจัดเตรียมแผนการสอนและมีการใช้สื่อในการสอน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ได้ดี แต่ยังมีนักเรียนประมาณ 3 คน ยังไม่คอยสนใจในสิ่งที่ครูสอน ควรหาวิธีการที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนสนใจในเรื่องที่คุณครูสอนมากขึ้น เช่น อาจจะใช้เพลงประกอบเพื่อให้เด็กร้องตามเมื่อเด็กนักเรียนทำกิจกรรมในขณะที่คุณครูสอน เพื่อสร้างความสนใจมากขึ้น .โดยใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล-การสังเกตนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้านางรุจิรา บุญเรือน ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายจเร บัวหลวง ในวันที่ 29/07/2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ในช่วงกิจกรรมสริมประสบการณ์ 1.คุณครูมีการจัดเตรียมสื่อในการเรียนการสอนในหน่วย ผัก 2.คุณครูและเด็กร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับผักว่ามีกี่ชนิด มีประโยชน์อย่างไร 3.คุณครูให้เด็กออกมาบอกผักที่ตัวเองรู้จักและชอบกินพร้อมเหตุผล 4.คุณครูและเด็กช่วยกันนับผักที่นำมาเป็นตัวอย่างว่ามีกี่ชนิด 5.คุณครูทบทวนประโยชน์ของผักให้เด็กฟังอีกครั้ง มีเด็กนักเรียนจำนวน 3 คน ทียังต้องคอยกระตุ้นความสนใจในการเรียนอยู่เสมอ คือ 1.เด็กชายชนาธิป แก้วขิด 1.เด็กชายทวีภัทร นอกใน 3.เด็กหญิงเนตรนภา แสนประสิทธิ์ โดยคุณครูจะใช้เทคนิคในการเก็บเด็ก อย่างเช่น บอกให้ตบมือพร้อมกัน ร้องเพลง หรือตกลงกับเด็กว่าถ้าครูทำมือแบบนี้ให้ทุกคนเงียบ เป็นต้น
นางรุจิรา บุญเรือน
31 ก.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)
ระดับชั้น : อ.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัลยาณีย์ สมสนุก

ข้าพเจ้านายจเร บัวหลวง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของชั้นอนุบาล1 โดยผู้รับการนิเทศ คุณครูกัลยาณีย์ สมสนุก

มีการจัดเตรียมแผนการสอนและมีการใช้สื่อในการสอน เพื่อให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ได้ดี แต่ยังมีนักเรียนประมาณ 2 คน ยังไม่คอยสนใจในสิ่งที่ครูสอน ควรหาวิธีการที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนสนใจในเรื่องที่คุณครูสอนมากขึ้น เช่น อาจจะใช้เพลงประกอบเพื่อให้เด็กร้องตามเมื่อเด็กนักเรียนทำกิจกรรมในขณะที่คุณครูสอน เพื่อสร้างความสนใจมากขึ้น .โดยใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล-การสังเกตนายจเร บัวหลวง


ข้าพเจ้านางสาวกัลยาณีย์ สมสนุก ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายจเร บัวหลวง ในวันที่ 29/07/2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ในช่วงกิจกรรมสริมประสบการณ์ 1.คุณครูมีการจัดเตรียมสื่อในการเรียนการสอนในหน่วย ครอบครัวมีสุข 2.คุณครูและเด็กร่วมสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน 3.คุณครูให้เด็กบอกสมาชิกในครอบครัวว่ามีใครบ้างโดยพร้อมติดตัวละครลงบนกระดานหน้าชั้นเรียน 4.คุณครูและเด็กช่วยกันนับสมาชิกในครอบครัวพร้อมกัน 5.คุณครูทบทวนสมาชิกในครอบครัวให้เด็กฟังอีกครั้ง มีเด็กนักเรียนจำนวน 2 คน ทียังต้องคอยกระตุ้นความสนใจในการเรียนอยู่เสมอ คือ 1.เด็กชายกมลศักดิ์ ประชุมชัย 2.เด็กหญิงธัญรัตน์ ยิ่งยง โดยคุณครูจะใช้เทคนิคในการเก็บเด็ก อย่างเช่น ร้องเพลง เป็นต้น
นางสาวกัลยาณีย์ สมสนุก
29 ก.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ป.1 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัญญ์วรา หอมตา

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายอภิชัย ธรรมเสนา หัวหน้าสายวิชาการช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวกัญญ์วรา  หอมตา ครู คศ.2 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ พร้อมทั้งยังใส่ใจในการสอนเป็นอย่างดี กำกับดูแลนักเรียนที่อ่อนหรือเรียนรู้ช้า  โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และครู ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 2. มีกิจกรรมผ่อนคลายในระหว่างบทเรียน เพื่อลดความเครียดของนักเรียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


คณะนิเทศได้มานิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและมีความมั่นใจในตัวเอง มีกิจกรรมผ่อนคลายในระหว่างบทเรียน นักเรียนสนุกสนานมีความสุข
นางสาวกัญญ์วรา หอมตา 6 สิงหาคม 2563
06 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ป.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และนายอภิชัย ธรรมเสนา หัวหน้าสายวิชาการช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ ครูผู้ช่วย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป และสระคงรูป โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ เช่น การตัดกระดาษตัวสะกดแม่ต่างๆให้นักเรียนแปะ และให้นักเรียนเขียนคำจากตัวสะกดนั้นหลังแผ่นกระดาษเป็นการ ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติ มีการควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย จัดบรรยากาศในห้องเรียนได้น่าเรียน โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เกิดการแข่งขัน ในรูปแบบของการเก็บสะสมคะแนนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัว และเกิดการแข่งขันในชั้นเรียน
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้เกิดการอ่านออกเสียง มีการชม เสริมสร้างกำลังใจโดยปรบมือแสดงความยินดีที่นักเรียนกล้าทำในสิ่งที่ถูกที่ควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


คณะผู้เข้านิเทศได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง มีการเสริมเเรงด้วยการให้กำลังใจสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก หลังจากการนิเทศข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข โดยจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนเกิดการกล้าแสดงออก และมีการเสริมเเรงโดยการให้คะแนนหรือการปรบมือชื่นชม มีการจัดการเรียนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวสุวรรณี แก้วเกตุ
10 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
ระดับชั้น : ป.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นายอภิชัย ธรรมเสนา

ข้าพเจ้านางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางวิภาดา พรมอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ได้นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนายอภิชัย ธรรมเสนา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกจำนวน 2 จำนวน (ไม่มีทด) โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อการสอนประกอบหลายรูปแบบ เช่น การใช้เทคโนโลยี DLTV ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง ควบคุมชั้นเรียนได้ดี และได้ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงจากกิจกรรม มีกระบวนการวัดและประเมินผลจากแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุม โดยคณะกรรมการนิเทศภายในได้สรุปข้อเสนอแนะในในประเด็นต่างๆดังนี้

 1. เพิ่มเติมในส่วนของใบงาน หรือแบบฝึกหัด ให้หลากหลาย และเน้นการได้ลงมือทำ เน้นกระบวนการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนด้วยกันเอง
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม มีการโต้ตอบระหว่างครู และนักเรียน เพื่อให้เกิดการกล้าแสดงออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการนิเทศภายใน จะดำเนินการติดตาม เพื่อตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่างๆที่ได้เสนอแนะ ในโอกาสต่อไปนางลักษณา พรหมพล และคณะ


ผู้นิเทศได้เข้ามาแนะนำกระบวนการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอนประกอบการเรียน และการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงจากกิจกรรม หลังจากการนิเทศข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยให้นักเรียนตัวแทนออกมาแสดงวิธีทำโจทย์คณิตศาสตร์(การบวกไม่มีทด)หน้าชั้นเรียนและสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
นายอภิชัย ธรรมเสนา
06 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวกัญญารัฐ โบราณรัตน์

วันนี้ข้าพเจ้านายปฏิพล แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ได้เข้านิเทศ(สังเกตการจัดการเรียนการสอน)

ระดับชั้นอนุบาล 2-3 โดยมีนางสาวกัญญาณัฐ  โบราณรัตน์ เป็นครูประจำชั้น มีผลดังต่อไปนี้

ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนสอน คุณครูได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กได้ทำกิจกรรม ครบ

ด้านการจัดกิจกรรม  คุณครูได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้และจัดกิจกรรมได้ตามขั้นตอนตามแผนฯที่เขียนไว้ นักเรียนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมแบบ Active Learning .ใช้เทคนิคควบคุมนักเรียนได้ดีและเหมาะสมกับวัย นักเรียนสนใจและปฏิบัติกิจกรรมที่ครูจัดให้อย่างตั้งใจจนผลงานสำเร็จ 

ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี ครูได้ใช้สื่อที่เตรียมมาให้เด็กได้ดูและเรียนรู้เป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กสอดคล้องกับแผนฯน่าสนใจ

ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้สะอาดสวยงามที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

การประเมินผล  คุณครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากการปฏิบัติจริง ผลงานของนักเรียนและการสังเกต ความตั้งใจและสนใจเรียน 

            ขอขอบคุณนางสาวกัญญาณัฐ  โบราณรัตน์ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การสังเกตการณ์สอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย  ขอขอบคุณครับนายปฏิพล แพงขะ


นายปฏิพล แพงขะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกลิ้ง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2-3 (สังเกตการจัดการเรียนการสอน) ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กได้ทำกิจกรรม โดยได้จัดกิจกรรมแบบ Active Learning นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน มีการวัดและประเมินผลนักเรียนจากการปฏิบัติจริง ผลงานของนักเรียนและการสังเกต ความตั้งใจและสนใจเรียนของนักเรียน ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่มานิเทศการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ และจะนำข้อแนะนำในการนิเทศครั้งนี้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ขอขอบคุณค่ะ
นางสาวกัญญาณัฐ โบราณรัตน์
09 ส.ค. 2563

29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2 ได้รับมอบหมาย จากนายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ซึ่งข้าพเจ้า เป็นครูประจำชั้น ได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้มีพัฒนาการตามวัย มีกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนได้ปฏิบัติจริง ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของเด็กอนุบาล

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 2
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาววรกานต์ หาญรักษ์
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2 ได้รับมอบหมาย จากนายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้ดำเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ซึ่งมีครูวรกานต์ หาญรักษ์ เป็นครูประจำชั้น ได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้มีพัฒนาการตามวัย ได้จัดมุมประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.2 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวทัศนีย์ จันทร์สอน
ข้าพเจ้า นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่ หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2/3ได้รับมอบหมายจาก นายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศชั้นอนุบาล 2/3 ซึ่งมีคุณครูทัศนีย์ จันทร์สอนเป็นครูประจำชั้น การนิเทศมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีมุมประสบการณ์ต่างๆให้เด็กได้เรีียนรู้ มีการจัดทำเอกสารงานธุรการประจำชั้นเรียน พบว่าคุณครูอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการจัดทำ ได้เสนอแนะให้จัดทำให้เป็นปัจจุบัน

นางสาวอรปรียา เหง้าใหม่


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 1
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวนภามาศ อินแนน
ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำหัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 ได้รับมอบหมายจาก นายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศชั้นเรียนสายชั้นอนุบาล 3 วันนี้ข้าพเจ้าได้มานิเทศชั้นอนุบาล 3/1 ซึ่งมีคุณครูนภามาศ อินแนน เป็นครูประจำชั้น รายละเอียดในการนิเทศมีดังนี้1.การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจัดทำได้เรียบร้อย มีมุมสื่อประกอบการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่าง ๆ มุมแปรงฟัน มีที่เก็บรองเท้าของนักเรียน มุมโต๊ะครูสำหรับทำงาน ที่ล้างมือของนักเรียน ป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 มีป้ายเครื่องหมายเว้นระยะห่างทางสังคม นักเรียนนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน2.การจัดทำเอกสารงานธุรการประจำชั้นเรียน ได้แก่ เอกสารงานธุรการประจำชั้นเรียน และเอกสารงานประจำชั้นเรียน พบว่าคุณครูอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะในการนิเทศมีดังนี้ควรเน้นย้ำนักเรียนในการเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือบ่อย ๆ การปฏิบัติตัวเวลานักเรียนไอหรือจาม ขอขอบคุณครูประจำชั้นที่ให้ความร่วมมือในการนิเทศด้วยดี

นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ


29 ก.ค. 2563
สถานที่ : โรงเรียน บ้านเหล่าหญ้า
ระดับชั้น : อ.3 ห้อง 3
ผู้รับการนิเทศก์ :นางสาวฐิติภา สีเสือ
ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ ก้อนคำ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3 รับมอบหมายจาก นายบำรุง ด้วงโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า ให้นิเทศชั้นเรียนอนุบาล 3/3 ซึ่งมีคุณครูฐิติภา สีเสือ เป็นครูประจำชั้น รายละเอียดในการนิเทศมีดังนี้ 1.การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจัดทำได้เรียบร้อย มีมุมสื่อประกอบการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่าง ๆ มุมแปรงฟัน มีที่เก็บรองเท้าของนักเรียน มุมโต๊ะครู ที่ล้างมือของนักเรียน ป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 มีป้ายเครื่องหมายเว้นระยะห่างทางสังคม นักเรียนนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยและสามารถทำกิจกรรมทางการเรียนได้ตามปกติทุกคน 2.การจัดทำเอกสารงานธุรการประจำชั้นเร