รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
09 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน วัดศรีจันดาธรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอรจิรา นามวงษา ออกนิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดศรีจันดาธรรมในเรื่อง -การนิเทศภายใน -หลักสูตร ปรับหลักสูตรท้องถิ่น วิทยาการ สุจริต -การนำผลการอ่าน-เขียน การสอบครั้งที่ 1/2562 ของนักเรียนมาทำแผนพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น -ติดตามห้องเรียนคุณภาพผู้บริหารและคณะครู ได้นำนำวิธีการแนวทางแก้ปัญหา ตัวชี้วัด สำหรับนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ไปทำแผนการพัฒนานักเรียนให้ดีขึ้น
นางจุไรรัตน์ น้อยกรม
17 ก.ค. 2562

นักเรียนมีผลการอ่าน-เขียน ดีขึ้น
นางจุไรรัตน์ น้อยกรม
17 ก.ค. 2562