รายงานการตรวจราชการ ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ คำแนะนำหรือการสั่งการของผู้ตรวจ การดำเนินการของผู้รับตรวจ ความก้าวหน้าหลังการตรวจเยี่ยม
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านโคกมน
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น บัดนี้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้ในระดับต้องปรับปรุงก่อนเป็นสำคัญ อีกทั้งยังเน้นพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพตามทักษะทั้ง ๓ ทักษะ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑
สุทธิรัก ผ้ายผา
20 ม.ค. 2563

16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยลาด
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้านายสมยศ พรหมพล และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาหลักจากที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่าน โดยได้ดำเนินการประุชุมคณะครู จัดการนิเทศในชั้นเรียนเพื่อดูทักษะในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักเรียน และมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านการอ่านในการจัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านในระดับศูนย์ฯ ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ลำดับที่ ๒ จากการแข่งขันด้านการอ่าน ข้าพเจ้าและคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยลาดขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นอย่างสูงในการมาให้แนวทางในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ และพร้อมที่จะดำเนินการตามแนวทางต่อไป
นายสมยศ พรหมพล
25 ส.ค. 2562

16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทรัพย์สว่าง
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหินลับ
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านทรัพย์สว่าง
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหลักด่าน
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
16 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านวังกวาง
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วยนายสมทรง ศรีอุดกัน ผอ.กลุ่มนิเทศฯและคณะศึกษานิเทศก์ ได้มาประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการอ่านและผลการทดสอบระดับชาติ โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพใน ๓ ทักษะตามหลักสูตรฯ คือ ๑.ทักษะวิชาการ ๒.ทักษะชีวิต ๓.ทักษะอาชีพ สอดคล้องกับภาะวการเปลี่ยนแปลงในศรรตวรรษที่ ๒๑ โดยให้นำข้อมูลการประเมินการอ่าน และการประเมินมาตรฐานและตัวชี้วัดมาเป็นฐานในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ขอขอบคุณ ผอ.ร.ร.บ้านโคกมนที่อนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
02 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วย ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่าย ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของเลขาธิการ กพฐ. ท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ โดยสถานศึกษาแห่งนี้ มีจุดเด่น คือมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ๓ปีติดต่อกัน ได้สอบถามแนวทางในการพัฒนา พร้อมข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ขอบคุณในความตั้งใจปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และคณะครู และการอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ด้วยดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ผอ.บรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะ ได้มาตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านหินกลิ้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงให้คณะครูได้รับทราบถึงนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ.และของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้แก่ เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) DLTV รวมทั้งการนำราโชบายด้านการศึกษาสู่ห้องเรียน การนิเทศภายใน พร้อมทั้งให้รักษาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สูงกว่าระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง 2. ดำเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครู เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนน้อย ดังนั้นจะไม่มีการดึงครูออกจากชั้นเรียน หรือไม่รบกวนคุณครูขณะสอนมากนัก จึงจะใช้เวลานอกเหนือจากการสอน เช่น อาจจะพูดคุยในช่วงรับประทานอาหาร ช่วงเย็นหลังเลิกงาน เป็นต้น 3. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูให้มากขึ้น เนื่องจากต้องรับภาระหนักในการสอน และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนืองานสอนที่เพิ่มมากขึ้นจากเรื่องราวที่อยู่ในกระแสของสังคม ได้แก่ อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ที่มักมีหน่วยงานมาขอข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน
นางพรธิตา ฤทธิ์รอด
15 ก.ค. 2562

21 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฝาย (บ้านห้วยกอก)
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วย น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพํนธ์ ได้มาตรวจราชการสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียน สอบถามพัฒนาการการจัดการเรียนรู้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนบางคน และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ครูและผู้รักษาการไว้ ซึ่งทุกห้องสะอาดและจัดบรรยากาศได้ดี ได้ประชุมคณะครู เพื่อแจ้งแนวทางการยกระดับคุณภาพ โดยเน้นการอ่าน เขียน การวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน และการนิเทศภายใน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขอบคุณผู้รักษาการฯ และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
19 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านนายาว
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้เยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาทุกห้อง ฝากให้ปรับอุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานหรือชำรุดออก เนื่องจากสถานศึกษาแห่งนี้ ผล NT และ O - NET ลดลงได้ประชุมคณะครูให้ศึกษา/ วิเคราะห์ผลจาก NT และ O - NET มาปรับกระบวนการเรียนรู้ ให้มีการวัดผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนอย่างจริงจัง และเน้นการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาแห่งนี้มีเด็กพิเศษ 32 คนแต่ขาดบุคลากร จะได้นำข้อมูลมาพิจารณาสนับสนุนต่อไป ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านนายาวได้รับการตรวจราชการ จาก นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ โดยมีเรื่องที่ผอ.สพป.พช๒ ได้กำชับให้คณะครูร่วมกันปฏิบัติ ดังนี้1.การศึกษาข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการอ่านออกเขียนได้ 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด เป็นรายบุคคล เน้นการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนพร้อมทั้งจัดซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน 3.ให้วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET และ NT ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ว่ามีมาตฐานใดตำ่ ให้นำผลที่ได้มาใช้ในการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 4.ในการสอบ O-NET และ NT ป.3 ให้ครุผู้สอนในแต่ละช่วงชั้นร่วมกันพัฒนาผู้เรียนไม่ให้เป็นภาระเฉพาะกับครู ป.3 ป.6 หรือ ม.3 เท่านั้น 5.การนิเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นการปฏิบัติจริง ทางโรงเรียนบ้านนายาวได้นำเรื่องดังกล่าวมาประชุมทำความเข้าใจกับคณะครูเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
นายบุญแทน บุญแสน
02 ก.ค. 2562

ช่วงวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านนายาวได้ดำเนินการประเมินความสามารถและทักษะด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (คัดกรอง มิถุนายน ๒๕๖๒ ) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 1562049812_1.vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document   1562049812_2.pdf 
นายบุญแทน บุญแสน
02 ก.ค. 2562

โรงเรียนบ้านนายาว ดำเนินการพัฒนานักเรียน ป.6 และ ม.3 ในการสอบ O-Net โดยคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้วิเคราะห์ Test Blue Print แต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อศึกษาน้ำหนัก แต่ละตัวชี้วัดที่จะสอบ แล้วนำมาพัฒนาผู้เรียน ให้ครบทุกตัวชี้วัด และเน้นเพิ่มเติมบางตัวชี้วัดที่ข้อสอบออกหลายข้อ ฝึกการระบายข้อสอบ ฝึกการระบายคำตอบแบบเติมคำหรือตัวเลข
นายบุญแทน บุญแสน
27 ม.ค. 2563

ขอบคุณมาก ให้พัฒนานักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ และปรับปรุงให้มีระดับดีขึ้นไป ขอให้รายงานความก้าวหน้าด้วยครับ
บรรเจิด กลิ่นจันทร์
03 ก.ค. 2562
19 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน ธรรมนูญกองช่างวิทยา
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียนซึ่งยังจัดการชั้นเรียนได้ไม่ค่อยเรียบร้อย เนื่องจากมีข้าราชการครูป่วยต้องลาพักฟื้น ๒ ราย ฝากให้ ผอ.ดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป การใช้สัญญาณอินเตอร์ มีสัญญาณแต่การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไม่เสถียร จะแจ้งให้กลุ่ม ICT ของ สพป.มาดูแลให้ ขอขอบคุณคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้านายพนอ ผูกพรมได้ดำเนินการนิเทศชั้นเรียนและได้นำข้อแนะนำของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ซึ่งท่านได้แนะนำเกี่ยวกับการจัดชั้นในห้องเรียนให้เรียบร้อยและได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการนิเทศระหว่างชั้นเรียน โดยแบ่ฃช่วงชั้น ดังนี้ ๑. ช่วงชั้นที่ ๑ ๒.ช่วงชั้นที่ ๒ ๓.ช่วงชั้นที่ ๓ สัญญาณอินเตอร์เน็ตข้าพเจ้าได้ให้คุณครูปรีชา ศรีบุญเรือง ครูเจ้าหน้าที่ ICT ประจำโรงเรียนได้สำรวจและแก้ไขเครือข่ายที่ไม่เสถียรโดยด่วน เพื่อให้ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ICT
นายพนอ ผูกพรม
17 ก.ค. 2562

18 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดงทิพย์
วันนี้ ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ โดยตรวจเยี่ยมทุกชั้นเรียน สภาพห้องเรียนควรปรับโดยนำอุปกรณ์ที่เก่าและชำรุดออกไปบ้าง สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้มีผล O-NET สูงกว่าระดับประเทศ แต่กลับมีผล NT ต่ำได้เสนอให้นำผลการวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล เสนอให้พัฒนาห้องสมุดและบริเวณให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น ขอบคุณผู้อำนวนการฯ ที่อำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้า นายเสริมศิลป์ ปานนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงทิพย์ ได้รับการตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินการการเขียนและการทดสอบประเมินสัมฤทธิผลตามมาตรฐานตัวชี้วัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จากท่านบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สิ่งที่ได้รับพบว่า ทางโรงเรียนมี จุดแข็งเรื่อง ค่าเฉลี่ยนผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ และมีจุดอ่อน จัดเก็บอุปกรณ์ที่เก่า และชำรุดออกจากห้องเรียน ปรับปรุงผลเฉลี่ยการเรียน NT ให้สูงขึ้น ควรปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ให้เอื้อต่อนักเรียน เป็นห้องสมุดมีชีวิต ข้อเสนอทางโรงเรียนสื่อวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ หล่องรับสัญญาณ หลอดไฟ โทรทัศน์ 50 นิ้ว คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ การจัดครูให้ครบชั้นเรียน ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ ครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา ได้รับโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 25 ชุด พร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนบ้านดงทิพย์ ในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านอาคารสถานที่ 2.ด้านการจัดชั้นเรียน 3.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โรงเรียนขนาดเล็ก 4.การประกันคุณภาพการศึกษา 5.การพัมนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนของนักเรียน 6.การวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่ 7.การบริหารจัดการของโรงเรียนในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์ การเรียน 8.ข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอน จากการนิเทศติดตาม พบว่า โรงเรียนบ้านดงทิพย์มีความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ พร้อมเปิดการเรียนการสอน และให้บริการนักเรียนได้อย่างดีเยี่ยม สถานที่มีความปลอดภัย สะอาด วัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีการจัดตารางเรียน และมีคำสั่งจัดชั้นเรียนรวมทั้งเตรียมเอกสารธุรการเรียบร้อย ด้านการใช้ DLTV ระบบสัญญาณใช้ได้ตามปกติ มีตารางเรียน คู่มือพร้อมแผนการสอน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดทำประกาศ การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเรียบร้อย ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การประเมินผลระดับเขตพื้นที่ ได้มีการส่งข้อมูลการประเมินให้ครูทุกชั้นและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทุกระดับชั้น ส่วนการดำเนินด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนในเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และด้านการจัดอาหารกลางวัน โรงเรียนได้ดำเนินการเรียบร้อยครบทุกรายการ ข้อแนะนำเพิ่มเติม ศึกษานิเทศก์ แนะนำให้ครูทุกระดับชั้น จัดทำแฟ้มข้อมูลการอ่าน การเขียน ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และเตรียมแผนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ทางโรงเรียนขอขอบผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และนางสาวรินรดา ธนวังศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ให้คำแนะนำ และได้รับความรู้เป็นอย่างดียิ่ง
นายเสริมศิลป์ ปานนิล
17 ก.ค. 2562

18 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย/โรงเรียนบ้านหนองสว่าง)
วันนี้ ข้าฯ พร้อมด้วย น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนซึ่งทุกชั้นสะอาดและจัดบรรยากาศได้ดี ได้เสนอแนะให้ปรับบางส่วน สอบถามถึงการอ่าน/การเขียน การวัดผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับชั้นเรียน การนิเทศภายใน เน้นให้พัฒนาเด็กรายบุคคล ขอบคุณผู้อำนวยการ และคณะครูที่ตั้งใจทำงาน และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง รับการตรวจเยี่ยมของนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.พช. 2 โดยท่านได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนและพบปะกับนักเรียน ครูผู้สอนทุกชั้น พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายเรื่อง เป็นต้นว่า - การอ่าน การเขียน - การวิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ nt, o-net พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสอบให้ตรงและเป็นไปตามมาตรฐาน ตวช.โดยเฉพาะส่วนที่ยังบกพร่อง - การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรชั้นเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม - การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามแผนฯ ที่วางไว้ - การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อจะได้พัฒนาได้ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ทางโรงเรียนบ้านฝายนาแซงจะได้นำข้อเสนอแนะของท่านไวางแผนดำเนินการเพื่อให้เกิดผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในความรับผิดชอบต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ
นางกานต์กนิษฐ์ หมื่นเดช
15 ก.ค. 2562

17 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา)
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วยน.ส.กนกชนก มาทรัพย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสถานศึกษาแห่งนี้ ปรากฎว่าการจัดห้องเรียน บริเวณ และการเตรียมการทุกอย่างมีความพร้อมดีมาก


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
โรงเรียนบ้านศิลา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการจัดห้องเรียน จัดให้มีโต๊ะเก้าอี้ครบตามจำนวนนักเรียน ทำความสะอาดห้องเรียนให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน ได้จัดการภูมิทัศน์บรรยากาศในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น มีครูประจำชั้นครบทุกชั้นเรียน ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน
นายอภิชาต ภักดีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลา
22 ก.ค. 2562

13 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านร่องกะถิน
วันนี้ข้าฯ ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแห่งนี้ ได้เยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นซึ่งจัดบรรยากาศห้องเรียนได้ดี บริเวณทั่วไปสะอาด เอื้อต่อการเรียนรู้ วันนี้มีการประชุมผู้ปกครอง ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการร่วมมือจัดการศึกษา ซึ่งมีบรรยากาศการร่วมมือที่ดีทั้งการพูดคุย และในทางปฏิบัติตามรายงานของผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พูดคุยแนวทาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดผลลัพธ์คือคุณภาพเด็กให้ชัดเจน กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้อง ขับเคลื่อนด้วยห่วงโซ่คุณภาพ จัดทำแผนและการนิเทศ กำกับ ติดตามให้สนับสนุนกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ให้ชัด ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ จะประสบผลสำเร็จเอง ขอเป็นกำลังใจ ขอบคุณผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มาตรวจการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โรงเรียนได้นำข้อเสนอแนะตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อน 3 ทักษะ เพื่อพัฒนานักเรียน คือ ทักษะวิชาการ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการไว้ 4 เป้าหมายคือ (1)ผลการทดสอบระดับชาติ สูขึ้นร้อยละ 3 (2) ค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในการทดสอบระดับชาติ สูงกว่าระดับประเทศ (3) ค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ (4) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนทุกด้าน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน และบริบทของชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพ ได้รับการสนับสนุน จากผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน มาเป็นวิทยากร ในการทำอาหาร และการปลูกผักปลอดสารพิษ การพัฒนาทักษะชีวิต มีการจัดเข้าค่ายพุทธบุตรแก่นักเรียน การได้รับคววามเมตตาจากพระอธิการสมบูรณ์ จากวัดโนนสว่างบ้านสักงอยน้อย มาสอนธรรมะทุกวันอังคาร การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี และกิจกรรมเสริมอื่นๆตามโอกาสต่างๆ เพื่อให้ประสบการณ์ทักษะชีวิตแก่นักเรียน โรงเรียนดำเนินการนิเทศภายใน ประเด็นการนิเทศ 6 เรื่อง ได้แก่ 1. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา(การสอนวิทยาการคำนวณ การบูรณาการสาระท้องถิ่น การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การน้อมนำราโชบาย ร.10 หลักสูตรเพศวิถีศึกษา) 2. การอ่านออก เขียนได้ 3. การจัดเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล DLTV 5. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 6. การประกันคุณภาพการศึกษา
นางชัญญา จินากูล
15 ก.ค. 2562

05 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านห้วยหญ้าเครือ
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วยนายสละ พาดี และนางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจราชการการปฏิบัติงานของโรงเรียนแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกชั้น บริเวณและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เสนอให้ปรับการติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และนำที่ไม่ได้ใช้งานออก เรื่องหลักสูตรให้ปรับตามข้อเสนอของศึกษานิเทศก์ ให้ ผอ.และคณะครูกำหนดผลลัพธ์คือคุณภาพเด็กให้ชัดเจน เพื่อปรับหลักสูตรให้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้ จากนั้นให้กำหนดแผน และกำกับงานให้สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สำเร็จ ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
หลักสูตรได้ดำเนินการปรับตามข้อเสนอของศึกษานิเทศก์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ดำเนินการปรับการติดตั้งอุปกรณ์ และความสะอาดภายในห้องเรียน เรียบร้อยแล้ว
นายเสน่ห์ ขวัญคง
18 ก.ค. 2562

05 มิ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านซำม่วง
วันนี้ ข้าฯพร้อมด้วยนายสละ พาดี และนางวราภรณ์ ใบภักดี ศึกษานิเทศก์ น.ส.ดารัตน์ มีแสงแก้ว ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจราชการการปฏิบัติงานของโรงเรียนแห่งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องเรียน เสนอให้ปรับอุปกรณ์และวัสดุที่ไม่ได้ใช้ออกบ้าง บริเวณทั่วไปให้ปรับแต่งให้ดูว่ามีการดูแลอยู่เสมอ ได้ประชุม ผอ.และคณะครู ให้กำหนดผลลัพธ์ หรือภาพความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแล้วปรับหลักสูตรให้สนอง การวางแผนและการกำกับติดตามให้ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จนั้นอย่างเป็นขั้นตอน ขอบคุณ ผอ.และคณะครูที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ โรงเรียนบ้านซำม่วงและได้ประชุมคณะครูเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนนั้น ทางโรงเรียนบ้านซำม่วงได้ประชุมคณะครูและวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนตามข้อเสนอแนะและได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
นายถิรธนา สุทธะลักษณ์
18 ก.ค. 2562

19 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าดินแดง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ณ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนิเทศฯ ครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์แบ่งสายดำเนินการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และ 4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.3 และ6 ในการนี้ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคุณครูทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 และร่วมกันอภิปลายผลการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยเน้นให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคค ฝากให้ผู้อำนวยการและคุณครูช่วยกันสืบค้นสาเหตุและวิธีการในการพัฒนา และนิเทศและแก้ไขรายชั้นเรียนด้วย


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ได้ประชุมคณะครูทุกคน ให้หาแนวทางการพัฒนาคุรภาพผู้เรียนด้านการอ่าน โดยให้ครูจัดทำข้อมูลด้านการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนให้เป็นรูปธรรม ให้ครูประจำชั้นรายงานผลการอ่านของนักเรียนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสัปดาห์ และพัฒนาการอ่านของนักเรียนอย่างเข้มข้น เพื่อให้ปัญหาด้านการอ่านหมดไป ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ที่ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะอย่างดียิ่ง
นายบุญเลิศ คำโฉม
04 มี.ค. 2563

13 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านท่าขาม
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด ณ โรงเรียนบ้านท่าขาม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในการนิเทศฯ ครั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์แบ่งสายดำเนินการตรวจสอบภาคสนามในเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 และ 4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้น ป.3 และ6 ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนและให้กำลังใจคุณครูทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 ได้นำเสนอข้อมูลย้อนกลับและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาโดยเน้นนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ฝากท่านผู้อำนวยการและคุณครูวิชาการไปนิเทศชั้นเรียนต่อและรายงานความก้าวหน้าด้วย


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ตามที่ท่านผอ.บรรเจิดกลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบก้าวกระโดด และคณะศึกษานิเทศก์ได้ทดสอบเรื่องการอ่านของนักเรียนชั้นป.1 และป.4 และการวัดผลระดับเขตพื้นที่ ชั้นป.3และป.6 นั้น ทางโรงเรียนได้นำข้อมูลและแนวคิดมาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารได้นิเทศชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาและให้คณะครูสอนตามตัวชี้วัดและดูตัวชี้วัดในข้อที่นักเรียนไม่เข้าใจ
นายยศภัค จรัสศุภชยา
21 ม.ค. 2563

05 พ.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)
วันนี้ข้าพเจ้า พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้านิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแบบก้าวกระโดด (การอ่าน การเขียน / NT / O-NET) ณ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ศึกษานิเทศก์ได้นำเครื่องมือวัดการอ่าน เขียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ และวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในหลักสูตรชั้น ป.๓ และ ป.๖ จากนั้นได้นำข้อมูลมาสะท้อนกลับเพื่อหาแนวทางพัฒนา โดยเน้นนำข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อให้กำลังใจและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานไปด้วย ฝากให้ผู้อำนวยการและครูวิชาการนำข้อมูลดังกล่าวไปนิเทศชั้นเรียนต่อไป


บรรเจิด กลิ่นจันทร์
ข้าพเจ้า กับทีมงานคณะครู ได้มีการดำเนินการดำนี้ 1 ประชุมย่อยในแต่ล่ะสายชั้นเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการติดตามการสอนโดย ยึดตัวชี้วัดในการออกของสอบ ของ สทศ 3. ประเมินผลการสอบจากการ สอบ pre o-net ของโรงเรัยนชึ่งสอบวันที่ 27 มกราคม 2563 4. นำผลมาเติมเต็มในส่วนของนักเรียนที่ยังขาด หรือ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ
นายณัฐ เลื่อนยศ
27 ม.ค. 2563