ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย/โรงเรียนบ้านหนองสว่าง)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านวังมล        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหนองบัว        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านกลาง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านดงน้ำเดือ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนหน้าศูนย์เครืองมือกล        เพิ่มเติม