ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านเข็กน้อย        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา25        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑาและบ้านหัวนา)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าดินแดง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)        เพิ่มเติม