ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านท่าขาม        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าโก        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านกกโอ        เพิ่มเติม