ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านช้างตะลูด        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา25        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑาและบ้านหัวนา)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านป่าบง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านน้ำพุ        เพิ่มเติม