ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านน้ำก้อ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านฝาย (บ้านห้วยกอก)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านน้ำชุน(โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม/โรงเรียนฝายวังบอน/โสกเดื่อ)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าดินแดง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านโนนทอง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านดงขวาง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านห้วยลาน        เพิ่มเติม