ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหนองบัว        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว(โรงเรียนบ้านหนองขาม/โรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านร่องบง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านดงน้ำเดือ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านป่าบง        เพิ่มเติม