ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย)        เพิ่มเติม