ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านห้วยลาด        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ        เพิ่มเติม