สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
แยกตามศูนย์เครือข่ายฯ 13 เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายฯ : ศิลาตาดกลอย
  นิเทศ
บ้านตาดกลอย 4
บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 2
บ้านตาดข่าพัฒนา 2
บ้านโป่งสามขา(โรงเรียนบ้านหนองเขียว) 2
บ้านวังก้นหวด 3
บ้านวังขอน 2
บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา) 5
บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ) 4
บ้านห้วยข่อย 2
บ้านห้วยผักกูด 2
บ้านห้วยอีจีน 3
บ้านหินโง่น 3
บ้านอุ่มกะทาด 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : หินฮาวนาซำ
  นิเทศ
บ้านแก่งโตน 3
บ้านท่าผู 4
บ้านนาซำ 2
บ้านน้ำสร้าง(โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) 2
บ้านภูผักไซ่ 3
บ้านหนองยาว 4
บ้านหนองเล 3
บ้านหินฮาว(โรงเรียนบ้านน้ำขอบ) 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง
  นิเทศ
บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว) 5
บ้านดอยน้ำเพียงดิน 4
บ้านทับเบิกร่วมใจ 4
บ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย) 4
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3
บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม) 5
บ้านวังเวิน 3
บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว) 5
วัดทุ่งธงไชย 3
อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ) 5
ศูนย์เครือข่ายฯ : พ่อขุนผาเมือง
  นิเทศ
บ้านกกโอ 2
บ้านดงขวาง 3
บ้านน้ำก้อ 3
บ้านน้ำชุน(โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม/โรงเรียนฝายวังบอน/โสกเดื่อ) 2
บ้านโนนทอง 2
บ้านฝาย (บ้านห้วยกอก) 2
บ้านหนองไขว่ 3
บ้านหนองปลา 2
บ้านห้วยลาน 3
พ่อขุนผาเมืองรำลึก 2
วัดหนองปลาซิว 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : หลักเมือง
  นิเทศ
ไทยรัฐวิทยา25 3
บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่) 2
บ้านท่าขาม 3
บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา) 4
บ้านบุ่งคล้า 4
บ้านไร่นางาม 3
บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด) 2
บ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน) 2
บ้านหัวนา 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : บ้านกลางช้างตะลูด
  นิเทศ
บ้านกลาง 2
บ้านช้างตะลูด 2
บ้านซำภู 3
บ้านดงน้ำเดือ 3
บ้านน้ำพุ 3
บ้านป่าบง 3
บ้านร่องกะถิน 3
บ้านห้วยสวิง (โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย) 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : ปากช่อง
  นิเทศ
บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ) 2
บ้านน้ำดุกเหนือ 2
บ้านปากออก 2
บ้านวังยาว 3
บ้านห้วยระหงส์ 2
วัดศรีจันดาธรรม 2
วัดศรีทอง 2
หน้าศูนย์เครืองมือกล 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : เมืองราด
  นิเทศ
ชุมชนบ้านติ้ว(โรงเรียนบ้านหนองขาม/โรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านร่องบง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่) 3
บ้านท่าโก 2
บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่) 2
บ้านปากดุก(โรงเรียนบ้านวังโป่ง) 3
บ้านปากห้วยขอนแก่น 2
บ้านป่าแกเครือ 2
บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง) 3
บ้านส้มเลา 3
บ้านโสก 2
บ้านหัวนาเลา 2
พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย) 3
อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก) 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : ฝายบุญหลง
  นิเทศ
บ้านดงทิพย์ 4
บ้านดอนสว่าง 4
บ้านท่าดินแดง 4
บ้านท่าอิบุญ 4
บ้านบุ่ง 3
บ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย/โรงเรียนบ้านหนองสว่าง) 4
บ้านวังมล 5
บ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 5
บ้านสักหลง 3
บ้านหนองบัว 5
ศูนย์เครือข่ายฯ : วังกวาง หลักด่าน
  นิเทศ
บ้านซำม่วง 3
บ้านดงคล้อ 3
บ้านฟองใต้ 4
บ้านวังกวาง 4
บ้านหลักด่าน 3
บ้านห้วยกะโปะ 3
บ้านห้วยลาด 4
บ้านห้วยหินลับ 4
ศูนย์เครือข่ายฯ : น้ำหนาว
  นิเทศ
บ้านกกกะบก 2
บ้านโคกมน 3
บ้านทรัพย์สว่าง 4
บ้านห้วยสนามทราย 3
บ้านห้วยหญ้าเครือ 3
อนุบาลน้ำหนาว 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : ทุ่งสนเข็ก
  นิเทศ
บ้านเข็กน้อย 5
บ้านทุ่งสมอ 4
บ้านนายาว 4
บ้านห้วยขอนหาด 5
บ้านห้วยน้ำขาว 4
บ้านเหล่าหญ้า 5
ศูนย์เครือข่ายฯ : เขาค้อ
  นิเทศ
ธรรมนูญกองช่างวิทยา 4
บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 4
บ้านหนองแม่นา 4
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 4