สรุปรายงานการนิเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
แยกตามศูนย์เครือข่ายฯ 13 เครือข่าย

ศูนย์เครือข่ายฯ : ศิลาตาดกลอย
  นิเทศ
บ้านตาดกลอย 2
บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 1
บ้านตาดข่าพัฒนา 2
บ้านโป่งสามขา(โรงเรียนบ้านหนองเขียว) 1
บ้านวังก้นหวด 1
บ้านวังขอน 1
บ้านศิลา(โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา) 2
บ้านสงเปลือย(โรงเรียนบ้านอีเลิศ) 2
บ้านห้วยข่อย 1
บ้านห้วยผักกูด 2
บ้านห้วยอีจีน 2
บ้านหินโง่น 2
บ้านอุ่มกะทาด 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : หินฮาวนาซำ
  นิเทศ
บ้านแก่งโตน 2
บ้านท่าผู 2
บ้านนาซำ 2
บ้านน้ำสร้าง(โรงเรียนบ้านหนองใหญ่) 1
บ้านภูผักไซ่ 2
บ้านหนองยาว 1
บ้านหนองเล 1
บ้านหินฮาว(โรงเรียนบ้านน้ำขอบ) 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : หล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง
  นิเทศ
บ้านโจะโหวะ(โรงเรียนบ้านพร้าว) 3
บ้านดอยน้ำเพียงดิน 3
บ้านทับเบิกร่วมใจ 3
บ้านนาเกาะ(โรงเรียนบ้านนาแซง,โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย) 2
บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 2
บ้านวังบาล(โรงเรียนบ้านขี้นาค/โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง/โรงเรียนบ้านท่าข้าม) 3
บ้านวังเวิน 2
บ้านหินกลิ้ง(โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว) 2
วัดทุ่งธงไชย 2
อนุบาลหล่มเก่า (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ) 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : พ่อขุนผาเมือง
  นิเทศ
บ้านกกโอ 1
บ้านดงขวาง 1
บ้านน้ำก้อ 2
บ้านน้ำชุน(โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม/โรงเรียนฝายวังบอน/โสกเดื่อ) 2
บ้านโนนทอง 1
บ้านฝาย (บ้านห้วยกอก) 2
บ้านหนองไขว่ 1
บ้านหนองปลา 1
บ้านห้วยลาน 1
พ่อขุนผาเมืองรำลึก 1
วัดหนองปลาซิว 1
ศูนย์เครือข่ายฯ : หลักเมือง
  นิเทศ
ไทยรัฐวิทยา25 2
บ้านคลองสีฟัน(โรงเรียนบ้านร่องดู่) 2
บ้านท่าขาม 3
บ้านธารทิพย์ (โรงเรียนบ้านห้วยคนฑา) 3
บ้านบุ่งคล้า 3
บ้านไร่นางาม 2
บ้านลานบ่า(โรงเรียนบ้านจางวาง/โรงเรียนบ้านนครเดิด) 2
บ้านหนองคัน(โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน) 2
บ้านหัวนา 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : บ้านกลางช้างตะลูด
  นิเทศ
บ้านกลาง 2
บ้านช้างตะลูด 3
บ้านซำภู 3
บ้านดงน้ำเดือ 3
บ้านน้ำพุ 3
บ้านป่าบง 3
บ้านร่องกะถิน 2
บ้านห้วยสวิง (โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย) 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : ปากช่อง
  นิเทศ
บ้านน้ำคำ(โรงเรียนบ้านหนองอ้อ) 2
บ้านน้ำดุกเหนือ 2
บ้านปากออก 2
บ้านวังยาว 3
บ้านห้วยระหงส์ 3
วัดศรีจันดาธรรม 2
วัดศรีทอง 2
หน้าศูนย์เครืองมือกล 3
ศูนย์เครือข่ายฯ : เมืองราด
  นิเทศ
ชุมชนบ้านติ้ว(โรงเรียนบ้านหนองขาม/โรงเรียนบ้านห้วยไร่/โรงเรียนบ้านร่องบง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่) 1
บ้านท่าโก 1
บ้านท่าช้าง(โรงเรียนบ้านวังขอนดู่) 2
บ้านปากดุก(โรงเรียนบ้านวังโป่ง) 1
บ้านปากห้วยขอนแก่น 2
บ้านป่าแกเครือ 1
บ้านวังร่อง(โรงเรียนบ้านแก่งยาว/โรงเรียนบ้านโป่งช้าง) 2
บ้านส้มเลา 1
บ้านโสก 1
บ้านหัวนาเลา 1
พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(โรงเรียนบ้านหวาย) 1
อนุบาลหล่มสัก(โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา/โรงเรียนบ้านท่ากกแก) 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : ฝายบุญหลง
  นิเทศ
บ้านดงทิพย์ 1
บ้านดอนสว่าง 1
บ้านท่าดินแดง 1
บ้านท่าอิบุญ 1
บ้านบุ่ง 1
บ้านฝายนาแซง(โรงเรียนบ้านบึง/โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย/โรงเรียนบ้านหนองสว่าง) 1
บ้านวังมล 1
บ้านวังรู(เฉลิมรัฐวิทยาคาร) 1
บ้านสักหลง 1
บ้านหนองบัว 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : วังกวาง หลักด่าน
  นิเทศ
บ้านซำม่วง 2
บ้านดงคล้อ 2
บ้านฟองใต้ 2
บ้านวังกวาง 3
บ้านหลักด่าน 3
บ้านห้วยกะโปะ 3
บ้านห้วยลาด 3
บ้านห้วยหินลับ 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : น้ำหนาว
  นิเทศ
บ้านกกกะบก 2
บ้านโคกมน 3
บ้านทรัพย์สว่าง 2
บ้านห้วยสนามทราย 3
บ้านห้วยหญ้าเครือ 3
อนุบาลน้ำหนาว 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : ทุ่งสนเข็ก
  นิเทศ
บ้านเข็กน้อย 2
บ้านทุ่งสมอ 2
บ้านนายาว 2
บ้านห้วยขอนหาด 2
บ้านห้วยน้ำขาว 2
บ้านเหล่าหญ้า 2
ศูนย์เครือข่ายฯ : เขาค้อ
  นิเทศ
ธรรมนูญกองช่างวิทยา 3
บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 4
บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 4
บ้านหนองแม่นา 3
อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) 3