รายงานการตรวจเยี่ยม ประจำปี 2562

เลือกเฉพาะโรงเรียน :====>

วัน เดือน ปี/สถานที่ การตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ความก้าวหน้า
05 ก.ย. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
วันนีข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนได้มาตรวจเยี่ยม สถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณสถานศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลท่วมขังบริเวณโรงเรียน ได้แก่ สนามเด็กเล่น ห้องน้ำ อาคารอนุบาล สถานที่ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน แต่สถานศึกษาได้เฝ้าระวังสถานการณ์สามารถขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ขึ้นที่สูงได้ทันเวลา จึงไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ นอกจากนี้สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง ในการชำระล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน หลังจากน้ำท่วมขังลดลง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้เอาใจใส่ และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันภัยอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ข้าพเจ้าพร้อมคณะครู นักเรียน และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน จนเสร็จและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
09 ม.ค. 2563

ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันรุ่งขึ้น
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
09 ม.ค. 2563

20 ส.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
วันนี้คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน จาก สพป.พช.2 ได้มาติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอนสว่าง ซึ่งมีการดำเนินการจัดอาหารกลางวันโดยการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน จัดเมนูด้วยโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH บริการน้ำดื่มให้แก่นักเรียน ในส่วนของห้องประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร ขอให้ปฎิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี ในเรื่องของการจัดทำเอกสารจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ขอขอบคุณ ท่านผู้บรหารสถานศึกษา และ คณะครูที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการอย่างดียิ่งข้าพเจ้านายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ได้แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม
นายชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้า นางนิลุบล ไข่มุกข์ ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสนอแนะ คือ จัดเมนูด้วยโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH บริการน้ำดื่มให้แก่นักเรียน และจัดห้องอาหารและสถานที่รับประทานอาหาร ตามหลักสุขาภิบาล และซื้อวัตถุดิบมาดำเนินการจัดทำเอง
นางนิลุบล ไข่มุกข์
03 ต.ค. 2562

18 ก.ค. 2562
สถานที่ : โรงเรียน บ้านดอนสว่าง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายฉลอม ลอดทอนและคณะ ได้มากำกับ ติดตาม การจัดโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดอนสว่างตามสำเนาการตรวจเยี่ยมที่แนบ
 1570080230_1.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ข้าพเจ้านายชัยวรรณ เนาว์แก้ว ได้แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตาม
ชัยวรรณ เนาว์แก้ว
03 ต.ค. 2562

ข้าพเจ้า นางนิลุบล ไข่มุกข์ ได้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเสนอแนะ คือ ยึดถือปฏิบัติตาม School lunch โดยจัดซื้อวัตถุดิบมาดำเนินการจัดทำเอง
นิลุบล ไข่มุกข์
03 ต.ค. 2562